Hotărârea nr. 339/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Poporului nr. 205, teren in suprafata de 117,70 mp, proprietate Barzecu Caluda si Maria

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Poporului nr. 205, teren în suprafaţă de 117,70 mp,

proprietate Barzecu Caluda şi Maria

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Poporului nr. 205, teren în suprafaţă de 117,70 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19269, este proprietate Barzecu Caluda şi Maria conform deciziei civile nr. 1494/2003 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul civil nr. 1134/2003 şi deciziei civile nr. 590/C/2004 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul civil nr. 2043/C/2004.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. BARZECU CALUDA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.339/ 22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 70948 / 07.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Barzecu Caluda privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Poporului nr. 205, teren în suprafaţă de 117,70 mp, proprietate Barzecu Caluda şi Maria.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19269, este proprietate Barzecu Caluda conform sentinţei civile nr. 1494/2003 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr. 1134/2003 şi deciziei civile nr. 1494/2003 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul civil nr. 2043/C/2004.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 117,70 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul are acces din str. IL Caragiale cu o deschidere de 9,22 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 4 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 64,20 %                    C.U.T. propus = 1,35

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1017/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 132/13141/2007                                       - Aviz Mediu nr. 5936 RP/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7021031 /2007                  - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1713/2007

- ROMTELECOM nr. 479 /2007                               

- TERMOELECTRICA nr. 2082/2007                     

- CONGAZ nr. 7932/2007                                         

- RADET nr. 2115 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Poporului nr. 205, teren în suprafaţă de 117,70 mp, proprietate Barzecu Caluda şi Maria.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT