Hotărârea nr. 338/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE FABRICA PRELUCRARE PESTE IN SPATII DEPOZITARE PARTER si BIROURI P+2E, str. Caraiman nr. 1, teren in suprafata de 12022,77 mp, proprietate SC DURO SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

TRANSFORMARE FABRICĂ PRELUCRARE PEŞTE în

SPAŢII DEPOZITARE PARTER şi BIROURI P+2E,

str. Caraiman nr. 1, teren în suprafaţă de 12022,77 mp,

proprietate SC DURO SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE FABRICĂ PRELUCRARE PEŞTE în SPAŢII DEPOZITARE PARTER şi BIROURI P+2E, cu asigurarea a 40 locuri de parcare în incintă, str. Caraiman nr. 1, teren în suprafaţă de 12022,77 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Terenul în suprafaţă de 12022,77 mp este proprietate SC DURO SRL, fiind dobândit după cum urmează :

-          terenul în suprafaţă de 11500,77 mp, identificat cu nr. cadastrale 4982/1, 4982/2, 4982/3, 4982/4, 4982/7şi 4982/8, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 46559 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 3966/2006 eliberată de OCPI Constanţa, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2691/2005 autentificat de notar public Eugenia Trifu;

-          terenul în suprafaţă de 552 mp, identificat cu nr. cadastral 4982//5/1, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4240/2005 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

             

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC DURO SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR338/22.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 68462 / 13.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC DURO SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE FABRICĂ PRELUCRARE PEŞTE în SPAŢII DEPOZITARE PARTER şi BIROURI P+2E, str. Caraiman nr. 1, teren în suprafaţă de 12022,77 mp, proprietate SC DURO SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă de 12022,77 mp este proprietate SC DURO SRL, fiind dobândit după cum urmează :

-          terenul în suprafaţă de 11500,77 mp, identificat cu nr. cadastrale 4982/1, 4982/2, 4982/3, 4982/4, 4982/7şi 4982/8, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2691/2005 autentificat de notar public Eugenia Trifu;

-          terenul în suprafaţă de 552 mp, identificat cu nr. cadastral 4982//5/1, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4240/2005 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona polilor terţiari principali conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 12022,77 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Caraiman cu o deschidere de 118 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune transformarea fabricii de prelucrare a peştelui în spaţii depozitare parter şi birouri cu regim de înălţime P+2E. Proiectul propune amenajarea a 40 locuri de parcare în limita terenului proprietate.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. existent = 48 %                        C.U.T. existent = 0,53

P.O.T. propus = 45 %                         C.U.T. propus = 0,54

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1054/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  30574/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 4000/2007

- Aviz Mediu nr. 2130 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1702/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE FABRICĂ PRELUCRARE PEŞTE în SPAŢII DEPOZITARE PARTER şi BIROURI P+2E, str. Caraiman nr. 1, teren în suprafaţă de 12022,77 mp, proprietate SC DURO SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT  


P.U.D.


Plan Urbanistic de Deta u

PROPUNERI / REGLEMENTARI


LEGENDA


Limita P.U.D.

Limita obiectiv studiat

----Aliniament

CIRCULAȚII/ACCESE

Circulații pietonale


___ Circulații carosabile Circulații feroviare

Accse marfa in clădiri

j <1— | Accese pietonale in clădiri Accese incinta

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

Curți / Teren liber neconstruit Locuințe individuale / anexe pe loturi Anexe propuse pentru construire Depozitare / Anexe

Birouri / Servicii / Comerț

Industrie ușoara

Spatii verzi / Plantație aliniament Regim de inaltime


arc hit

Denumire

proiect

TRANSFORMARE FABRICA PREPARATE PESTE IN SPATII DEPOZITARE St pVMCi/Q

^WKC

AmpUsement

CONSTANTA / STR. CARAIMAN, NR. 1

M-ztr

au-

Beneficiar

^XC. DURO S.R.L.

tMi BW CMi

Desenat    | Inp 0. Nicataesca J    f    \

RtpInM    M    Ll 1 l/* PrflMMAfi /