Hotărârea nr. 337/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. St O Iosif nr. 25 lot 1, teren in suprafata de 75,40 mp, proprietate Stan Nicolae si Diana

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Şt O Iosif nr. 25 lot 1, teren în suprafaţă de 75,40 mp,

proprietate Stan Nicolae şi Diana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Şt O Iosif nr. 25 lot 1, teren în suprafaţă de 75,40 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă de 75,40 mp potrivit actelor şi 91,91 mp potrivit măsurătorilor, identificat cu nr. cadastral 12499/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 55070 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 13390/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Stan Nicolae şi Diana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 649/2006 autentificat de notar public Cristina Baturi.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. STAN NICOLAE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 337/22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 69877 / 12.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Stan Nicolae privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Şt O Iosif nr. 25 lot 1, teren în suprafaţă de 75,40 mp, proprietate Stan Nicolae şi Diana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12499/1, este proprietate Stan Nicolae şi Diana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 649/2006 autentificat de notar public Cristina Baturi.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 75,40 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ştefan Octavian Iosif cu o deschidere de 3,25 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune asigurarea unui loc de parcare în incintă, cu acces direct din strada Şt. O. Iosif.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E (6m).

P.O.T. propus = 60,50 %                    C.U.T. propus = 1,38

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 423/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu însorire

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 1558 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Şt O Iosif nr. 25 lot 1, teren în suprafaţă de 75,40 mp, proprietate Stan Nicolae şi Diana.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

P.U.D.


PLAN

URBANISTIC DE DETAUU


CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚA P+1E+M

A3 REGLEMENTARI
/ ICARD S. R. L. ÎONSTANTA NR.REG.COM. J13/147/1997

str. fcw nr. 64 8. DR 32 ,sc. A ,ap. 5 td.: 0241-694734. fn : 0241 - 694735 E—moil : icardOrdslink.ro


LEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE EZ3 LIMITA TERENULUI STUDIAT


obkjw

CONSTRUIRE

IMOBIL

LOCUINȚA T+1E"


BENEFICIAR

STAN NICOLAE si STAN DIAN A


REGLEMENTARI


BDIIIBCONSTRUCȚIE PROPUSA CAROSABIL

TROTUARE SI ALEI PIETONALE SPATII VERZI CONSTRUCȚII VECINE REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM ACCES IN CLĂDIRE

LOC DE PARCARE IN LIMITA PROPRIETĂȚII


AMPLASAMENT

str. Ștefan Octasiaa Iosif, nr. 25 ni'jE. Constanta

(documentate

PLAN URBANISTIC

DE DETALIU

Nr. proiect

:47/2007

Data: mai

2007

Nr. planșa

:    A

Scara :

1 : 500


Titlu planșa :

REGLEMENTARIProiectat orh. MOCANU MARIUS


0e8flW’L^

orh. MOCANU MARIUS


Ing. M.C. /(