Hotărârea nr. 336/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SEDIU P+1E si HALA SERVICE, sos. Mangaliei nr. 74, teren in suprafata de 1687,59 mp, proprietate SC TRANS ATLANTIS SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE SEDIU P+1E şi HALĂ SERVICE, şos. Mangaliei nr. 74, teren în suprafaţă de 1687,59 mp, proprietate SC TRANS ATLANTIS SRL

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SEDIU P+1E şi HALĂ SERVICE, cu asigurarea a 16 locuri de parcare în incintă şi a încă 34 locuri adiacent proprietăţii, şos. Mangaliei nr. 74, teren în suprafaţă de 1687,59 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Terenul, în suprafaţă totală de 1687,59 mp este format din:

-          teren în suprafaţă de 1139 mp, identificat cu nr. cadastral 111/6/3/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 54934 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 17336/2006 eliberată de OCPI Constanţa, proprietate SC TRANS ATLANSIS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1616/2006 autentificat de notar public Borună Chiraţa;

-          teren în suprafaţă de 548,59 mp, identificat cu nr. cadastral 1111/6/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 6476 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 24667/2005 eliberată de OCPI Constanţa, proprietate SC TRANS ATLANSIS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3129/2005 autentificat de notar public Borună Chiraţa.         

-           

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC TRANS ATLANTIS SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.336/ 22.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 68018 / 13.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC TRANS ATLANTIS SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SEDIU P+1E şi HALĂ SERVICE, şos. Mangaliei nr. 74, teren în suprafaţă de 1687,59 mp, proprietate SC TRANS ATLANTIS SRL

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, în suprafaţă totală de 1687,59 mp este format din:

-          teren în suprafaţă de 1139 mp, identificat cu nr. cadastral 111/6/3/1, este proprietate SC TRANS ATLANSIS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1616/2006 autentificat de notar public Borună Chiraţa;

-          teren în suprafaţă de 548,59 mp, identificat cu nr. cadastral 1111/6/1, este proprietate SC TRANS ATLANSIS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3129/2005 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona mixtă – sedii de firme, servicii, expoziţii, comerţ, locuinţe, loisir - conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un sediu de firmă parter care se mneţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1687,59 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Billa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea sediului de firmă existent parter cu un corp P+1E pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P-P+1E cu destinaţia de show-room, sediu firmă şi service auto. Proiectul propune amenajarea a 16 locuri de parcare în inicntă şi asigurarea a încă 34 locuri de parcare în imediata vecinătate a proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 26 %                        C.U.T. existent = 0,26

P.O.T. propus = 58 %                         C.U.T. propus = 0,86

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4500/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 115/11546/2007                                       - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30575 /2007

- ENEL ELECTRICA nr.  7021021/2007                  - Aviz Sanitar nr.2- 4027/2007

                                                                                    - Aviz Mediu nr. 9675 RP/2007

                                                                                    - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1703/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SEDIU P+1E şi HALĂ SERVICE, şos. Mangaliei nr. 74, teren în suprafaţă de 1687,59 mp, proprietate SC TRANS ATLANTIS SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT