Hotărârea nr. 335/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SHOW-ROOM si SERVICE AUTO, zona Palas, parcela A 903/17, loturile 1-6, teren in suprafata de 3942,84 mp, proprietate SC MOTOR EXPERT SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SHOW-ROOM şi SERVICE AUTO,

zona Palas, parcela A 903/17, loturile 1-6, teren în suprafaţă de 3942,84 mp,

proprietate SC MOTOR EXPERT SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SHOW-ROOM şi SERVICE AUTO, cu asigurarea a 78 locuri de parcare în incintă, zona Palas, parcela A 903/17, loturile 1-6, teren în suprafaţă de 3942,84 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizele RAJA nr. 563/45351/2006, ROMTELECOM nr.1678/2006 şi CN ADN nr. 14106/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19990, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53017 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 16446/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC MOTOR EXPERT SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2068/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC MOTOR EXPERT SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.335/22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 70308 / 12.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC MOTOR EXPERT SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SHOW-ROOM şi SERVICE AUTO, zona Palas, parcela A 903/17, loturile 1-6, teren în suprafaţă de 3942,84 mp, proprietate SC MOTOR EXPERT SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19990, este proprietate SC MOTOR EXPERT SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2068/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor predominant industriale conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 3942,84 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Palas CFR. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada DN3 cu o deschidere de m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter înalt-P+1E cu destinaţia de show-room, birouri şi service auto - Toyota. Proiectul propune amenajarea a 78 locuri de parcare în limita terenului proprietate. Accesul din DN3 se va face prin intermediul unei alei coletoare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 37,50 m din axul DN3.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter înalt.

P.O.T. propus = 29 %             C.U.T. propus = 0,30

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4290/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 563/45351/2006                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  30566/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 6023614 /2006      - Aviz Sanitar nr.2- 3512/2007

- ROMTELECOM nr. 1678/2006                   - Aviz Mediu nr.  2044/2007

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1727/2007

                                                                        - Aviz CN ADN nr. 14106/2007

                                                                        - Aviz IPJ nr. 33426/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SHOW-ROOM şi SERVICE AUTO, zona Palas, parcela A 903/17, loturile 1-6, teren în suprafaţă de 3942,84 mp, proprietate SC MOTOR EXPERT SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

NS' J ROMANiA

ii mcTI II PCiKHOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SHOW-ROOM și SERVICE AUTO,

zona Palas, parcela A 903/17, loturile 1-6, teren în suprafață de 3942,84 mp, proprietate SC MOTOR EXPERT SRL ’

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

&?.OC.20Q7.


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SHOW-ROOM și SERVICE AUTO, cu asigurarea a 78 locuri de parcare în incintă, zona Palas, parcela A 903/17, loturile 1-6, teren în suprafață de 3942,84 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizele RAJA nr. 563/45351/2006, ROMTELECOM nr. 1678/2006 și CN ADN nr. 14106/2007.

Terenul, identificat cu nr. cadastral 19990, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53017 așa cum rezultă din încheierea nr. 16446/2006 eliberată de OCPI Constanța, este proprietate SC MOTOR EXPERT SRL conform contractului de vânzare -cumpărare nr. 2068/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC MOTOR EXPERT SRL, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Prefecturii Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de«?7 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR^


Bd.Tomisnr 5l;F(>x:OO4O 41 - 708101. Tel 0040- 41 - 708105. 8700CONSTANTA - ROMANIALEGENDA


ANALIZA FUNCȚIONALA

Trama stradala existenta Alee servitute de trecere

1 Spațiu verde t J Terenuri arabile

Hala in construcție

Hale industriale /,

Țhl    Lt/P;

, Construcție proppsgx Parter inalt C b yh, Showroom si se/vice 4uto/T

Suprafața teren St=3943 mp /    '    ( -

'■'uprafata construita la sol service Șcf=1072 mp uprafafa desfasurata service Sa=124l mp Suprafața construita adapost+ fosa = 60 mp Suprafața construita totala = 1132 mp

'"*f"2aMdcW45%ta tOta,a =13°1 m£oNTRASEMNEAZ

ri de parcare 78 msini din care: m arCELA ENA£H1 jatii exounere    zz......i

?atn expunere îrcan cTienti ;arj service. ;ari salanati


Proiect SHOW ROOM SI SERVICE AUTO AMENAJARE SI ÎMPREJMUIRE INCINTA alitatea CONSTANTA,str DN 3A eneficiar S.C. MOTOR EXPERT SRL__

Denumirea Planșei SITUAȚIE EXISTENTA

PLAN REGLEMENTARI


MEMORIU JUSTIFICATIV

CAP. I. DATE GENERALE

. Denumirea lucrării P. U. D. - S'HOW ROOM SI SERVICE AUTO ,

amenajare incinta si împrejmuire proprietate

•    Localitatea CONSTANTA, zona PALAS -CFR , parcela A903/17 ,drum

național DN3A

. Beneficiar    S.C. MOTOR EXPERT

•    Proiectant    SC. MCM Proiect SRL CONSTANTA

•    Data elaborării    Martie 2007

OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentație a fost întocmită la solicitarea beneficiarului pentru determinarea condițiilor in care din punct de vedere funcțional , formal si tehnic

este posibila construirea unui imobil cu destinația de Showroom si Service auto,pe terenul in suprafața de 3943 mp aflat in proprietatea beneficiarului S.C Motor Expert.

In acest sens documentația isi propune următoarele:

-stabilirea unor reglementari ce vor asigura potențialul urbanistic al zonei prin ocuparea terenurilor libere cu funcțiuni compatibile cu cele existente .

-corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele deja existentente in zona.

-pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a clădirilor noi cu construcțiile existente.

ÎNCADRAREA in localitate

Poziția în localitate: Terenul în suprafața de 3943 mp este situat în intravilanul localiatatii Constanta pe drumul DN 3A pe partea dreapta a drumului cu sensul de mers spre Constanta si este constituit in parcela A903/17.

Terenul are o forma rectangulara, orientat nord - sud având următoarele vecinătăți:

-    la nord drumul DN 3A (DN 897);

-    la vest -prop Bratila Dumitru

-    la sud prop moștenitori Stanciulescu;

-    la est prop Constantin Nastase;

Amplasarea construcției s-a făcut cu respectarea conditilor din avizul RAJA nr.563/45351/20.12.2006 cu o retragere a clădirilor la 37, 50 m fata de axul drumului si cu respectarea unei distante de 12,5 m fat de conducta Premo cu diametru de 600 mm.

Complexul va fi realizat din doua corpuri.

Corpul C1 cu regim de inaltime parter inalt va fi dispusa la 25 m fata de drumul

național ,la min 10 m fata de latura de est si la 8m fata de latura de vest si 5,44. fata de latura de sud construcția va fi dispusa la minimum 3,40 m. Cota 0,00 a construcției nou propuse va fi dispusa la 10 cm fata de trotuarele amenajate.Construcția va avea un corp cu destinaria Show-room auto cu dimensiunile in plan 28x21 m si un corp cu service auto -mecanica cu dimensiunile in plan 24,20x20.

Corpul C2 cu regim de subsol va fi dispusa in partea din spate a terenului pe latura de vest , subsol cu dimensiunile de 6 x 9 m si cu destinația de adăpost ALA.

Amplasamnetul este deservit de drumul național DN 3 pe sensul de mers spre Constanta .Accesul in incinta se va face din DN3 pe relație dreapta prin intermediul unui drum de acces care va face legătură cu drumul național prin intermediul unor

//

• de accelerare si decelerare. In cadrul incintei se vor realiza 78 de locuri de benzi

Parcar^onstructia prOpUsa nu este lipita de nici o alta construcție distanta minima • a la cea mai apropiata construcția fiind de 13 m .

Pin pe toate cele patru laturi ale construcției propuse sunt prevăzute alei de acces ■ tindu-se interveni in caz de incendiu pe orice latura a construcției.

,pU |n partea din fata va fi prevăzută o cabina poarta.

REGIMUL juridic

Terenul pe care se propune realizarea obiectivului este proprietatea societății S C Motor Expert s.r.l. conform contractului de vanzare -cumpărare Nr:2068/17.07.2006 .

ANALIZA GEOTEHNICA

Pentru determinarea condițiilor de construire a fost intocmit un studiu geotehnic .Investigarea amplasamentului s-a făcut prin intermediul a trei foraje geotehnice F1 ,F2 , F3 plasate in zona viitoarelor construcții.

Din coroborarea datelor geotehnice obținute prin forare si incercarea in laborator a probelor recoltate din metru in metru cu literatura de specialitate .pentru zona respectiva rezulta ca amplasamentul se caracterizează prin următoarea succesiune litologica :

a)    La suprafața un strat de pamint vegetal ( umplutura )pina la adincimea de 1,00 m.

b)    Sub 1,00 se gaseste un strat de praf argilos cu umiditatea medie.

Acest strat de praf argilos este stabil ,cu umiditate moderata si poate fi folosit la fundare cu rezultate bune.

Pentru construcția nou propusa ,care va avea o structura metalica se va propune o soluție de fundare cu fundații izolate din beton armat.

ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Zona in care este situat amplasamentul vizat cuprinde in afara de lotul studiat loturi cu clădiri destinate serviciilor, clădiri de tip hala cu regim de inaltime parter inalt sau parter cu un etaj , sau terenuri agricole neconstruite .Din punct de vedere funcțional zona studiata va fi destinata dezvoltării activitatilor comerciale de tip en-gros ,a showroomurilor si magazinelor de prezentare .In lungul străzii DN3A se constata tendința de dezvoltare a zonelor comerciale si pentru prestări servicii in construcții tip hala cu regim de inaltime parter inalt .Construcțiile existente sint puține in jurul terenului studiat se afla construcții doar pe cele doua loturi de pe latura de est. Construcțiile de pe primul lot sun hale cu un aspect dezagreabil realizate din materiale de proasta calitate dar si o constrcutie din zidărie cu regim de inaltime Parter si un etaj de o calitate medie. Pe cel de-al doilea lot din partea de est se afla in construcție o hala (construcție metalica moderna).

CAI DE COMUNICAȚII

Circulația principala in zona se desfasoara in lungul străzii Dn3A , strada care are cite doua benzi de circulație pe sens ,cu regim de drum național ce face legătură intre Constanta si Valul lui Traian.

Acesele la terenul studiat se fac din strada Dn3A.

In zona nu exista trotuare.

ECHIPAREA edilitara

Alimentarea cu apa si rețeaua de canalizare

Pe amplasamentul propus exista o conducta Dn 600 mm Premo ( Valul lui

- palas) conducta situata la 25 m din axul drumului la adincimea de 1,5 m. Traianpe partea opusa a drumului exista conducta de distribuție cu diamentrul 400 mm din fonta.

In zona nu exista rețea de canalizare.

Alimentarea cu energie termica

In zona studiata nu se afla rețele termice .fiecare clădire asigurindu-si confortul termic prin intermediul unei centrale termice proprii.

Alimentarea cu energie electrica

Zona studiata este deservita de rețele electrice .

PROPUNERI

ELEMENTE DE TEMA

Pe terenul in suprafața de 3943 mp se va realiza o clădire cu regim de înălțime Parter inalt cu funcțiunea de Showroom si Service auto.

Noua construcție va avea o suprafața construita de 1132 mp si o suprafața desfasurata de 1301 mp si va avea următorii indicatori urbanistici.

Suprafața teren St=3943 mp

Suprafața construita la sol service Sc=1072 mp

Suprafața desfasurata service Sd=1241 mp

Suprafața construita adapost+ fosa = 60 mp

Suprafața construita totala = 1132 mp

Suprafața desfasurata totala =1301 mp

POT=29% CUT=0,33

DESCRIEREA SOLUȚIEI

Având în vedere procesul în creștere al cererii si ofertei si lărgirea gamei de servicii către populație beneficiarul dorește realizarea unui „SHOW ROOM CU SERVICE AUTO” . Investiția va cuprinde doua construcții cu regim de inaltime parter inalt pavilionare cuprinzind toate serviciile necesare comercializării si asigurării service-lui auto.

Pavilionul central va avea următoarele funcțiuni : un spațiu de prezentare ,un spațiu de livrare autoturisme, birouri, recepție , grupuri sanitare .

In spatele pavilionului central se va realiza un pavilion cuprinzind atelierele pentru reparații si service cuprinzind ,zona de diagnosticare .ateliere mecanice,spatii de depozitare .vestiare,grupuri sanitare , birouri, spatii tehnice .

Din punct de vedere funcțional clădirea este structurata in trei parti:

1    Partea de Show-room dispusa la parterul corpului din fata avind o suprafața utila de 507,18 mp si constituita din:

-spațiu showroom    S=424,00    mp

-spațiu de astepatre    S= 45,00    mp

-spațiu livrări    S= 37,18    mp

2    Partea de birouri dispuse la parter si la supanta    cu o suprafața utila de 205,18 mp

si constituita din:

Parter

S=22,87 mp S= 9,72 mp S= 5,10 mp S= 9,12 mp


S=32,72 mp


-birou vinzari -seif service -caserie

-grupuri sanitare pe sexe

Supanta

-birou director

-sala consiliu -hol

-spațiu birouri

-bucătărie

-hol

-grup sanitar


S=24,36 mp S= 9,94 mp S=60,48 mp S=11,76 mp S=10,50 mp S= 8,61 mp

3 Partea de service auto dispusa in corpul din spate avind o suprafața utila 469.35 mo de si constituita din:

-diagnoza -vestiar cu grupuri sanitare -depozit piese schimb -birou service

-spațiu dep motoare -service mecanica -sala de mese -centrala termica -atelier electrice


S=35,50 mp S=21,72 mp S=39,32 mp S= 9,80 mp S= 7,96 mp S=298,80 mp S=15,99 mp S=12,28 mp S=27,98 mp

Pe latura de est se vor amplasa o cabina poarta si un bazin vidanjabil.

In fata construcției cit si in părțile laterale se vor realiza spatii de parcare si

expunere a autoturismelor unite intre ele prin platforme betonate.

Spatiile de parcare se vor realiza pe platforme betonate .

Sistemul constructiv al construcțiilor este format din structura metalica cu

închideri din panouri multistrat cu fata exterioara din tabla cutata , strat termoizolant din vata minerala si fata interioara din tabla.La interior compartimentarea se va realiza cu pereți din rigips sau din sticla in zona showroomului sau pereți din tabla cutata pe structura metalica in zona servicelui.Construcția va avea fndatii izolate din beton armat.Finisajele interioare vor fi pardoseli din gresie , vopsele lavabile .placaje din tabla cutata si plafoane din rigips in zona showroomului si pardoseli epoxidice si placaje din tabla cutata la service.

Incinta va fi împrejmuita cu gard de sirma iar in partea din fata se vor monta steaguri si totemuri publicitare care sa semnalizeze intrarea.

Din punct de vedere al condițiilor tehnice cerute construcțiilor întreaga clădire este proiectata sa răspundă următoarelor exigente:

-rezistenta si stabilitate la solicitări statice dinamice si seismice

-siguranța in exploatare

-siguranța la foc

-protecția împotriva zgomotului

-sanatatea oamenilor si protecția mediului

-izolație termica, hidrofuga si economie de energie prevăzute in legea calitatii nr.10/1995.

Construcția se incadreaza in clasa III de importanta conform normativului P100-91.

In ceea ce privește respectarea standardelor de calitate , se face precizarea ca materialele puse in opera sa fie insotite de certificate de calitate emise de fiecare furnizor, iar receptionarea etapelor de execuție sa se faca conform “Program pentru controlul calitatii lucrarilor”ce se va atașa în P.E. Se vor lua toate masurile in vederea respectării prevederilor normativelor enumerate mai sus precum si a normelor de protecție a muncii si PCI .

Corespunzător prevederilor art.4.1 si tabelului 5 din normele tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului indicativ P118-99 clădirea se incadreaza in gradul 2 de rezistenta la foc .

organizarea circulației

Amplasamnetul este deservit de drumul național DN 3 pe sensul de mers spre tanta Accesul in incinta se va face din DN3 pe relație dreapta prin intermediul

n dr(jm acces care va face legătură cu drumul național prin intermediul unor benzi de accelerare si decelerare. In cadrul incintei se vor realiza 78 de locuri de

parcare^ ^^1 incintei vor fi prevăzute alei de acces si platforme prevăzute cu pante • riaole de stringerea apelor. La ieșirea din proprietate se vor amplasa semnele stop si obligatoriu dreapta iar la terminarea benzii de accelerare se vor amplasa aceleași

semne.    ...

Construcția propusa nu este lipita de nici o alta construcție distanta minima pina la cea mai apropiata construcția fiind de 13 m .

Pe toate cele patru laturi ale construcției propuse sunt prevăzute alei de acces putindu-se interveni in caz de incendiu pe orice latura a construcției.

CIRCULAȚIA PIETONALA

In zona nu sunt prevăzute pentru circulația pietonal ,urmin ca odata cu dezvoltarea zonei .acestea sa se realizeze in lungul drumului național.

REGIMUL DE ALINIERE

Construcția se incadreaza in regimul de aliniere al zonei respectindu-se retragerea minima de 22 de m fata de axul străzii. Construcțiile vor avea următoarele retrageri :min 37,5 m m fata de axul străzii DN3a, 10 m fata de limita de est a terenului ,8 m fata de limita de vest si 5,40 m fata de limita de sud.

REGIM DE ÎNĂLȚIME

Regimul de înălțime al clădirilor din zona este parter inalt si parter cu un etaj .

Construcția nou propusa va avea regim de inaltime parter inalt incadrindu-se in regimul de inaltime al zonei.

MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI

Au fost stabilite valorile maxime pentru procentul de ocupare a terenului (POT) si coeficientul de utilizare a terenului (CUT) raportând suprafața ocupata la sol si respectiv suprafața desfasurata a clădirilor la suprafața terenului aferent acestora .

Indicii terenurilor din zona studiata ne arata o ocupare a terenurilor pina intre30-45.

Indicii recomandați pentru întregul teren pentru a obține o utilizare maxima a terenului coroborata cu destinația clădirilor,si regimul de înălțime sunt:

POT = 29% CUT =0,3

PLANTAȚII

In zona sunt prevăzute spatii verzi in lungul străzii DN3A prevăzute cu plantații joase si plantații inalte dispuse in aliniament la distante mari intre ele.

In prezent terenul are destinația de teren agricol dar nu este cultivat .urmind ca pentru realizarea investiției terenul sa fie scos din circuitul agricol.

ECHIPAREA EDILITARA

Alimentarea cu apa si rețeaua de canalizare

Pe amplasamentul propus exista o conducta Dn 600 mm Premo ( Valul lui Traian - Palas) conducta situata la 25 m din axul drumului la adincimea de 1,5 m.

Fata de aceasta conducta construcția a fos retrasa la o distanta de 12,5 m respectindu-se culoarul de protecție de 10m de o parte si de alta a construcției .Zona de protecție nu e va betona si se va realiza o platforma din pavele sau dale.


Alimentarea cu apa se va realiza din conducta de distribuție cu diamentrul 400 d' fonta aflata pe partea opusa a drumului prin realizarea unei subtraversari.

mlTI * |n zona nu exista rețea de canalizare apele menajere fiind preluate intr-un

• vidanjabil dispus in partea din spate a terenului .bazin vidanjabil cu un bazin

epurator.

Alimentarea cu energie termica

In zona studiata nu se afla rețele termice .fiecare clădire asigurindu-si confortul termic prin intermediul unei centrale termice proprii.

Alimentarea cu energie electrica

Zona studiata este deservita de rețele electrice .Racordul se va realiza din rețele electrice dispuse in lungul străzii prin montarea unui transformator Pe amplasamentul propus nu se afla rețele electrice .

Pe amplasament exista o rețea de telefonie aflat la limita proprietății , rețele care nu afecteaza lucraruile propuse si care nu trebuie protejate sau deviate

Analizind avizele deținătorilor de utilitati publice rezulta ca nu exista disfunctionalitati privitor la realizarea investiției pe acest amplasament in condițiile in care se respecta regimul de protecție al conductei Premo aflata pe amplasament

CONCLUZII

Realizarea obiectivului “SHOW ROOM SI SERVICE AUTO” se inteqreaza in reglementările urbanistice din zona .

Obiectivul propus prin structura, finisaje si funcționalitate va ridica la nivelul actual al cerințelor privind calitatea .