Hotărârea nr. 334/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SHOW-ROOM si SERVICE AUTO, zona Palas, parcela A 903/27, teren in suprafata de 5000 mp, proprietate SC ARROW SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SHOW-ROOM şi SERVICE AUTO,

zona Palas, parcela A 903/27, teren în suprafaţă de 5000 mp,

proprietate SC ARROW SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SHOW-ROOM şi SERVICE AUTO, cu asigurarea a 50 locuri de parcare în incintă, zona Palas, parcela A 903/27, teren în suprafaţă de 5000 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele ROMTELECOM nr. 46/2007 şi CN ADN nr. 14105/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 9498, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 27679 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 25414/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC ARROW SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1799/2005 autentificat de notar public Cristina Baturi.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC ARROW SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.334/ 22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 65249 / 12.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC ARROW SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SHOW-ROOM şi SERVICE AUTO, zona Palas, parcela A 903/27, teren în suprafaţă de 5000 mp, proprietate SC ARROW SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 9498, este proprietate SC ARROW SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1799/2005 autentificat de notar public Cristina Baturi.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor predominant productive conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 5000 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Palas CFR. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada DN3 cu o deschidere de 50 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter înalt cu destinaţia de show-room, birouri şi service auto. Proiectul propune amenajarea a 50 locuri de parcare în limita terenului proprietate. Accesul din DN3 se va face prin intermediul unui drum colector.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 22,10 m de la limita dinspre stradă a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter înalt.

P.O.T. propus = 47 %             C.U.T. propus = 0,60

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4994/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Faţade

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 60/6359/2007                                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  30508/2007

- ENEL ELECTRICA nr.  7020133/2007                  - Aviz Sanitar nr.2- 2826/2007

- ROMTELECOM nr. 46/2007                                  - Aviz Mediu nr. 509 RP/2007

- PETROTRANS                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1712/2007

                                                                                    - Aviz CN ADN nr. 14105/2007

                                                                                    - Aviz IPJ nr. 33422/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SHOW-ROOM şi SERVICE AUTO, zona Palas, parcela A 903/27, teren în suprafaţă de 5000 mp, proprietate SC ARROW SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT