Hotărârea nr. 333/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE cu 1E+M LOCUINTA PARTER, str. Banu Mihalcea nr. 151, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Cavga Dumitru

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu 1E+M LOCUINŢĂ PARTER,

str. Banu Mihalcea nr. 151, teren în suprafaţă de 200 mp,

proprietate Cavga Dumitru

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu 1E+M LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea a 3 locuri de parcare în incintă, str. Banu Mihalcea nr. 151, teren în suprafaţă de 200 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19337, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 107035 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 21927/2007 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Cavga Dumitru conform sentinţei civile nr. 2665/1977 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr. 6381/1976.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CAVGA DUMITRU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.333/ 22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 59406 / 24.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Cavga Dumitru privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu 1E+M LOCUINŢĂ PARTER, str. Banu Mihalcea nr. 151, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Cavga Dumitru.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19337, este proprietate Cavga Dumitru conform sentinţei civile nr. 2665/1977 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr. 6381/1976.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de200 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Banu Mihalcea cu o deschidere de 10 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajerea cu un etaj şi mansardă a locuinţei parter existente pentru realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuinţă – 2 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 3 locuri de parcare în limita terenului proprietate.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. existent = 53 %                        C.U.T. existent = 0,53

P.O.T. propus = 77 %                         C.U.T. propus = 2,03

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2557/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 4953 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu 1E+M LOCUINŢĂ PARTER, str. Banu Mihalcea nr. 151, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Cavga Dumitru.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


I’l AN URBANISTIC DE DETALIU


EXIS


mp


134,30


66,70


74,00


25,00


300


ENT


45


22


25


100


PROPUS


mp


160,22


40,78


74


25


300


53


14


25


100


P.O.T. = 79% C.U.T. = 2,11


o LEGENDALIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERITORIULUI AFERENT CLĂDIRILOR PROPUSE CLĂDIRI EXISTENTE MENȚINUTE

CONTUR INDICATIV AL CONSTRUCȚIILOR PROPUSE ALINIAMENT PROPUS ALINIAMENT OBLGATORIU ACCESE PRINCIPALE IN OONSTRUCTII REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM •STRĂZI PROFILURI CARACTERISTICE ! PARCAJE

SECȚIUNI PRIN TEREN


SO<.‘ ' >M l < l ’AMIi > S.R.L. - CTA-B-diii mamaia m /<». ntt| I-camera nr.5 J1J    H tol/Ux 041 83ț )103


Deseu.it


Froiect.il


Sef pi'« . t


i /t.C.mU ANGELICA


h /tCIIIU Al tXANDRU


Aih /I emu ALEXANDRU


fi


DENUMIRE: PUD 5UPRAETA-3AR5    uks

SI AWM5AC0A 1M0&IL EXISTENT PAW BENEFICIAR: im cm ,cre.    mwalcea is

Ca\J GA tXJAUTCU

PR.NR.

4 -Afe4-

W;

SCARA

1500-

TITLUL- HAUSEi „ .    .    .

FSEGLEMEKTAPU UR&AN\STICE

DÂIA

August looc

FAZA:

P.O.D.

-lan . =. i

NR.: A-0