Hotărârea nr. 332/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E si GARAJ, Palazu Mare, parcela A 586/2 lot 40, teren in suprafata de 875 mp, proprietate Dumitrescu Dan Nicolae si Rodica

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi GARAJ,

Palazu Mare, parcela A 586/2 lot 40, teren în suprafaţă de 875 mp,

proprietate Dumitrescu Dan Nicolae şi Rodica

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi GARAJ, Palazu Mare, parcela A 586/2 lot 40, teren în suprafaţă de 875 mp,  conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu condiţia acoperirii în sistem  terasă a construcţiei.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15973/40, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 42780 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 14998/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Dumitrescu Dan Nicolae şi Rodica conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2024/2004 autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. DUMITRESCU DAN NICOLAE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26  consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.332/22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 66837 / 28.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Dumitrescu Dan privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi GARAJ, Palazu Mare, parcela A 586/2 lot 40, teren în suprafaţă de 875 mp, proprietate Dumitrescu Dan Nicolae şi Rodica.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15973/40, este proprietate Dumitrescu Dan Nicolae şi Rodica conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2024/2004 autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 875 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Palazu Mare. Terenul urmăreşte aliniamentul la drum de exploatare cu o deschidere de 22,73 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune şi construirea unui garaj S+P pentru un autoturism.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere 6,90 m de la stradă pentru garaj şi 15,21 m retragere pentru locuinţă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 26 %             C.U.T. propus = 0,47

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 320/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Simulare 3D                        

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 82/9013/2007                                           - Aviz Mediu nr. 2058 RP/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7020688 /2007                 

- ROMTELECOM nr. 332/2007                               

- CONGAZ nr. 3678/2007                                         

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi GARAJ, Palazu Mare, parcela A 586/2 lot 40, teren în suprafaţă de 875 mp, proprietate Dumitrescu Dan Nicolae şi Rodica.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

P.U.D.


plan urbanistic de detaliu

PROPUNERI / REGLEMENTARI

Limita PUD

Limita obiectiv studiat

— Aliniament propus

Circulații / Accese

Circulații carosabile - drumuri asfaltate

Circulații carosabile - drumuri exploatare

Accese auto pe loturi / in garaje

Accese pietonale pe loturi


Zonificare funcționala

Locuințe individuale & anexe pe loturi

Teren liber neconstruit - parcele / curți

Dotări agro - zootehnice

Regim de inaltime

Construcții P

Construcții P+1E

Construcții P+2E,


SC. TOTAL - 220,8 mp S.D. TOTAL-410 mp POT propus - 26% CUT propus - 0,47


prjir

/2H7

Hm