Hotărârea nr. 331/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMA S+P+3E si DEPOZIT PARTER, zona Palas, parcela A 903/19, teren in suprafata de 2500 mp, proprietate SC DIGITON SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ S+P+3E şi DEPOZIT PARTER,

zona Palas, parcela A 903/19, teren în suprafaţă de 2500 mp,

proprietate SC DIGITON SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ S+P+3E şi DEPOZIT PARTER, cu asigurarea a 31 locuri de parcare în incintă, zona Palas, parcela A 903/19, teren în suprafaţă de 2500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul CN ADN nr. T    10459/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 14755, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 40088 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 9980/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC DIGITON SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 579/2006 autentificat de notar public Alina Ghimpeţeanu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC DIGITON SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.331/ 22.06.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 66654 / 31.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC DIGITON SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ S+P+3E şi DEPOZIT PARTER, zona Palas, parcela A 903/19, teren în suprafaţă de 2500 mp, proprietate SC DIGITON SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 14755, este proprietate SC DIGITON SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 579/2006 autentificat de notar public Alina Ghimpeţeanu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor predominant industriale conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 2500 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Palas CFR. Terenul urmăreşte aliniamentul la DN3 cu o deschidere de 25 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+3E cu destinaţia de sediu firmă şi a unei hale parter pentru depozitare materiale electrice, termice şi de construcţii. Proiectul propune amenajarea unei parcări pentru 31 autoturisme.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 45 m din axul DN3.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+3E.

P.O.T. propus = 46 %             C.U.T. propus = 0,86

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.2667/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Studiu circulaţie

- Partiu                       

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 317/20404/2006                                       - Aviz  Brigada Pompieri nr.  10601/2006

- ENEL ELECTRICA nr. 2007 /2006                                    - Aviz Sanitar nr.2- 10431/2006

- ROMTELECOM nr. 647 /2006                                - Aviz Mediu nr. 5472 RP/2006

                                                                                    - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1707/2007

                                                                                    - Aviz IPJ nr. 30186/2007

                                                                                    - CN ADN nr. T    10459/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ S+P+3E şi DEPOZIT PARTER, zona Palas, parcela A 903/19, teren în suprafaţă de 2500 mp, proprietate SC DIGITON SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


PLAN ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

LIMITA ZONEI STUDIATE ---LÎMÎTA TERENULUI CONS

h .. DERAT S = 2500mp.

CONSTRUCȚII EXISTENTE

in curs de Autorizare

3 CONSTRUCȚIE PROPUSA SEDIU DE FIRMĂ S+P+3 ET. SI DEPOZIT DE MATERIALE ELECTRICE, TERMICE SI DE CONSTRUCȚII-PARTER'

A.C.= 1150 mp- A,D.=2145 mp. POT=46%    C-UT? 0,8 6

x ZONA QE PROTECȚIE A COh DUCTEI DE ALIMENTARECL APA Dn.600 mm.PREMO.

CIRCULAȚIE CAROSABILĂ SI PÎETONALĂ PARCAJE IN INCINTĂ

SPATII PLANTATE PROPUSE ÎN INCINTĂ < ACCES CAROSABIL <] ACCESE PIETONALE


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

tip


O.A.R. FILIALA DOBROGEA-CONSTANTA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

ARH. DOINA POENARU

007/2002


TNA 1023

NUME

Semnătură

Scara

1:1000

SEF PROIECT

ARH DOINA POENARU

PROIECTAT

DFQPMAT

--

ol

Data

Localitatea.' CONSTANTA


Beneficiar S.C. DIGITON S.R.L.


(Titlul proiectului CONSTRUIRE SEQÎU X FIRMA S+P+3 etaje si DEPOZr P. ZONA ANCORA SOLA 99 PARC'


Titlul planșei PLAty

RPftl PMFMTADi '


P'oecî r»]

Hcoel


Panac