Hotărârea nr. 330/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PARTER, SHOW-ROOM si BIROURI P+4-5E, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, teren in suprafata de 9224 mp, proprietate SC CONSAL TRADE SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PARTER,

SHOW-ROOM şi BIROURI P+4-5E,

bd. Aurel Vlaicu nr. 144, teren în suprafaţă de 9224 mp,

proprietate SC CONSAL TRADE SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PARTER, SHOW-ROOM şi BIROURI P+4-5E, cu asigurarea a 67 locuri de parcare în incintă, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, teren în suprafaţă de 9224 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele RAJA nr. 74/4385/2007, ENEL ELECTRICA nr. 7020447/2007.

            Terenul în suprafaţă totală de 9224 mp este format din:

-          teren în suprafaţă de 6226 mp, identificat cu nr. cadastral 5828/2/2/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 45984 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 16711/2005 eliberată de OCPI Constanţa, proprietate SC CONSAL TRADE SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1312/2006 autentificat de notar public Grosu George;

-          teren în suprafaţă de 2998 mp, identificat cu nr. cadastral 5828/2/2/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 45983 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 9778/2006 eliberată de OCPI Constanţa, proprietate SC CONSAL TRADE SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 926/2006 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC CONSAL TRADE SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.330/ 22.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 66163 / 31.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC CONSAL TRADE SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PARTER, SHOW-ROOM şi BIROURI P+4-5E, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, teren în suprafaţă de 9224 mp, proprietate SC CONSAL TRADE SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 9224 mp este format din:

-          teren în suprafaţă de 6226 mp, identificat cu nr. cadastral 5828/2/2/1, proprietate SC CONSAL TRADE SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1312/2006 autentificat de notar public Grosu George;

-          teren în suprafaţă de 6226 mp, identificat cu nr. cadastral 5828/2/2/2, proprietate SC CONSAL TRADE SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 926/2006 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor de depozitare conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil P-P+1E care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 9224 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Aurel Vlaicu cu o deschidere de cca 40 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+4-5E cu destinaţia de birouri şi show-room. Proiectul propune şi construirea unei hale parter pentru depozitare materiale de construcţie. În incintă se vor asigura 67 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 12 m de la bulevard.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+4-5E (cca 20 m).

P.O.T. existent = 3,08 %                     C.U.T. existent = 0,03

P.O.T. propus = 19,01 %                    C.U.T. propus = 0,41

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 371/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 74/4385/2007                                           - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30548 /2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7020447/2007                   - Aviz Sanitar nr.2- 3976/2007

- ROMTELECOM nr. 166 /2007                                - Aviz Mediu nr. 2179 RP/2007

                                                                                    - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1718/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PARTER, SHOW-ROOM şi BIROURI P+4-5E, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, teren în suprafaţă de 9224 mp, proprietate SC CONSAL TRADE SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT