Hotărârea nr. 33/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, str. Razoare nr. 6, teren in suprafata indiviza de 203,26 mp, proprietate Memet Nuridin si Leila

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SUPRAETAJARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER,

str. Răzoare nr. 6, teren în suprafaţă indiviză de 203,26 mp,

proprietate Memet Nuridin şi Leila

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER,  cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Răzoare nr. 6, teren în suprafaţă indiviză de 203,26 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 4863, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 25004 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 15613/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Memet Nuridin şi Leila conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1822/2000, rectificat sub nr. 756/2002, de notar public Mariana Lambrino.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. MEMET NURIDIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26  consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 33/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 152586 / 09.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Memet Nuridin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER, str. Răzoare nr. 6, teren în suprafaţă indiviză de 203,26 mp, proprietate Memet Nuridin şi Leila.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 4863, este proprietate Memet Nuridin şi Leila conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1822/2000, rectificat sub nr. 756/2002, de notar public Mariana Lambrino.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 203,26 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Răzoare cu o deschidere de 6,97 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea parţială a locuinţei parter existente pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P-P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune asigurarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 40,70 %                   C.U.T. existent = 0,41

P.O.T. propus = 40,70 %                    C.U.T. propus = 0,64

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4422/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 8933 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER, str. Răzoare nr. 6, teren în suprafaţă indiviză de 203,26 mp, proprietate Memet Nuridin şi Leila.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT