Hotărârea nr. 329/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Bucovina nr. 13A, teren in suprafata de 100,40 mp, proprietate Banioti Costea

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Bucovina nr. 13A, teren în suprafaţă de 100,40 mp,

proprietate Banioti Costea

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Bucovina nr. 13A, teren în suprafaţă de 100,40 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 20257, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 54783 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 13384/2006 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Banioti Costea conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3932/1981 autentificat de fostul Notariat de Stat, deciziei Consiliului Judeţean Constanţa  nr. 80/1993 şi certificatului de moştenitor nr. 1631/1994 autentificat de fostul Notariat de Stat.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. BANIOTI COSTEA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR .329/ 22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 65465 / 28.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Banioti Costea privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Bucovina nr. 13A, teren în suprafaţă de 100,40 mp, proprietate Banioti Costea.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 20257, este proprietate Banioti Costea conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3932/1981 autentificat de fostul Notariat de Stat, deciziei Consiliului Judeţean Constanţa  nr. 80/1993 şi certificatului de moştenitor nr. 1631/1994 autentificat de fostul Notariat de Stat.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 100,40 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Bucovina cu o deschidere de 7,10 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune mansardarea locuinţei existente parter pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 84,16 %                   C.U.T. existent = 0,90

P.O.T. propus = 89,17 %                    C.U.T. propus = 1,89

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3512/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 1935 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Bucovina nr. 13A, teren în suprafaţă de 100,40 mp, proprietate Banioti Costea.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

PLAN URBANISIIC DE DETALIU "SUPRAETAJARE LOCUIN I A PARTER CU MANSAKDA"
1*1 AN ÎNCADRARE in zona SC. 1:2 000* »*Nt I • IIIOIAIt

•M*A    »A<l OBIECTUL P.U.D.

•    tai «n AH* ♦ AMOAAMLI

•    «a* to AtH    ION Al»

t ««•*** I "MHNM *11

•« - «....... - l.ll Nil CE Sfc MENȚIN/ PROPUSE

f . . .„. ♦hi t M.ttli SI SUPRAETAJARE CU MANSARDA)

HI H» *OMINA

>,«...»»«» hi «M«IN SI CLĂDIRE FATA DE AXUL STRĂZII - 7,10m

*»»**• . .» I..NAI» I XISTENTE CE SE MENȚIN

A»    AH IO


•    O II NI I URBANISTICI: taltttNII

•    t»O,4Omp conf. acte <ti»M«|t din măsurători

RK.JImp Ao • Al mp a i* •    ■ A.lA'tti

•    H f .»0,»0


PROPUȘI

S. teren = 100,40mp 106,00mp din măsurători SC=94,53mp

SO = 20l,33mp

P.O.T.=89,17%Pi l) SI PRAETAJARE LOCUINȚA PARTER


ai, aa>


IIHU PI ANSA


REGLEMENTARI URBANISTICE


| PLANȘA NR.

A2