Hotărârea nr. 328/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 58/1999 privind aprobare PUD – MOARA de MICA CAPACITATE P+1E, zona Baba Novac, str. AD Xenopol nr. 3A, teren in suprafata de 4099,93 mp, proprietate Balamace Nicolae si Virginia

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 58/1999

privind aprobare PUD – MOARĂ de MICĂ CAPACITATE P+1E,

zona Baba Novac, str. AD Xenopol nr. 3A,

teren în suprafaţă de 4099,93 mp, proprietate Balamace Nicolae şi Virginia

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 58/1999 privind aprobare PUD – MOARĂ de MICĂ CAPACITATE P+1E , zona Baba Novac, str. AD Xenopol nr. 3A, teren în suprafaţă de 4099,93 mp, în sensul extinderii depozitului de făină cu un corp P+1E - birouri şi spaţiu livrare marfă, cu asigurarea a 15 locuri de parcare în incintă, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Terenul în suprafaţă totală de 4099,93 mp, este proprietate Balamace Nicolae şi Virginia după cum urmează:

-          terenul în suprafaţă de 2300 mp, identificat cu nr. cadastral 7522/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 25001 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 21738/2003 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2261/2001 autentificat de notar public Florin Vişan;

-          terenul în suprafaţă de 599,93 mp, identificat cu nr. cadastral 7522/2/2/2, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2910/2002 autentificat de notar public Florin Vişan;

-          terenul în suprafaţă de 1200 mp, identificat cu nr. cadastral 900, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 3413/2001 şi rectificat sub nr. 6420/2001 de notar public Florin Vişan.

 

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 58/1999 rămân neschimbate.

 

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. BALAMACE NICOLAE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.328/22.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 65009 / 12.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Balamace Nicolae pentru modificarea HCLM nr. 58/1999 privind aprobare PUD – MOARĂ de MICĂ CAPACITATE P+1E  în sensul extinderii depozitului de făină cu P+1E, zona Baba Novac, str. AD Xenopol nr. 3A, teren în suprafaţă de 4099,93 mp, proprietate Balamace Nicolae şi Virginia.

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 4099,93 mp, este proprietate Balamace Nicolae şi Virginia după cum urmează:

-          terenul în suprafaţă de 2300 mp, identificat cu nr. cadastral 7522/1, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2261/2001 autentificat de notar public Florin Vişan;

-          terenul în suprafaţă de 599,93 mp, identificat cu nr. cadastral 7522/2/2/2, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2910/2002 autentificat de notar public Florin Vişan;

-          terenul în suprafaţă de 1200 mp, identificat cu nr. cadastral 900, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 3413/2001 şi rectificat sub nr. 6420/2001 de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile care se menţin – moară P+1E, depozit de făină parter, locuinţă P+1E+M.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 4099,93 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada AD Xenopol cu o deschidere de 60 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea depozitului de făină existent cu un imobil în regim de înălţime P+1E cu funcţiunea de birouri şi spaţiu livrare marfă. Proiectul propune asigurarea a 15 locuri de parcare în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 29 m de la strada AD Xenopol.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 16,17 %                   C.U.T. existent = 0,27

P.O.T. propus = 22,08 %                    C.U.T. propus = 0,46

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.4759 /2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30526 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 1055/2007

- Aviz Mediu nr. 1009 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1692/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 58/1999 privind aprobare PUD – MOARĂ de MICĂ CAPACITATE P+1E , zona Baba Novac, str. AD Xenopol nr. 3A, teren în suprafaţă de 4099,93 mp, proprietate Balamace Nicolae şi Virginia, în sensul extinderii depozitului de făină cu un corp P+1E - birouri şi spaţiu livrare marfă.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

CORP NOU P+l^ec//7: r/ru ArAA/Aîfe

v

zd


J

EXIȘI

’ENT

PROPUS

mp

%

mp

%

TU

468,95

16,17

640,57

22,08

LZI

1540,98

53,14

1369,36

47,23

*TE

890,00

30,69

890,00

30,69

RAL

2899,93

100,00

2899,93

100,00


arh. MCUSOR-PAUL PETRESCU

BKOU NMXJALDE ARHTECTURA

ÎAI10U NABONAL AL ARHTECTLOR -1046

Denumirea EXTNDERE DEPOZIT FAINA EXISTENT

CU CORP NOU PU LIVRARE MARFA SI BIROURI

Beneficiar: BALAMACE NICOLAE si VIRGINIA Localitatea CONSTANTA-Str. AD.XENOPOL Nr.3

Desenat

Titlul planșei

REGLEMENTARI URBANISTICE

întocmit

ARH NCUSOR PETRESCU

Data MAR ?007 Scara 1500 Faza PUD.