Hotărârea nr. 327/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 688/2005 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, str. Nicolae Milescu lot 14, teren in suprafata de 990 mp, proprietate Dumitrache Sorin-Marian si Liliana

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 688/2005

privind aprobare PUD – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E,

str. Nicolae Milescu lot 14, teren în suprafaţă de 990 mp,

proprietate Dumitrache Sorin-Marian şi Liliana

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 688/2005 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, str. Nicolae Milescu lot 14, teren în suprafaţă de 990 mp, în sensul mansardării imobilului pentru crearea a încă 4 apartamente, cu asigurarea a 20 locuri de parcare în incintă, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 8787, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 43959 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 2728/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Dumitrache Sorin-Marian şi Liliana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 957/2005 autentificat de notar public Florin Vişan.

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 688/2005 rămân neschimbate.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. DUMITRACHE SORIN-MARIAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.327/22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 61727 / 23.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Dumitrache Sorin-Marian pentru modificarea HCLM nr. 688/2005 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, str. Nicolae Milescu lot 14, teren în suprafaţă de 990 mp, proprietate Dumitrache Sorin-Marian şi Liliana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 8787, este proprietate Dumitrache Sorin-Marian şi Liliana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 957/2005 autentificat de notar public Florin Vişan.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime P+4E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află în curs de execuţie imobilul P+3E aprobat, conform AC nr. 822/2006.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 990 mp, se află în municipiul Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune mansardarea imobilului pentru crearea a încă 4 apartamente pentru realizarea unei construcţii cu regim de inaltime P+3E+M cu destinaţia de bloc locuinţe – total 20 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 20 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 8,92 m de la aleea carosabilă care face legătura cu strada Ion Neculce.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+3E.

P.O.T. aprobat = 35,31 %                   C.U.T. aprobat = 1,41

P.O.T. propus = 35,31 %                    C.U.T. propus = 1,77

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 303/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - AC nr. 822/2006

 

Avize

- Aviz  Pompieri nr. 30542/2007

- Aviz  Mediu nr.1750 RP/2007

- Aviz Comisie Circulaţie nr. A/1646/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 688/2005 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, str. Nicolae Milescu lot 14, teren în suprafaţă de 990 mp, proprietate Dumitrache Sorin-Marian şi Liliana, în sensul mansardării imobilului pentru crearea a încă 4 apartamente.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

BILANȚ TERITORIALNr

crt.

Teritoriul aferent

Existent

Propunere

mp

%

mp

%

1.

Organizare șantier

175.10

1.75

0

0

2

Construcții

2115.21

21.15

2115.21

21.15

3

Spatii verzi

416516

4165

4054 06

40.5/

4.

Spatii verzi amenațate

84.59

0.85

113.03

l.K

5

Circulații pietonale

1053 78

10.54

1328.70

13.29

6.

circulații carosabile

1211.89

12.12

1182.91

11.8:

7.

parcate

1193.72

11.94

1205.41

12.0*

TOTAL

10 000

100

10 000

IOC

IP.ffl.

LD.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

TRAMSTOBMAffi P06

M SPAȚIU LOCUIT (MOOFICABE HCLCM 688/2OO9)

P2 REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDA


LMTA ZONEI STUOIATE

COHSTRUCTD EXISTENTE

MENȚINUTE

LIMITA TERITORIULUI AFERENT

CONSTRUCȚIEI PROPUSE

CONTUR INDICATIV AL

CONSTRUCȚIEI PROPUSE

ALINIAMENT PROPUS

A

ACCESE PRINCIPALE

M CONSTRUCTI

P*1

REGIM DE INALTWE MAXIM

PLANTAT!. SPAT! VERZI AMENAJATE

EXISTENTE MENȚINUTE

PLANTAT! ALINIAMENT. SPAT! VERZI

MENAJATE PROPUSE

CONSTRUCTI PROPUSE

CRCULATfl PETONALE MAJORE

t

STRĂZI. ALEI CAROSABILE

Y/ZĂ

PARCAJE

-049

COTE DE NIVEL

P+3

£L

35.31%

REGIM DE ÎNĂLȚIME

P.O.T.

177

C.U.T.

“PUD MOOiĂCĂRE hCIXM 688/2005

TRANSFORMARE POD CIRCULABIL IN SPAȚIU DE LOCUIȚI

6/2004


n 02 200


DUMTRAOf SORM MARIAN


REGLEMENTARI USAMSTH


Scorct

Sa±


ea


Qetdut