Hotărârea nr. 326/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Eugen Tautu nr. 7, teren in suprafata de 119 mp, proprietate Lungu Melania

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Eugen Tăutu nr. 7, teren în suprafaţă de 119 mp,

proprietate Lungu Melania

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Eugen Tăutu nr. 7, teren în suprafaţă de 119 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 8849/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 40117 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 5190/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Lungu Melania conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 420/2004 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. LUNGU MELANIA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.326/22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 31056 / 23.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Lungu Melania privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Eugen Tăutu nr. 7, teren în suprafaţă de 119 mp, proprietate Lungu Melania.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 8849/1, este proprietate Lungu Melania conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 420/2004 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 119 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Eugen Tăutu cu o deschidere de 6,64 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune mansardarea locuinţei existente parter pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în limita terenului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de minim 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 62,51 %                   C.U.T. existent = 0,63

P.O.T. propus = 60 %                         C.U.T. propus = 0,84

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.4299/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 9459 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Eugen Tăutu nr. 7, teren în suprafaţă de 119 mp, proprietate Lungu Melania.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 
STRADA MEDEEA


Nr.

crt.

Teritoriul aferent

Existent

Propunere

mp

%

mp

%

1.

Construcții

692

24

676

23.5

2.

Circulații carosabile

487

17

487

17

3.

Circulații pietonale

901

31

897

30.5

4.

Spatii verzi

827

28

827

28

1

5.

Parcaje

0

0

20

1

TOTAL

2907

100

2907

100REGLEMENTARI

URBANISTICE