Hotărârea nr. 325/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER pana la P+2E, str. Pescarus nr. 50, teren in suprafata de 61 mp, proprietate Niculae George si Caliopi

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER până la P+2E,

str. Pescăruş nr. 50, teren în suprafaţă de 61 mp,

proprietate Niculae George şi Caliopi

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER până la P+2E, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Pescăruş nr. 50, teren în suprafaţă de 61 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Terenul, identificat cu nr. cadastral 465/1, înscris în Cartea Funciară sub nr. 54968, aşa cum rezultă din Încheierea nr.12749/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Niculae George şi Caliopi conform sentinţei civile nr.11601/1992, irevocabilă, pronunţată de Judecătoria Constanţa şi deciziei civile nr. 1057/2004 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul civil nr. 1392/C/2004.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui NICULAE GEORGE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.325/22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.31055/14.03.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de  Niculae George privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER până la P+2E, str. Pescăruş nr. 50, teren în suprafaţă de 61 mp, proprietate Niculae George şi Caliopi.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 465/1, este proprietate Niculae George şi Caliopi conform sentinţei civile nr.11601/1992, irevocabilă, pronunţată de Judecătoria Constanţa şi deciziei civile nr. 1057/2004 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale cu regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 61 mp se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la str. Pescăruş cu o deschidere de 8,40 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi supraetajarea locuinţei parter existente pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+2E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.            

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. existent = 66,37 %                               C.U.T. existent = 0,66

P.O.T. propus = 78,27 %                                C.U.T. propus = 3,78

 

Documentaţia prezentată conţine :

 

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:200                                       - Memoriu general

- Regimul de proprietate sc.1:200                              - Certificat urbanism nr.3468/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:200  

- Desfăşurări front stradal existent şi propus

- Fotografii     

Avize

- Aviz Mediu nr.9321  RP/2006

                       

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER până la P+2E, str. Pescăruş nr. 50, teren în suprafaţă de 61 mp, proprietate Niculae George şi Caliopi.  

 

                 ARHITECT ŞEF,                        

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                             

                

 

 
Nr.

crt.

Teritoriul aferent

Existent

Propunere

mp

%

mp

%

1.

Construcții

479

28.55

486 00

2900

2.

Circulații carosabile

291.50

17 38

291.50

17.38

3.

Circulalii pietonale

477.45

28.47

455.30

2712

4.

Spatii verzi

429 60

25.60

429.60

25.6oj

i    .

5.

Parcaje

0.00

0.00

15.15

0.90

TOTAL

1677 55

100

1677.55

100


REGLEMENTARI

URBANISTICE


h/l= 286.6/404.0 (0.12mp)


AMPLASAMENT

Site


CONSTANTA, STR. PESCARU NR.


NR PI

3anno


P2


Allplan 2006