Hotărârea nr. 324/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE COMPLEX S+D+P+6-8-10E LOCUINTE cu SPATII COMERCIALE la PARTER, str. Prel. Bucovinei nr. 10, teren in suprafata de 2700 mp, proprietate SC COMMERCIA ROMANIA SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE COMPLEX S+D+P+6-8-10E LOCUINŢE cu

SPAŢII COMERCIALE la PARTER,

str. Prel. Bucovinei nr. 10, teren în suprafaţă de 2700 mp,

proprietate SC COMMERCIA ROMANIA SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE COMPLEX S+D+P+6-8-10E LOCUINŢE cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, cu asigurarea a 83 locuri de parcare în incintă, str. Prel. Bucovinei nr. 10, teren în suprafaţă de 2700 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12469, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 35079 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 726/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC COMMERCIA ROMANIA SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2955/2005 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC COMMERCIA ROMANIA SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 324/22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 21394 / 31.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC COMMERCIA ROMANIA SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE COMPLEX S+D+P+6-8-10E LOCUINŢE cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, str. Prel. Bucovinei nr. 10, teren în suprafaţă de 2700 mp, proprietate SC COMMERCIA ROMANIA SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12469, este proprietate SC COMMERCIA ROMANIA SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2955/2005 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 2700 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Prelungirea Bucovinei cu o deschidere de cca 80 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+D+P+10E cu destinaţia de bloc locuinţe – 58 apartamente şi spaţii comerciale la parter. Proiectul propune amenajarea a 31 locuri de parcare la demisol şi a 26 locuri de parcare supraetajate la subsol - sistem Klaus, în total 83 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 4,80-4,96 m de la strada Prel. Bucovinei.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+D+P+6-8-10E.

P.O.T. propus = 73 %             C.U.T. propus = 4,10

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 5692/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Plan subsol, demisol                        

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade, 3D

- Studiu însorire

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 212/13561/2006                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  10567/2006

- ENEL ELECTRICA nr.  958/2006              - Aviz Sanitar nr.2- 420/2007

- ROMTELECOM nr. 460/2006                    - Aviz Mediu nr. 3852 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. 1438/2006          - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1586/2007

- CONGAZ nr. 4499/2006                              - Decizie CNZC nr. 1688/2007

- RADET nr.  2179/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE COMPLEX S+D+P+6-8-10E LOCUINŢE cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, str. Prel. Bucovinei nr. 10, teren în suprafaţă de 2700 mp, proprietate SC COMMERCIA ROMANIA SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

vAjNsnWMTA, STR.PRELUNGIREA BUCC