Hotărârea nr. 323/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+3-4E cu SPATII COMERCIALE la PARTER, str. Frunzelor nr. 118A colt cu Baba Novac, teren in suprafata de 440 mp, proprietate Sapera Vasilica si Gheorghe

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+3-4E cu

SPAŢII COMERCIALE la PARTER,

str. Frunzelor nr. 118A colţ cu Baba Novac, teren în suprafaţă de 440 mp,

proprietate Şapera Vasilica şi Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+3-4E cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, cu asigurarea a 5 locuri de parcare în incintă, str. Frunzelor nr. 118A colţ cu Baba Novac, teren în suprafaţă de 440 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 10260, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 29879 aşa cum rezultă din Încheierea nr.14722/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Şapera Vasilica şi Gheorghe conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1144/2002 autentificat de notar public Stamule Daniela.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. ŞAPERA VASILICA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 323/22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.31432/15.03.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Şapera Vasilica privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+3-4E cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, str. Frunzelor nr. 118A colţ cu Baba Novac, teren în suprafaţă de 440 mp, proprietate Şapera Vasilica şi Gheorghe.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 10260, este proprietate Şapera Vasilica şi Gheorghe conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1144/2002 autentificat de notar public Stamule Daniela.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona ZRL 2b, corespunzătoare locuinţelor individuale cu regim maxim de înălţime P+2E , conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 440 mp se află în municipiul Constanţa, cartier Coiciu. Terenul urmăreşte aliniamentul la  str. Baba Novac cu o deschidere de 18,4  m şi la  str. Frunzelor cu un front de 18,2 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+3-4E cu destinaţia de locuinţe – 3 apartamente - cu spaţiu comercial la parter. Avand două funcţii complementare, accesul pentru spaţiul comercial al construcţiei se va realiza din strada Baba Novac, accesul locatarilor fiind propus a se face din strada Frunzelor. Astfel, demisolul va cuprinde : spaţii depozitare şi grupuri sanitare ; parterul va fi destinat spaţiului comercial ; etajele I, II,III – câte un apartament pe fiecare nivel ; etajul IV – spălătorie şi uscătorie aferentă celor 3 apartamente. Proiectul propune şi amenajarea a 5 locuri de parcare in incinta terenului.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la strada Baba Novac.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus =  D+P+3-4E

P.O.T. propus = 58 %                 C.U.T. propus = 3,60

 

Documentaţia prezentată conţine :

 

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.2328 /2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500                               

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.10680  /2006

- Aviz Sanitar nr.2- 10 578/2006

- Aviz Mediu nr. 7101 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr.1632 A/ /2007

                                               

 

 

 

 

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+3-4E cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, str. Frunzelor nr. 118A colţ cu Baba Novac, teren în suprafaţă de 440 mp, proprietate Şapera Vasilica şi Gheorghe.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                             

 

P.U.D. “ IMOBIL LOCUINTE-3apartamente cu


SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER - D+P+3E/partiai4l

? & & >^77/ rr7/~7ri^^'Ăr^ &    .va w


INSTITUTUL //^^Z// // V/ np marină / /-    // //


-dO^TRUL DE HEMATOLOGIE

+


CIMITIRUL CENTRAL


LEGENDA :

LIMITA ZONEI STUDIATE


CASAT

CULTUI


I LCARAGIALE


PUBL1


fp&JLAȚtJL

ÎNCADRARE in localitate


r LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT CONSTRUCȚII EXISTENTE CIRCULAȚII CAROSABILE SPATII VERZI AMENAJATE


S teren = 423,95mp


<; ■ -c t v TROTUARE


-[ CURȚI LOCUINȚE

CONSTRUCȚIE PROPUSA -Dp+P+3E/partial 4E

ALINIAMENT PROPUS:-min GyOOm lastra


PARCAJ AUTO - min. 5 autovehicule ACCES apartamente ACCES SPAȚIU COMERCIAL - public ACCES SPAȚIU COMERCIAL - personal/aproviziori


PARAMETRII CONSTUCTIEI PROPUSE: P.O.T. max= 58% C.U.T.max= 3,

S.C. ARHITECTONIC S.R.L.

PROIECT: P.U.D. IMOBIL LOCUINTE-

3apartamente cu SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER - D+P+3E/partial4E “

BENEFICIAR: SAPERA VASILICA si GHEORGHE ADRESA: str. FRUNZELOR, nr. 118 A

CONSTANTA

NUMĂR

PROIECT:

34/2006

PROIECTAT

arh. Noela ENEf

Scara

1:500

DENUMIREA PLANȘEI:

REGLEMENTARI

Faza:P.U.D.

DESENAT

arh. Noela ENE\

il

PLANȘA

U6

SEF PROIECT

arh. Noela Ene

-

Data: 08 2006

*-