Hotărârea nr. 322/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PLATFORMA CAROSABILA, incinta Port Constanta Nord zona mol V, teren in suprafata de 3559 mp, proprietate de stat aflat in administrarea CN APMC

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

AMENAJARE PLATFORMĂ CAROSABILĂ,

incintă Port Constanţa Nord zona mol V, teren în suprafaţă de 3559 mp,

proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PLATFORMĂ CAROSABILĂ, incintă Port Constanţa Nord zona mol V, teren în suprafaţă de 3559 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC conform HG nr. 517/1998 modificată şi completată de HG nr. 464/2003, închiriat către SC TRANS SPED SRL conform contractului de închiriere nr. 2302/2004, investiţia urmând a fi realizată de SC TRANS SPED SRL şi SC NORTH STAR SHIPPING SRL conform contractului de asociere în participaţiune nr. 275/2006.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC TRANS SPED SRL şi SC NORTH STAR SHIPPING SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.322/ 22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 32203 / 21.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC NORTH STAR SHIPPING SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PLATFORMĂ CAROSABILĂ, incintă Port Constanţa Nord zona mol V, teren în suprafaţă de 3559 mp, proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul este proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC conform HG nr. 517/1998 modificată şi completată de HG nr. 464/2003, închiriat către SC TRANS SPED SRL conform contractului de închiriere nr. 2302/2004, investiţia urmând a fi realizată de SC TRANS SPED SRL şi SC NORTH STAR SHIPPING SRL conform contractului de asociere în participaţiune nr. 275/2006.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor portuare conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 3559 mp, se află în municipiul Constanţa, incintă Port Constanţa Nord.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei platforme carosabile cu destinaţia de parcare pentru 14 autovehicule tir. Se propune şi amplasarea unei cabine poartă şi împrejmuirea incintei pe laturile de nord şi sud.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. propus = 0,43 %                      C.U.T. propus = 0,004

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4659/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30521 /2007

- Aviz CN APMC nr. 144/2006

- Aviz Mediu nr. 1207 RP/2007

- Aviz Stat Major General nr. D/7522/2007

- Decizie CNZC nr. 1684/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PLATFORMĂ CAROSABILĂ, incintă Port Constanţa Nord zona mol V, teren în suprafaţă de 3559 mp, proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

2O.OOm


40 <>0»nta


CUT popul «mi iludiati P U O • 0.11


(O.OOm    30.00m    JO.OOmLEGENDA

REGLEMENTĂRI

- - - ; LIMITA ZONEI STUDIATE -17.496 mp

UMITA TERENULUI ÎNCHIRIAT DE S.C TRANS SPED S.R.L

DE IA CNAPMSA CONSTANTA CONFORM CONTRACT

ÎNCHIRIERE 3359 MP

PLATFORMA CAROSABILA PROPUSA

PLATFORME DEPOZITARE SI CIRCULAȚIE -VECINI

ZONA CAI DE COMUNICAȚIE FEROVIARA PORT

CIRCULAȚIE CAROSABILĂ EXISTENTA C.NAP.M. (DRUM

PIETRUIT, CONFORM PLAN TOPOGRAFIC)

CIRCULAȚIE CAROSABILĂ EXISTENTA C.NAPM.

(DRUM BETONAT)

CONTUR DRUM CONFORM PLAN CADASTRAL CNAP.M.

CLĂDIRI ANEXE PARTER PROPUSE :

©PLATFORMA CAROSABILA ©CABINA POARTA ©PLATFORMA DEȘEURI A=15,00 mp ©CONTAINER DEȘEURI SOLIDE ©GRUP SANITAR (3,44 mp)

2.1


REGLEMENT


rrrr PLATFORMA DE GUNOI (A= 15,00 mp)

ALINIAMENT PROPUS __ CONSTRUCȚII EXISTENTE ÎNVECINATE

ACCES AUTO

ACCESE PRINCIPALE IN INCINTA

COTE DE NIVEL EXISTENTE

COTE DE NIVEL PROPUSE

A + SECȚIUNE PRIN TEREN

0004


REGIM DE ÎNĂLȚIME, P.O.T. SI C.U.T.

RIGOLE EXISTENTE


-----ÎMPREJMUIRE METALICA

ÎMPREJMUIRE PREFABRICATE BETON

ESTACADA EXISTENTA, PENTRU CABLURI


AN rOPOGAAFIC

l| II M STEREO LOCAL CONSTANTA

II UM COTE MAREA NEAGRA 75

n»imîUt ÎOPOGRAI IC A FOST Wt Al l/Al l’l BAZA IțJOIUIUI ÎOPOGRAI IC H U WA1 Dl B.( M|RI ILII

BILAN1

rTEFUTORIAL- ZDNFICAREA FUNt

TERENAFERENT

Sin iÂnĂ rxJSTFNTA

iNiNrîWTA

ÎHANH «t 0

IN

AJAHA

WNÎL1

TTOT-1

'1

np

irp

"V

1 OONSTHLOH

INDUSTRIE, DEKVIÎAW

0

&

1(>6

ich 4

2 PLATfSW

AMTNMMt

IN INCINTE INO«<LAλ

0

0

w,

40^

3 IRMJH

8

T

«44 n4

«44 (M

4 CAJURATl

ft

AWĂ4

4V4M

B tlHENUOf lf"

Nlfl

«xhJJ

tUlAl

**

,,'>111


A PI ANIIRII OR ÎHPWA1 ICI DIN ARHIVA