Hotărârea nr. 321/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+M, zona Constanta Sud, careu C2, lot 22, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Radulescu Ioana si Vasile

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+M,

zona Constanţa Sud, careu C2, lot 22, teren în suprafaţă de 500 mp,

proprietate Rădulescu Ioana şi Vasile

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+M, zona Constanţa Sud, careu C2, lot 22, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12731, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 36995 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 17872/2003 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Rădulescu Ioana şi Vasile conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 6744/2003, rectificat sub nr. 15666/2006, de notar public Cristina Budei.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. RĂDULESCU IOANA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26  consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR .321/22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 60145 / 18.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Rădulescu Ioana privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+M, zona Constanţa Sud, careu C2, lot 22, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Rădulescu Ioana şi Vasile.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12731, este proprietate Rădulescu Ioana şi Vasile conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 6744/2003, rectificat sub nr. 15666/2006, de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona de extindere a locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Veterani.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui garaj pentru 2 autoturisme la subsolul imobilului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 17,35 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+M.

P.O.T. propus = 27,67 %                    C.U.T. propus = 0,83

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.5172 /2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Profile transversale                          

- Analiza geotehnică şi topografică

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 12/356/2007                                             - Aviz Mediu nr. 2213 RP/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 6020023 /2007     

- PETROTRANS

                                   

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+M, zona Constanţa Sud, careu C2, lot 22, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Rădulescu Ioana şi Vasile.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

* «A

sss

cu

4)

£ C

*s$

- o *;

uJ

c ° £ £

v. q cn tn .. o

O    K

5    □

. o o

___    c

>    - o

— 4) ••

o <

si    cn

4)

O
- o o0-*-□ +■>    01 c -»-» -n

-*-* O oS n o a. 4> O t °2j o -o cO    c


1

r-

c0

io

CO

00

o

o

rv/