Hotărârea nr. 320/2007

Hotararea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA P+1E, str. Pandurului nr. 113B, teren in suprafata de 180 mp, proprietate Dumitrache Dan si Gabriela

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Pandurului nr. 113B, teren în suprafaţă de 180 mp,

proprietate Dumitrache Dan şi Gabriela

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ P+1E, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Pandurului nr. 113B, teren în suprafaţă de 180 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 1226, este proprietate Dumitrache Dan şi Gabriela conform contractului de partaj voluntar nr. 707/2000 autentificat de notar public Veronica Petrescu.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. DUMITRACHE DAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 320/ 22.06.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 57720 / 16.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Dumitrache Dan privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ P+1E – modificare AC nr. 1862/2003, str. Pandurului nr. 113B, teren în suprafaţă de 180 mp, proprietate Dumitrache Dan şi Gabriela.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 1226, este proprietate Dumitrache Dan şi Gabriela conform contractului de partaj voluntar nr. 707/2000 autentificat de notar public Veronica Petrescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o fundaţie executată parţial, conform AC nr. 1862/2003.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 180 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Pandurului cu o deschidere de 8 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea imobilului în curs de execuţie pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 7 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 56 %             C.U.T. propus = 1,12

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 207/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Studiu însorire                                  

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 2178 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ P+1E, str. Pandurului nr. 113B, teren în suprafaţă de 180 mp, proprietate Dumitrache Dan şi Gabriela.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

PLAN URBANISTIC DE DE'I \l H

A/flODIFICARE PROrECTWRÎ)BAT £--U5A&ț186£/2eO΄PT. E/Wlill
încadrare in localitate


LEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE

CONSTRUCȚII EXISTENTE

TLREN DESTINAT NOULUI OBIECTIV S »?00,00 MP.

AMPLASAMENTUL PROPUS AL CON~ '.THUCT1EI DE LOCUIT P + 1 Sc. = T12 ,OOMP

'.IIRZONA CU TERENURI DESTINATE ( dNSTRUCTULOR DE LOCUIT INDIVIDUALE LSI P+1 , FUNCȚIUNILOR COMERCIALE •-I SERVICIILOR CU SUPRAFEȚE DE MAXIMUM 200,00 MP.

( IRCULATII CAROSABILE

( IRCULATII PIETON AL£

SPAȚIU VERDE DE ALINIAMENT LOC. DE PARCARE IN INCINTA

Dl U MÂIOHILCTIV MODIFICARE PROIECT APROBAT

<U AC 1862/2003 PENTRU EXTINDERE Sc >TR PANDURULUI NR. 113 &-CONSTANT A

Bl NI I ICIAR: PUMITRACHE QAN

RCARA

1 ’K>0

PROIECT

NR 11

2007

PLMS7T


R E G LE MENTARi URBANISTICE


APR 07