Hotărârea nr. 32/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 475/2005 privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu AMENAJARE MAGAZIE in MAGAZIN MARFURI GENERALE, al. Saturn nr. 2

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 475/2005

privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

AMENAJARE MAGAZIE în MAGAZIN MĂRFURI GENERALE,

al. Saturn nr. 2

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 475/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – AMENAJARE MAGAZIE în MAGAZIN MĂRFURI GENERALE, al. Saturn nr. 2, teren în suprafaţă de 245 mp, proprietate Simionov Valeriu Gabriel, în sensul schimbării destinaţiei construcţiilor în service auto şi spaţiu comercializare piese auto şi accesorii, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 3639, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 44114 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 10688/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Simionov Valeriu Gabriel conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1059/2006 autentificat de notar public Victoria Badea.

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 475/2005 rămân neschimbate.

Art. 3 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. SIMIONOV VALERIU GABRIEL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 32/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 138587 / 08.12.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Simionov Valeriu pentru modificarea HCLM nr. 475/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – AMENAJARE MAGAZIE în MAGAZIN MĂRFURI GENERALE, al. Saturn nr. 2, teren în suprafaţă de 245 mp, proprietate Simionov Valeriu Gabriel.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 3639, este proprietate Simionov Valeriu Gabriel conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1059/2006 autentificat de notar public Victoria Badea.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află construcţii parter realizate conform AC nr. 697/2003 şi AC nr. 176/2006.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 245 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia aleii Saturn cu strada Bogdan Vasile cu o deschidere de 9,75 / 23,87 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune schimbarea destinaţiei construcţiilor existente P-P+M în  service auto şi spaţiu comercializare piese auto şi accesorii. Proiectul propune amenajarea a  locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine la 1,70 m retragere de strada Bogdan Vasile.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 40,50 %                   C.U.T. existent = 0,46

P.O.T. propus = 40,50 %                    C.U.T. propus = 0,46

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3326/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  10716/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 12370/2006

- Aviz Mediu nr. 7271 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1478/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 475/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – AMENAJARE MAGAZIE în MAGAZIN MĂRFURI GENERALE, al. Saturn nr. 2, teren în suprafaţă de 245 mp, proprietate Simionov Valeriu Gabriel, în sensul schimbării destinaţiei construcţiilor în service auto şi spaţiu comercializare piese auto şi accesorii.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT