Hotărârea nr. 319/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 26, teren in suprafata de 85 mp, proprietate Gherase Lenuta

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Dimitrie Bolintineanu nr. 26, teren în suprafaţă de 85 mp,

proprietate Gherase Lenuţa

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 26, teren în suprafaţă de 85 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 20810, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 106666 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 18048/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Gherase Lenuţa conform ordinului prefectului nr. 33/1995, certificatelor de moştenitor nr. 2613/1994 şi nr. 897/1984 autentificate de fostul Notariat de Stat Judeţean Constanţa.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei GHERASE LENUŢA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 319/22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 51173 / 16.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Gherase Lenuţa privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 26, teren în suprafaţă de 85 mp, proprietate Gherase Lenuţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 20810, este proprietate Gherase Lenuţa conform titlului de proprietate nr. 59215/1976 emis de Consiliul Judeţean Constanţa, certificatelor de moştenitor nr. 2613/1984 şi nr. 897/1984 autentificate de fostul Notariat de Stat şi ordinului prefectului nr. 33/1995.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale situate în zona centrală conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 85 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Miron Costin cu strada Dimitrie Bolintineanu cu o deschidere de 10,17 / 8,80 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi mansardarea locuinţei existente parter pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune asigurarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 84,52 %                   C.U.T. existent = 0,85

P.O.T. propus = 84,52 %                    C.U.T. propus = 1,69

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 70/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 664 RP/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 102/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 26, teren în suprafaţă de 85 mp, proprietate Gherase Lenuţa.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

P. U. D. PLAN URBANISTIC DE DETALIU

MANSARDARE SI EXTINDERE LICUIXTA

Str. Dimitrie Bolintineanu, Constanta

REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA


JMITA ZONEI STUDIATE

CLĂDIRI EXISTENTE

LIMITE DE PROPRIETATE

CONSTRUCȚIE mansarda propusa

STRĂZI SI TROTUARE EXISTENTE

POT existent (zona) % POT propus(zona) CUT existent(zona) % CUT propus(zona)

LIMITA TEREN

POT existent (incinta) % POT propus(incinta) CUT existent(incinta) % CUT propus(incinta)

PRINCIPALE


/I©

ÎNTOCMIT:

î C. Arh. A.Radu


S.C.PRODAUR CONSTANT Al 13/3443/199 Telb)723237871
PR.NR.

59/20116    •


Beneficiar : GHERASE LENUTA


PLAN DE SITUAȚIE sc. 1:500 REGLEMENTARI URBANISTICE


PLANȘA

A3