Hotărârea nr. 318/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE si EXTINDERE cu P+M LOCUINTA PARTER, str. Merisor nr. 17, teren in suprafata de 213 mp, proprietate Cioroianu Adrian-Gabriel si Sorina

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

MANSARDARE şi EXTINDERE cu P+M LOCUINŢĂ PARTER,

str. Merişor nr. 17, teren în suprafaţă de 213 mp,

proprietate Cioroianu Adrian-Gabriel şi Sorina.

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 -  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE şi EXTINDERE cu P+M LOCUINŢĂ PARTER, str. Merişor nr. 17, teren în suprafaţă de 213 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 20128/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 102632 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 52219/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Cioroianu Adrian-Gabriel şi Sorina conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 2013/2006 şi contractului de partaj voluntar nr. 2011/2006, autentificate de notar public Mariana Tuscali.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CIOROIANU ADRIAN-GABRIEL în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 318/ 22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.23065 / 18.05.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Cioroianu Adrian-Gabriel privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu MANSARDARE şi EXTINDERE cu P+M LOCUINŢĂ PARTER, str. Merişor nr. 17, teren în suprafaţă de 213 mp, proprietate Cioroianu Adrian-Gabriel şi Sorina.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 20128/1, este proprietate Cioroianu Adrian-Gabriel şi Sorina conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 2013/2006 şi contractului de partaj voluntar nr. 2011/2006, autentificate de notar public Mariana Tuscali.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona ZRL 2b, subzona locuinţelor individuale situate in interiorul perimetrelor de proecţie, în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter şi o  anexa  ce se vor menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 213 mp, se află în municipiul Constanţa, cartierul Coiciu, str. Merişor nr. 17. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Merişor, cu o deschidere de7,20 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune amenajarea, extinderea şi mansardarea parţială a unei locuinţe  parter existente, pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+M cu funcţiunea de locuinţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 49,10 %                   C.U.T. existent = 0,49

P.O.T. propus = 63,47  %                   C.U.T. propus = 1,03

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.4291/18.10.2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu însorire

- Reglementări edilitare sc.1:500                               

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Sanitar nr.2- 13354/2007

- Aviz Mediu nr. 8917 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE şi EXTINDERE cu P+M LOCUINŢĂ PARTER, str. Merişor nr. 17, teren în suprafaţă de 213 mp, proprietate Cioroianu Adrian-Gabriel şi Sorina.

 

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT             

■■■ J‘i.~—;

.i^r

v 'A :. ^’ Z i£f

;**. :u

w    A‘' uârf2^ ‘


'rttf


*>*r

a*?


\ <?-/


pO * VAO^-1 ■ SțW&%3A\£j^șC>,£

<-—TL . -Ttt'jz.— -i ■'•

’    * t" . Z

,Lh. r ’    . ** .;

-.*-*■ *♦    U.. •’    '• .    - ?

.    »-.■»    • t

• ' ».i »    :    i

,<*& /.• •

V*~- - .. \ V •    •; • /s?

7*0. \ Vi ;    ’

U.ob


\ V- *

\ ^JiîL U I-


’.U


LEGENDA -.


LIMITA ZONEI STUDIATE;

s- 7.100,0mp. •

LIMITA TERITORIULUI AFERENT PROPR. CI OR OiANU ADRIAN SÎ SORINA CONSTRUCȚII EXISTENTE MENTlNL

construcții propuse Menajai

‘ TSAREARE PARȚIALA LOCUINȚA P/iRTEf ~ + *......

ISTR.


CIRCULAȚIE carosabil, trotuar,alei profite caracteristice,

SPATII VERZI EXISTENTE SI PROPUSE.

C.U.T. PROPUS A103

BILANȚ TERITORIAL



Ne

crf.

Teritoriu Aferent

Existent

Propus

mp.

m d. f %

1.

CONSTRUCTII

104Ș9

49,10

135,19

63,47

2.

SPATII VERZI

73,4,

34,46

37,81

17,75

3.

PAVAJ CURTE

35,00

16,44

40,00

18^8

TC

TAL GENERAL

213,0

100

•2.13,0

100


DENUMIRE PROIECT localitatea:

PUD-AMENA. LOCUINȚA PART Constanta z st c

ARE, MAN’SARDARE PARȚIAL ^R si extinqere^cu.p+m".

'Tensor.nr 17,1010(1.

BHM-Ftc.-ARj •.    | CI OR OIÂNU ADRIAN-GAESRIELSI SORINA

întocmit . c.ațh. .călimări

. c.    PR:NP. 58 /2006

SCARA

1:500

DATA DEC.2006/

PLANS/


REGLEMENTARI URBANISTICE


A2