Hotărârea nr. 317/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BISERICA si SPATII pentru INVATAMANT P+1E, zona Compozitorilor, teren in suprafata de 4705,35 mp, atribuit in folosinta Arhiepiscopiei Tomisului

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE BISERICĂ şi SPAŢII pentru ÎNVĂŢĂMÂNT P+1E,

zona Compozitorilor, teren în suprafaţă de 4705,35 mp,

atribuit în folosinţă Arhiepiscopiei Tomisului

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BISERICĂ şi SPAŢII pentru ÎNVĂŢĂMÂNT P+1E, cu asigurarea locurilor de parcare în incintă, zona Compozitorilor, teren în suprafaţă de 4705,35 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este atribuit în folosinţă Arhiepiscopiei Tomisului conform HCLM nr. 592/2006 şi procesului verbal de predare – primire nr. 21289/2007.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Arhiepiscopiei Tomisului, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.317/ 22.06.2007

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 52097 / 08.05.2007

 

            Urmare solicitării adresate de preot Niculae Dragomir, reprezentant al Arhiepiscopiei Tomisului, privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BISERICĂ şi SPAŢII pentru ÎNVĂŢĂMÂNT P+1E, zona Compozitorilor, teren în suprafaţă de 4705,35 mp, atribuit în folosinţă Arhiepiscopiei Tomisului.

 

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul este atribuit în folosinţă Arhiepiscopiei Tomisului conform HCLM nr. 592/2006 şi procesului verbal de predare – primire nr. 21289/2007.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona echipamentelor publice conform PUD – Lotizare Compozitori aprobat prin HCLM nr. 588/2005.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 4705,35 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzilor Eduard Caudella, Mihail Jora şi Titus Cergău cu o deschidere de 55,45 / 85,15 / 55,45m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune edificarea unei biserici ortodoxe « Sfânta Cruce » şi realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de spaţii de învăţământ. Proiectul propune amenajarea locurilor de parcare în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de minim 10 m de la strada Eduard Caudella.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E – spaţii de învăţământ şi maxim 25 m - biserica.

P.O.T. propus = 24 %             C.U.T. propus = 0,36

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 700/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii, perspective

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 79/9320/2007                                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  30555/2007

- ENEL ELECTRICA nr.  7020707/2007                  - Aviz Sanitar nr.2- 3800/2007

- CONGAZ nr. 3740/2007                                          - Aviz Mediu nr. 2162 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. /2007                              - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1659/2007

                                   

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BISERICĂ şi SPAŢII pentru ÎNVĂŢĂMÂNT P+1E, zona Compozitorilor, teren în suprafaţă de 4705,35 mp, atribuit în folosinţă Arhiepiscopiei Tomisului.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 —" LIMITA TERENULUI AFERENT

LĂCAȘULUI DE CULT ORTODOX

ALEI CAROSABILE SI PIETONALE PROPUSE ÎN INCINTĂ

S.TEREN =4705,35 mp.

A.C. =1220mp. AD. =1820 mp.

o-.t . 1220mp-, x 100

R0T=    4705,35mp '26%

CJUT = 13?° mP.- - =04 . . 4705,3-5mp    ' .

|Proiect

9/20(


Faza

PUD


3lansa

A6