Hotărârea nr. 316/2007

Hotararea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU S+P+3-4E, str. Mihai Viteazu zona Fantasio, teren in suprafata de 1000 mp, atribuit in folosinta gratuita Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SEDIU S+P+3-4E, str. Mihai Viteazu zona Fantasio, teren în suprafaţă de 1000 mp, atribuit în folosinţă gratuită

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06. 2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU S+P+3-4E, cu asigurarea a 25 locuri de parcare la subsol şi a 18 locuri de parcare la nivelul solului, str. Mihai Viteazu zona Fantasio, teren în suprafaţă de 1000 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este atribuit în folosinţă gratuită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa conform HCLM nr. 389/2006 şi procesului verbal de predare – primire nr. 111480/2006.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, OFICIULUI de CADASTRU şi PUBLICITATE IMOBILIARĂ CONSTANŢA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR316/ 22.06.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 5935 / 25.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de OCPI privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU S+P+3-4E, str. Mihai Viteazu zona Fantasio, teren în suprafaţă de 1000 mp, atribuit în folosinţă gratuită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul este atribuit în folosinţă gratuită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa conform HCLM nr. 389/2006 şi procesului verbal de predare – primire nr. 111480/2006.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din zona spaţiilor verzi cu acces public nelimitat – parcuri, grădini publice - conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1000 mp, se află în municipiul Constanţa, în imediata vecinătate a Teatrului Fantasio. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Mihai Viteazu cu o deschidere de 20,15 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+3-4E cu destinaţia de sediu administrativ al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară : birouri, arhivă, sală de conferinţe. Proiectul propune amenajarea subsolului ca parcare pentru 25 autoturisme. La nivelul solului, pe platforma existentă, se vor mai asigura 18 locuri de parcare. Accesul auto la lot şi în parcarea de la subsol se va face doar din bd. Ferdinand, prin parcarea teatrului şi numai pe relaţie dreapta. Accesul personalului va fi separat de cel al publicului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 3 m de la limita dinspre strada Mihai Viteazu a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+3-4E (maxim 19,20 m).

P.O.T. propus = 70 %             C.U.T. propus = 3,20

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4531/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr.541/42419/2006                             - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30507 /2007

- SC ELECTRICA nr. 6023373 /2006            - Aviz Sanitar nr.2- 686/2007

- ROMTELECOM nr. 1588/2006                  - Aviz Mediu nr. 559 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. 3883/2006          - Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 64/U/2007

- CONGAZ nr. 15402/2006                           

- RADET nr. 3423BC /2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU S+P+3-4E, str. Mihai Viteazu zona Fantasio, teren în suprafaţă de 1000 mp, atribuit în folosinţă gratuită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT