Hotărârea nr. 315/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE 2S+P+8E cu SPATIU COMERCIAL la PARTER, Aleea Murelor, lot 1, teren in suprafata de 2114,80 mp, proprietate Giga Stere si Mihaela

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE 2S+P+8E cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, Aleea Murelor, lot 1, teren în suprafaţă de 2114,80 mp,

proprietate Gîgă Stere şi Mihaela

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE 2S+P+8E cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, cu asigurarea a 84 locuri de parcare în incintă, Aleea Murelor, lot 1, teren în suprafaţă de 2114,80 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul RAJA nr.110/11953 /2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 100240, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101590 aşa cum rezultă din Încheierea nr.68138/2006  eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Gîgă Stere şi Mihaela, conform dispoziţiei primarului nr.3135/2006 şi procesului verbal de predare-primire nr.126923/2006.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. GÎGĂ STERE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.315/22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 20661 / 09.05.2007 

 

                 Urmare solicitării privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE 2S+P+8E cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, Aleea Murelor, lot 1, teren în suprafaţă de 2114,80 mp, proprietate Gîgă Stere şi Mihaela.

          

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 100240, este proprietate Gagă Stere şi Mihaela, conform dispoziţiei primarului nr.3135/2006 şi procesului verbal de predare-primire nr.126923/2006.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona  ZRCC1, corespunzătoare subzonei centrelor de cartier din interiorul ţesutului urban, conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei – zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 2115 mp se află în municipiul Constanţa, Aleea Murelor în apropierea b-dului Aurel Vlaicu şi a targului săptămanal. Terenul urmăreşte aliniamentul la Aleea Murelor cu o deschidere de 40 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unui imobil 2S+P+8E cu funcţiunea de spaţii comerciale şi apartamente.Construcţia este formată din două corpuri de clădire cu 8 etaje, cu parterul şi două subsoluri comune. Subsolul 1 şi 2 cuprind 72 locuri parcare; parterul cu functiunea de spatiu comercial ; etajul 1 format din 2 corpuri de clădire cu 4 apartamente pe nivel şi terasă circulabilă între cele două corpuri ; etajele 2-8 cuprind   cate 5 apartamente pe nivel pentru fiecare corp de clădire. În partea de sud a amplasamentului se vor amenaja locuri de parcare aferente spaţiului comercial.Totodata se vor amenaja alei de acces la locurile de parcare şi spaţii verzi pe terenul rămas liber.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus =  2S+P+8E

P.O.T. propus = 64,07 %                        C.U.T. propus = 3,97

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.947/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr.110/11953 /2007                                       - Aviz  Brigada Pompieri nr.  /2006

- SC ELECTRICA nr.1050 /2007                               - Aviz Sanitar nr.2-4740 /2007

- CONGAZ nr.4807 /2007                                          - Aviz Mediu nr.2742  RP/2007

- RADET nr. 2076 /2007                                             - Aviz Comisia de Circulatie nr.1680 A/ /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+8E cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, Aleea Murelor, lot 1, teren în suprafaţă de 2114,80 mp, proprietate Gîgă Stere şi Mihaela..

  

           

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                                      Elaborat,

                                                                                                              Antuanela DANCU