Hotărârea nr. 314/2007

Hotarare privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii „Pavilioane de Vara peniru Pensionari", aprobat prin HCLM nr.171/2007

 


România

Judeţul Constanta
Municipiul Constanta

consiliul local constanta


HOTĂRÂRE

Privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „Pavilioane de Vară peniru Pensionari", aprobat prin HCLM nr.171/2007

Consiliul    local    municipal    Constanţa.    întrunit    în    şedinţa    ordinară    din    data

De 22.06.2007.

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre Privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii Pavilioane de Vară pentru Pensionari", aprobat prin HCLM 171/2007;

Consultând raportul direcţiei Tehnic-Achizitii nr. 79577/18.06.07. precum şi Avizul favorabil al Comisiei nr. I Buget-finanţe;

Având în vedere prevederile art 44 (4) si art.45 (I) din l.cgea 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si art 7 din HG 1179/2002 privind aprobarea structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general peniru obiectivele de investiţii si lucrări de intervenţii:

In temeiul prevederilor art.36. alin. 2 lit e. alin 5. lit. c si art. 115 alin.l lit bdin Legea nr.2l5/2001 privind administraţia publică locală republicata:

HOTĂRĂŞTE:

ART.I Se aprobă actualizarea devizului general ca urmare a adjudecării achiziţiei lucrărilor de construcţii - montaj, precum si a elaborării proiectului in etapa proiect tehnic, caiet de sarcini si detalii de execuţie, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei : 998.957 lei (ron): 303.259 euro, cu TVA inclus din care:C+M: 866.882 lei (ron): 265.866 euro. I euro = 3.2606 lei

ART 2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare. Direcţiei lehnic-lnvestiţii. Direcţiei Asistenta pentru Persoane Vârstnice si Nevoiaşe. în vederea aducerii la îndeplinire şi Prefectului Judeţului Constanţa spre ştiinţă.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

Constanţa
Nr. 314/22.06.2007


Rom ama   
        JUDETUL  Constanta

Primăria Municipiului constanta directia tehnic achizitii
SERVICIUL ACHZITII PUBLICE
Nr. 79577/18.06.07


RAPORT

Privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „Pavilioane de Vară pentru Pensionari", aprobat prin HCLM 171/2007

Vă aducem la cunoştinţă că. in consens cu strategia de dezvoltare în domeniul asistentei sociale, prin HCLM nr. 516/13-12.2006. s-a aprobat infiintarea Direcţiei Asistenţii pentru Persoane Vârstnice si Nevoiaşe, în cadrul căreia s-a promovat programul privind asigurarea de spatii pentru petrecerea timpului liber, pe perioada verii, pentru pensionarii din Municipiul Constanta.

In acest sens s-a elaborai studiul de re/abilitate pentru obiectivul de investiţii „Pavilioane de Vara pentru Pensionari". Prin HCLM nr. 171/2007 s-au aprobat S.F. şi principalii indicatori lehnico-economiei aferenţi obiectivului de investiţii „Pavilioane de Vară pentru Pensionari"

Ca urmare a adjudecării lucrărilor de construcţii - montaj , precum si a elaborării proiectului in etapa proiect tehnic, caiet de sarcini si detalii de execuţie, in temeiul art 44 (4) si art.45 (I) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si art 7 din HG 1179/2002 privind aprobarea structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiectivele de investiţii si lucrări de intervenţii, s-a actualizat devizul general astfel:

Valoarea totală a investiţiei : 998.957 lei (ron): 303.259 euro. cu TVA inclus din care:C+M: 866.882 lei (ron); 265.866 euro. cu TVA inclus I euro = 3.2606 lei

în acest sens. în temeiul prevederilor art. 44 (!) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. republicata, s-a întocmit prezentul raport în vederea supunerii dezbaterii plenului Consiliului Local şi aprobarea proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „Pavilioane de Vară pentru Pensionari".


DIRECTOR                                                                                             SEFSERVICIU

MARICA ION                                                                        VEAVEGHIUL BORALI

 


ELABORAT
Consilier. TU
RTOI Mirela


Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Proiectant: SC ARCHA SRL

DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizării investiţiei "PAVILIOANE DE VARA PENTRU PENSIONAR!"

tEURO               3.2606

 

 

NR

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (inclusiv TVA)

 

TOTAL valoare actualizata

Din care: adjudecat

 

CRT.

lei

EURO

lei

EURO

 

1

2

3

4

5

6

 

1.1 1.2 1.3

PARTEA 1 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului Obţinerea terenului

Amenajarea terenului (mutări, arheologie) Amenajări penlru protecţia mediului

TOTAL

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

 

2.1 2.2 2.3

2 A

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Alimentare cu apa Alimentare cu energie electrica Drumuri Spatii verzi

TOTAL

6 605.60 60 586.10

67.191.70

2 026 18581

20.607

6 605.60 60 586.10

67.191,70

2 026 18 581

20.607

 

31 3.2 3.3

3.4 35 3.6

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren

Obbnerea de avize, acorduri si autorizaţii Proiectare si engineering Organizarea procedurilor de achiziţie publica Consultanta Asistenta tehnica

TOTAL

10 058.40

3.000.00

92513.65

105.572.05

3 085

920

28 373

32.378

10 058.40 92.513.65

102.572.1

3 085 28373

31.458

 

■ !  1 4.4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de baza Construcţii si instalat» Utilaje dotau

TOTAL

774 700.7 774.700.7

237 595 237.595

774 700.7 774.700.7

237 595 237.595

 

5.1 5.2

5.3

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli Organizare de şantier

Comision, taxe. cote legale, costuri de finanţare Cheltuieli diverse si nepravazute TOTAL

24990,00

9 269.1t

17 233.00

51.492,11

7 664

0

5 285

12.949

24 990 24.990

7.664 7.664

 

: 1 62

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice

TOTAL

0

0

 

 

 

 

TOTAL din care C*M

998.957

36t).S62

303.529 265.866

972.454

866.882

297.324

265.566

 

 

PARTEA a ll-a

Valoarea rămasa actualizata a mijloacelor fixe existente

incluse in cadrul obiectivului ce se construieşte

PARTEA a lll-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

1 01 Al    GFNK RAL:

d 11  Za\^     C-t-M

998.957 366.M2

303.529

265.366

972.454 866.882

297.324 265.866

 

SEF PROIECT,