Hotărârea nr. 313/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE

GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR.

448/2006 PRIVIND PROTECŢIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR

PERSOANELOR CU HANDICAP

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din dala
de 22.06.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr. 77610/14.06.2007 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locala, adresa nr. 5738/18.01.2007 a Serviciului Financiar - Buget, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 - administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;

In conformitate cu prevederile art.21 alin.(l) si ale alin.(2) lit "d" din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , prin care se acorda persoanelor cu handicap grav si accentuat si asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav gratuitate pe toate liniile de transport in comun;

Analizând Convenţia nr.30322/07.03.2007 privind acordarea de gratuiati pe transportul in comun pentru persoanele cu handicap grav si asistenţii personali ai acestora;

In temeiul prevederilor art.36 alin 2 Iit."d", alin 6 lit "a" pct 2 si art 115 alin. 1 , lit "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - Se aproba lista beneficiarilor de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, respectiv pentru persoanele cu handicap vizual - nevazatori, persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali ai acestora.

ART.2 - Abonamentele eliberate pe mijloace de transport in comun, sunt valabile incepand cu data de 01 iunie 2007 pana la data de 31 decembrie 2007, conform anexelor nr. 1 , nr. 2 si nr. 3, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala si din data de 01 iulie 2007 pana la data de 31 decembrie 2007, conform anexelor nr. 4 , nr. 5 si nr. 6, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala


ART.3 - Abonamentele vor fi ridicate de la sediul Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, in perioada 1-15 a fiecărei luni pe baza documentelor personale .

ART. 4 - Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, si nr. 6 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.5 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Biroului Resurse Umane , Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala , Direcţiei Financiare, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea aducerii la indeplinire si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa .

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATA DE 26 CONSILIERI DIN   27

DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                          CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,   '

MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR.313/22.06.2007 

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA

BIROUL RESURSE UMANE

NR 77610/14.06.2007


APROBAT, DIRECTOR EXECUTIV DINESCU FULVIA


 

REFERAT

Având in vedere prevederile art.21 alin.(l) si ale alin.(2) lit. "d" din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , prin care se acorda persoanelor cu handicap grav si accentuat si asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun si a adresei nr. 5738/18.01.2006 a Serviciului Financiar - Buget prin care se comunica faptul ca exista fonduri necesare pentru acordarea abonamentelor pe toate liniile de transport in comun , propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanta a listelor beneficiarilor de abonamente lunare, respectiv persoanele cu handicap accentuat si grav si asistenţii personali angajaţi ai instituţiei.

Abonamentele eliberate de către Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta pentru mijloacele de transport in comun, vor fi valabile după cu urmează:

-    01.iunie 2007 pana la data de 31 decembrie 2007, conform anexei nr. 1 privind asistenţii personali ai persoanelor cu handicap si anexei nr. 2 privind bolnavii cu handicap si anexa nr. 3 privind persoanele cu handicap vizual - nevazatori, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.

-    01.iulie 2007 pana la data de 31 decembrie 2007, conform anexei nr. 4 privind asistenţii personali ai persoanelor cu handicap si anexei nr. 5 privind bolnavii cu handicap si anexa nr. 6 privind persoanele cu handicap vizual - nevazatori, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.


SEF BIROU RESURSE UMANE,
POPESCU GABRIELA

ELABORAT
BOBES LAURA

 

ANEXA ar. / H.C.L.M,_

TABEL

NOMINAL CU ASISTENTU PERSONALI CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC CONFORM LEGII NR- 448/2006

IUNIE - DECEMBRIE 2007

NR.

CR

T

NUME SI PRENUME

ACT

IDENTITATE

DOMICILIU

CERTIFICAT EXP. MEDICALA / VALABILITATE

valabilitatea

ABONAMENTUL

UI

1

AMARFEI MARIANA

KT. 147308

STR ELIBERĂRII NR.29. BL.AE1.AP.13

5264/31,08.2006 31.08.2007

01.06.-31,08,2007

3 LUNI

2

APAȘ GÎ-I1ULGIEN

KT. 5292 30

STR. OLTENI EI NR.2!

4496/24.04.2007

24.04.2008

01.06.- 31.12.2007

7 LUNI

3

ASAVOAEI DANIELA

KT 224080

STR.EUBERARII NR.29, BL.AELAP.I9

4504/24.04.2007

24.04,2008

01.06- 31.12.2007

7 LUNI

4

BANCIIJ ELENA

KT622142

STR. BELȘUGULUI NR.3A

4560/10.05.2007

10.05,2008

OL06-31.12.2007

7 LUNI

5

B ANGHEORQHE M.ARIA

KT. 180934

STR. SOVEJA NR.98.BL.58, AP.54

4240/22,02.2007

22.02.2008

01.06,-3 l.î 2.2007

7 LUNI

6

BRATU OLGA

KT. 064134

STR.RAZOARE NR.7I

2189/J 2.04.2007 PERMANENT

01.06- 31.12.2007

7 LUNI

7

BRE! IA IOANA

KT'. 378283

Al, HORTENSIEI NR.16, 6l,X2,AP.U

2315/18.04,2007 18.04.2008

01.06.-31.12.2007

7 LUNI

8

BUCUR EUGENIA

KT.004177

STR MUR ESI )L UI NR.44

4523/10.05.2007

10.05.2008

01.06. -31.12.2007

7 LUNI

9

BUTNARASU FLORJCA

KT.07S733

STR.PALAS NR.6,BL.A,

AP. 31

4438/12.04.2007

12.04.2008

01.06.-31.12,2007

7 LUNI

10

CIOBANU CARMEN-LENUTA

KT.450756

AL, EGRETEI NR.23, BL.AV33,AP.69

5706/07,12.2006

07.12.2007

01.06.- 30.1 1.2007

6 LUNI

1)

DOGAR U GEORGETA

KT. 525461

STR. VICTOR BABESNR.9

4493/24,04.2007

24.10.2007

01.06.-31.10.2007 "

5 LUNI


12

ia cort adriana

ELENA

KT.3854 94

STR.SOVEJA NR.62,BL,R,

AP. 49

4533/10.05.2007

10.05.2008

01.06.-31.12.2007

7 LUNI

13

1OS1F STANUTA

BK.643283

STR, PETRE PONI NR,38

1488/03.02.2003 PERMANENT

01.06. -31.12.2007

7 LUNI

14

LEOVEANU C AȚA LINA -IONELA

S IR. DESPOT VODĂ NR.27

4476/19.04.2007

19.04.2008

01.06,- 3 LI2.2007

7 LUN.1

15

MOLI. IC MfllAELA-VIORICA

KT.2652I5

STR.VASILE CONTA NR.l

5377/21.09.2006

21.09.2007

01.06.-30.09.2007

4 LUNI

16

MUNȚEANl.J DOINA

KT.078582

STR.CRISANEJ NR.65,RL.KT AP.73

1633/02.03.2005

PERMANENT

01.06.-31.12.2007

7 LUNI

17

NACA, OFEL.IA

PC.216I59

S TR. COS PODARI EI NR 10

1528/07.03.2007

07.03.2007

01.06 - 3LI2.2007

7 LUNI

18

FETROF EVDOCH1A

KT,483786

A L.CAPRIOĂRE1 NR.2,

BL. !7CfAP.7

4497/24.04.2007

24.04.2008

01.06.-3 LI 2.2007

7 LUNI

19

POPA MARI A

KT.296246

STR. Ci-RAL EREMJA GRIGORESCU NR.I4A

451 1/24.04.2007 24.04.2008

01.06-31.12,2007

7 LUNI

20

POPESCU MARIAN

DB.92094 7

BD.LAPIJSNEANU NR.l40A. BL.TS157J

1868/22.03.2007

22.03.2008

01.06.- 31.12.2007

7 LUNI

21

ROTARIU ELENA-marja

KT 167084

AL.HORTENSIEI NR.20. BL.X3.AP.35

1121/19.02.2007

S 3.02.2008

01,06.- 31.12.2007

7 LUNI

22

SOARE ELENA

KT.437620

STR.MOȚILOR NR.l4

2094/03.04.2007

03.04.2008

0106-3 LI 2,2007

7 LUNI

23

STROE VICTORIA

KT. 154130

STR. N-GR IN DEAN U NR.57, BL.M7.AP.52

4495/24.04,2007

24.04.2008

0L06.-3t.12.2007

7 LUNI

24

TUDORACHE MIOARA

KT. 513131

STR.PROF.DR.GH. MARJNESCU NR.47

4500/24.04.2007

24.04.2008

01.06.- 3L 12.2007

7 LUNI

ANEXÂ ILC.L.M._

TABEL NOMINAL CV BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.042003, ÎNCEPÂND CV DATA DE 01.06-2007

Nr.

crt.

Nume șl prenume bolnav

CNR

Adresa

Act Identitate

Certificat

Termen do revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

data

1

AMETED1BE

2520905131218

STR. SG Mic? GftIND'EÂ'N iJ Nr .57,

BL,.M7,AP.48

KT

151453

2031

30.03.2007

31.03.2008

II

30.11.2007

2

ASAVOAEI

ROXANA-IONELA

2900515134154

STR.ELIBERĂRII NR 29.BLOCAE1.AP.19

KT

438864

4504

24.04.2007

24.04.2008

' r

30.11.2007

3

ATANASIU EUGENIA

2460803131215

STR MIRCEA NR.148. BLOC E2.AP 2

BZ

636561

2209

12.04.2007

12.04.2003

ii

30.11.2007

4

BADESCU CONSTANTIN

1450223131214

SOVEJA.NR 70.BI- I.AP.77

KT

013332

2839

11.05,2007

11.05.2008

ii

30.11.2007

5

BALAN GHEORGHE

1591104361934

AL.MAGNOLIE NR 2, BLOC L4.AP.221

KT

208791

2851

11.05.2007

11,05.2008

ii

30.11.2007

6

BARBU CONSTANTIN

1500129181163

STR. ALEXCEL BUN NR.62

KT

455232

151

12.01.2007

12.01.2008

o

30 11.2007

7

BA VELA ELENA

2520117134142

STR GROZESTI NR 18, 8L.E1, AP.1

KT

517155

2613

26.04.2007

07.04.2008

o

30 11.2007

8

BAYLAN GEORGIANA

2811102134170

STR. ELIBERĂRII,NR.23.SL IV30.AP.7

KT

191346

2603

26.04.2007

01,04.2008

ii

30.11.2007

9

BEJFNARU VALENTINA

2761222131326

MANGALIEI NR,3,BL.18C,AP.6

KT

195987

1573

14 03.2007

14.03,2005

ii

30.11.2007

10

BETIU PAKASCHIVA

2360625131223

STR. NOUA NR.20

DA

39243

4693

12.05,2003

Nerevizuibil

ii

30.11 2007

11

BORSGEORGE

1670326134205

STR GAVRIL MUZICESCU NR 10

KT

190286

2313

18.04.2007

13 04.2008

n

30.11.2007

12

BRUNA DRAGOS

1870413134151

STR. MIRCEA CEL BATRAN NR 155

KT

194005

2654

27.04.2007

27,04.2008

i

30.11.2007

13

BLJDISTEANU IOANA

2530466131210

STR.FRUNZELOR" NR.161

KT

441502

2441

25.04 2007

25.04.2008

ii

30.11 2007

14

BURCA IOAN

1470214131226

SOVEJA.NR.82 BL FT4.AP 70

KT

026310

4275 28.06.2006

Nerevizurbil

ii

30.11.2007

15

BUTNARASU 1.0 RED AN A

2900414134217

STR. RALAS.NR 6,BL.A,AP 31

KT

445452

4438

12.04.2007

12.04.2008

i

30.11.2007

16

BUTNARU STELIAN

1890416134146

STR. MEDHEANR 7

KT

343920

2303

13.04.2007

13.04.2008

i

30.11.2007

17

BUTUC E1 ISABETA

2570514131225

STR. DREPTATH NR.1, BLOC C.AP 58

KT

568200

7479

28.11 2006 28 11 2007

ii

30.11.2007

15

CAZAN MIHAELA

2550426131226

IOAN URSU, NR.54.BL.I8.AP 17

KT

291764

2245

16.04 2007

16.04.2008

ii

30,11.2007

19

CHtRIĂC NICUSOR

1540531131231

STR.SLT VASILE BOGDAN NR.47

KT

3916Î1

2607 26.04.2007

01 04.2008

ti

30.1T2007

20

CHIRVASITU GABRlELA

2750928131310

STR. CHILEI NR.56A

KT

157467

660

31 01.2007

25.01.2008

n

30.11.2007

21

CIOROABA MIHAELA

2671021131301

IC BRATIANU.NR.56,BL B3.AP 38

PC

214571

4385

30.06.2006

30.06,2007

ir

30.06.2007

22

CIUCA CONSTANTIN

1730713131308

STR. IC ERAIINAU NR.125. BLOC

PAV6.AP 101

GX

717827

2638

27.04.2007

17.04.2008

ir

30.11.2007

23

cojocaru ELENA

2510922131247

AL. EGRETEI NR.23, BL.AV33,AP.59

KT

141184

2088

03.04.2007

03.04.2008

i

30.11,2007

24

CONSTANTINESCU EUGEN

1770507131261

STR.PANDURULUI NR.9.BL 36.AP 30

KT

374160

2768

08.05 2007

08.05.2008

ii

30.11.2007

25

CRUCERU MARIANA

2730821131240

AL ORHIDEELOR NR.12, BLOC V2.AP.3

KT

290665

2274

17.04.2007

16.04.2008

ii

30.11.2007

26

CUMPARATU ION

1371121134255

CRSSANA.NR.57.BL.G21.AP.47

KT

232155

123

11 01.2007

11.01.2008

i

30.11.2007

27

CURTALI OCTAI

1500806131235

STR. DEZROBIRII NR.12.BL.PN1 .AP 16

GX

724309

7299

20.11.2006

20 11.2007

ii

30.11.2007

25

DASCALESCU IONUT

1880513134135

STR. IC BRATIANU NR.248, BLOC B.AP 25

KT

285751

2331

19 04.2007

15.04,2008

ii

30 11.2007

29

DRUMEA ELENA-CLAUDIA

2930827134131

STR.MUGURELUI NR.102

NK

475716

4769

16,05.2006

16.06.2007

ii

30.06.2007

30

ECONOMU COSTEL

1740223131241

SOS.MANGALEI NR 1 .BL.J9.AP.22

KT

27950

2594 26,04 2007 26.04.2008

ii

30.11.2007

31

ENACHE NECULAI

1491023131253

STR. AL.LAPUSNEANU NR.68.BLLE12.AP 17

GR 260543

2294

18.04 2007

Nerevizuibil

ii

30,11.2007

32

ENESCU DANIELA

2870424134125

BUUL MAMAIA NR.266, BLOC LI.AP.11

KT

191852

2454

25.04.2007

25 04.2008

ii

30 11.2007

33

ENVERTULEUORHAN

1820114134150

l’OMîS 233, EL.TS14B, AP 20

GV

240994

2639 27 04 2007 21.04.2008

2

30.11.2007

34

FEVGA ANASTASIA

2480317131244

AL.GRĂDINILOR NR.4, BLOC M.AR 5

KT

359343

2144

06 04 2007

Nerevizuibil

[|

30.11.2007

35

FOCAMIRELA

2750730134005

AL. ARGEȘ NR.1. BLOC V3.AP.5

GN

602632

2800

09.05.2007

09.05.2008

1]

30 11.2007

16.05.2007    Copyright @7004 Hciasoiî Plus conmno1/3

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN CONFORM ORDINULUI NR. 609/21,043003, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.06.2007

Nr,

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act Identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Șefia

Număr

Număr

Data

36

FULEÂTEâFIL

1311W13T54S AI3ĂMCLÎ51, NK.A bl F2, aP.47

GA 358243

2811

10 05.2007

Nerevizuibil

11

ld:'«2'007'

37

GAP AR MAZlS

2491114131231

STR. MIHAI VITEAZU NR.123

KT

101371

2285

17 04.2007

17 04.2003

II

30. i 1.2007

38

GHITA ALEXANDRU

1050218134203

STR.DEZROBIRII NR 114.BL.IS7.AP.21

KT

104640

947

13,02 2007

13.02,2008

li

30.11.2007

39

GHIÎA ELENA

2600926131301

JUSTITIEI.NR.12

KT

445142

9971

02.12.2004

Nerevizuibil

1

30.11 2007

40

GORGOVAN VALERIU

1640812131212

STR.M.KOGALNICEANU NR 12.AP.6

KT

241047

2740

07 05.2007

07 05.2008

II

30,11.2007

41

GURZU ANCA DlANA

2960126134144

STR.N.GRINDEANU NR.57.BL M7.AP.52

NS

956579

4495

24 04.2007

24.04.2008

1

30.11.2007

42

HADULA NARCIS

2860111134191

STR. POPORULUI NR 115

KT

269900

2179

11.04.2007

11.04.2003

II

30.11.2007

43

HAGl IAN CU

1430719131217

AL GAROFITEI NR 16.BL L76.AP.27

KT

405327

549

13.01.2003

Nerevizuibil

II

30.11.2007

44

I4ANU MARIN

1261225131240

STR.TH SPERANTIANR.77

BC

855368

964

I4 02.2007

14.02,2008

II

30.11.2007

45

iON FLORIAN

1491025131267

STR. CRISANEI NR.67> BLOC G2.AP 65

KT

374134

2608 26,04.2007

11 04.2008

1

30.11.2007

46

IORDAN ELENA

2570316131262

STR. SOVEJA NR.78. BLOC FT3.AP.31

GX 409634

2743 08.05.2007

08 05.2008

II

30.11.2007

47

IOSIF COSTEL CRISTIAN

1691113131289

STR. PETRE PONII NR.3B

KT

378056

1483 03.02 2003

Nerevizuibil

1

30,11.2007

48

LUNGU ELENA ANDREEA

2S90325134219

STR. LUPTĂTORI NR.27

KT

342421

1987

27.03.2007 27,03.2008

II

30.11.2007

49

LUPEA VIRGIL

1741213130921

RĂZBOI ENI.Nfi.16A

KT

178893

2778

09.05.2007

09.05.2008

li

30.11.2007

50

MAER MARIA

2540723131271

TOMIS.NR.287.BI T12.AP 17

KT

495720

2123

05.04 2007

03 04.2008

II

30.11,2007

51

MANCAS CRISTINA

2760409131259

STR.SOVEJA NR.82, BL.FT4 AP 70

KT

334166

2021

28.03 2007 23.03.2008

II

30.11.2007

52

MARDARE MARIA

2310927131248

STR ELIBERĂRII NR 17. BLOC IV34.AP 24

AL

576251

4206

12.05.2004

Nerevizuibil

II

30.11.2007

53

MARESI ELENA

2770615131291

STR. HATMANUL ARBORE NR 10

KT

493376

2795

20.04 2005

Nerevizuibil

II

30.11.2007

54

MINAI ANDREI C1PRIAN

1991202134123

CISMELEI.NR 17.BL 1 A,AP 66

NX

043044

4442

12,04.2007

12.04.2008

1

30.11.2007

55

MINAI DANUi CRISTIAN

t771206131221

AL. BERZEI NR.2. BLOC S.AP.77

KT

202654

2374 20.04.2007

20.04.2008

11

30.11,2007

56

M1NC1U ION

1561101131262

STR. GHIOCEI NR. 10A. BLOC I-2C.AF 5

KT

95353

2683

02.05.2007

02 05.2003

II

30.11.2007

57

MOCANU NINA

2571012131273

STR.LUMINIȘULUI NR.36

kt

293360

2833

10,05.2007

10.05.2008

11

30.1 I 2007

50

MOGA STELA

2421028131235

SOS.MANGALIEI NR.95.BL MG1.AP.27

KT

275946

3152

14.03 2003

Nerevizuibil

II

30.11.2007

59

MOLDOVEANU

ALEXANDRU EUGEN

2631213131235

ȘTEFAN MIHAILEANU. NR.37

NP

922652

5542 02.11.2006 02.11.2007

II

31.W.2007

60

MUEDIN NARCIS

2861219132821

B-DUL ALLAPUSNEANU NR 104A.BL.TS15 I.AP.4

KT

165462

2339

19.04.2007

19 04.2008

II

30.11.2007

61

MUSTAFAORHAN

1950323132818

OLTENIEI NR7.1

NZ

237376

4496

24.04.2007

24 04 2008

1

30.11.2007

62

MUTALIP NEURIE

2500616131261

AURORA.NR.19.BL.AR2.AP 19

DG

667654

2218

13.04 2007

13 04.2008

II

30.11.2007

63

NEDEI CU I.II.IANA

2741216131245

AL. EGRETEI. NR.8.BL, AV9.AP13

KT

024222

2726

04.05 2007 07,05.2008

II

30,11 2007

64

OMER C1IMET

2490328131283

PREL LILIACULUI NP.14. BLOC A4.AP.30

DH

307263

4075

31.07.2006 31.07.2007

II

31.07.2007

65

OSMAN SENGHIUL

2930122134181

STR.ATELIERELOR NR.16

PC

214760

5267

31.00.2006

31.08.2007

1

31.08.2007

66

PACURÂRLI ION

1301016131221

ALTOPOLOG NR.14,BLE4.AP,14

KT

368708

1942

26,03,2007

20.09.2007

1

30.09.2007

67

PAICU ASPAZiA

2320517131221

BLD l MAI NR.33.AF.1

BR

656761

6459

16.06.2003

Nerevizuibil

ll

30.-■1.2007

60

PALANITE DUMITRA

2590615131292

B DUL.TOMIS.NR.257-259.BL.L5.AP.3

KT

296722

2741

07.05.2007

07.05.2008

li

30.11.2007

69

PANAIT VIORICA

2760114131225

SOLIDARII ATH.NR.4 BLN.AP.32

KT

127212

1617

13.03.2007

13 03.2006

H

30,11.2007

70

PARASCHIVGICA

2550731131261

STR.Â.ODOBESCU NR.15

DE

739999

2824

10,05.2007

10 05.2008

30.11.2007

71

PEÎCU MARIA

2590507131232

STR. AUSTRULUI NR.l, BLOC FB9.AP.23

KT

41901

2162

10.04.2007

10.04.2008

11

30.11.2007

72

PETROFMIRELA

2941006131579

AL CĂPRIOAREI NR.2. BLOC 17C.AP.7

NM

957997

4497

24.04.2007

24.04,2008

1

30,11.2007

73

P1NTII.IE MIHAI

1381210225636

STR, STELUȚEI NR.9. BLOC FD21.AP.5

KT

80104

9433

29.09.2003

Nerevizuibil

N

30.11.2007

74

PLESU SILVIA

2681018046647

STR.LUNTREI NR.9

KT

160229

2825

10.05 2007

10.05.2006

li

30.11.2007

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÎNCEPÂND CU DATA DE 0L06J20Q7

Nr.

crt

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act Identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

75 POPA ANDREI

1980429134121

GEN EREMIA GRIGORE3CU, NR 14A

NX

118391

4511 24.04.2007 24.04.2008

1

30.11 2007

75

POPIELL MIOARA

2680407134120

CRISANA.NR 67.BL.G21,AP 47

KT

261590

2223

13.04.2007

13.04.2008

II

30.11 2007

77

POSTI CA ALEXANDRU

1320304131251

STR .CRIZANTEME LOR NR6 BL.H1.AP.58

DA

500796

2169

11.04.2007

Nerevizuibil

2

30.11.2007

78

PREOTEASA LINA

2540607131331

STR CIȘMELEI NR.16, BLOC B3.AP 5

KT

94027

2332

19 04.2007

19.04.2008

ii

30.11.2007

79

PU ERA VA ION

1730424360021

STR. TRANDAFIRULUI NR.20

DE

949211

2494

26.04.2007

01.04.2008

ii

30.11.2007

80

PUIA RARASCHIVA

2440801131301

STR. BUJORULUI NR.1

DB

920213

7038

02.07.2003

Nerevizuibil

i

30.11.2007

81

RADU CRJSTINA MARIA

2830409134177

BLD.A.VLAICU NR I.BL.D1.AP 14

KT

270363

2308

18 04 2007

Nerevizuibil

2

30,11.2007

82

RAGAL LEGICA

2550503131271

AL.ORHIDEELOR NR.1.BL.ST2. AP 49

DA

400423

2600

26.04.2007

03.04.2003

11

30.11.2007

83

RAILEANlJ EUGENIA

2501122131224

AL. HORTENSIEI NR.8. BLOC F.AP 48

KT

270645

1634

13.03.2007

13.03.2003

1

30.11 2007

64

REBEGEA GHEORGHE

1551014131254

STR.VERDE NR.52E

KT

339834

2220

13.04.2007

09.04.2008

II

30,11.2007

85

RO'TARU GHEORGHE

1480614131253

STR ALBINELOR NR.9

KT

429847

2417

24 04.2007

24.04.2008

li

30.11,2007

86

RUSTEN ERHAN

1860423134202

STR. DUMBRAVA ROȘIE NR 43

KT

196289

1803

20 03 2007

20.03.2008

II

30.11.2007

87

SERTAR LE LA

2691022131247

str. prel Liliacului nr.i4, bloc A4 ap 30

BU

173779

4428

23.06 2005

Nerevizuibil

II

30.11 2007

88

S£R BAN GEORGIANA

2920822134170

STR. CIȘMELEI NR 16. SL;OC B3.AP 23

NX

711335

4600

24.04 2007 24.04.2008

t

30.11.2007

89

SERBANESCU GEORGE

136033013126&

ANGHEL SALIGNY.NR 12

GD

0497950

774

20.01.2003

Nerevizuibil

II

30.11.2007

90

SEVERIN BOGBAN EUGEN

1670824131269

STR.CIȘMELEI NR 11. 9L.1C, AP 58

KT

143299

2187

11.04.2007

11 04.2008

11

30.11.2007

91

SIMION LUCRETIA

2510623131265

STR. SOVEJA NR.57. SL.59, BL.20

GX

132443

2333

19.04 2007

15 04.2008

II

30.11.2007

92

SOARE RAZ VAN

1880424134172

STR. MOȚILOR NR.14

KT

265749

2094 03.04.2007

03 04.2008

1

30,11.2007

93

STANICEL IONICA

2570129131301

STR. ONEȘTI NR..39

KT

246071

2233

13.04,2007

13.04.2008

1

30.11.2007

94

ȘTEFAN SORIN

1680104131228

ASTR. PETRU VULCAN NR 8SB

KT

405123

2854

11.05.2007

11 05.2008

II

30.11.2007

95

ȘTEFAN ICA MARIA

2400228131251

AL. STEJARULUI NR.7,BL.20,AP 20

KT

615572

156

07.01 2003

Nerevizuibil

HI

30.11.2007

95

STOIAN GEORGE

1980109132628

STR. BADEA CARTAN.NR.2.BL2C

NZ

238426

4752

16 06.2006

16.06.2007

1

30.06.2007

97

SUCIU CONSTANTIN

1780224131237

STR. MIRCEACEL BATRAN NR 172,BLOC MD14.AP. 13

KT

257263

2684

02.05.2007

02 05.2008

]]

30.11.2007

98

SUL iman ătnăn

1581104131273

BLD. TOMIS NR.340, BLC2, AP. 14

KT

316460

2654 27.04.2007 27 04.2008

II

30.11.2007

99

SUSANIJ SANDA

2471109131241

STR. PESCARILOR NR.16 BLOC BM7.AP.25

GV

239411

1623

12.03.2007

12.03.2003

III

30.11.2007

ido

IUDORAN PE FRICA

1560211400445

EGRETEI, NR.23.BL.AV33. AP, 10

KT

066968

2360 20,04,2007 20.04.2008

II

30.11.2007

101

VA1DAMIHAI MARIAN

1640629131279

HERACLEEA.NR.1 .BL.V1 .AP.60

KT

511770

5404

29,08.2006

Nerevizuibil

1

30.11.2007

102

VANVU ELENA

2850412134152

STR. PENES CURCANUL NR.15

KT

48654

2181

11.04.2007

II 04.2008

II

30.11,2007

103

VĂSILE SIMONA

2730812135295

STR.CURCUBEULUI NR.S BLOC FD5.AP.3

DG

372673

2314

18.04.2007

18.04.2008

II1

30.11.2007

104

VLAD VIORICA

2590727131265

STR. B.P.HASDEU NR.114, BL.L7. AP.18

DG

436127

2322

15,04.2007

I9.04.2D08

II

30.11.2007

105

VRINCEANU FLORENTINA

2560117131300

DRAGOSLAVELE, NR.1 C,BL.B1 .AP.23

KT

110953

1546

03.03.2007 08 03.2008

II

30,11.2007

106

ZALARIU DENISA

2891229134153

ĂL LIREI NR4, BLOC FC17.AP.28

KT

396493

4472

19.04.2007

19 12.2067

1

30.11.2007

w C/7/77V    ne

W

F

//

W 05.2007


uJpyr :.ii; ZDC4 Mf.;    pli„-    : il


3/3


TABFI. NOMINAL CU NEYĂZ,VIORI1 ('ARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC CONFORM ORhJM'LH Ni-. <h.9/2oo3 II NA IUNIE 2iifi7

Nr

cil

N'.iine $i pivnunit

f \ p

AdiesJy

3 I

CI

i. ’ertificat c\p nit'i.FvjJj

1 irnnvn de revizuire

Gr'

aii

Vidubdiinte

tlllOlItUllL’tlI

"f.....

AhJiJS L i z.n

2 ISo

25009251 î|212

Sir Ail\|i ilui ■ 4 bJ.FB4,sc F,ap.67'-

BZ

i'5 7927

HȘg

21 02 2<ii?7

T od îpoS

U

nl.ob -3l.l2.’o7

6 luni

7

Cli'.-JtU OlUJUd

2S2S

250020515[224

Slr. Sol lI MugutftuilU - 14

GT

8922Ș1

1642

o3.o3 2ooS

pcrntanoui

1

Ol ob - 31 12 o?

b luni

3

CIu\uIl'5l.u C -una

557

25505211 3|2I5

Stt’To]h>Id£ - 1 $, bJ.G2.sv- IȚap 9fi

BG

o?9$25

2055

2 0.i,i 3 2(?<i4

permanent

1

iM.uO - 31 12. o7

6 luni

-1

Crăciun Marin

5&

25 70621 HI 241

Stt Stiueaya J bJ.5B.sc F.-Ltp J 27

GT

5ISI90

2'6fxt

i?4. n4 2sxi6

pL-îni4!ieiil

!

ut.nO - 31 12 ’u7

6 luni

>

1 ■ F li l; ci iii ii îi i jmio.Li 3135

25595051312SȘ

Sti Muec.i tel Băti in 63 hl.M\ \ap 10

KT

545333

2293

|S.n4 2qq7

permatieiii

I

ul.ob -31 I2.M7

6 luni

6

MoJ.di

535$

i4o072ol 5 ]27S

Slr Pelican uhu 7,

[ l, AV32,scJ .lL{}.6o

BD

072122

23 $4

23.u4 2oo7

21 o4.2ot.iS

1

ol.06 - 31 12 o 7

6 luni

7

Ntstu.i Niauu

1 P3&

_ . _ . —n _r.L. _

1260117000021

H-dnl 1 Mm 1 . bJ.jn.Sv.A.apO

KT

150255

ISjo

l a.tî3.2oo5

pe imune nî

I

ui .06 - 3 [ 1 2. o 7

6 luni

B

Gîiilvuj Diurnii ii

2 iot

140(7321 1 51272

Slr N Grind Vdim -62 bl ECsc.l „jp. 113

KT

3?46<W

No

15.ol 2oo7

15 lO.2i.toS

i'l

■.'1 ,nb 31 f 2.’o7

6 luni

<5

Kiu-ui NiliiIllc

2572

150022SI31271

B-dul Mllju,tiîj - 7u bl.RII,sc Afap.2

KT

346772

221?

I2.o4.2oo7

ii 9 o4 2(ti iS

11

ol .06 - 31.J 2 M7

6 luni

TABEL

NOMINAL CU ASISTENȚII PERSONALI CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC CONFORM LEGII NR. 448/2006 IULIE - DECEMBRIE 2007

NR.CRT

NUME SJ PRENUME

ACT

DOMICILIU

CERTIFICAT EXP. MEDICALA /VALABILITATE

VALABILITATE

A

ABONAMENTUL

IDENTITA

TE

1

ABDULA ERGIAN

KT. 136760

STR SOVEJA NR.85.Bl .DR29.AP.29

11049/04.12.2003 PERMANENT

01,07.- 31.12.2007

6 LUNI

2

ADAM ZENOVIEA

KT.62573I

STR.DUMBRAVA ROȘIE NR.13

5296/27.05.2003

01.07.- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

3

ADAMITA M ARI EA

KȚ.024240

STR.UNIR.U

NR. 114,BL.U3,AP.31

223/10.01.2003

PERMANENT

01.07.-3 U12.2007 6 LUNI

4

ALBULET OTILIA

KT.2517Î8

BD.TOMIS NR.326,BL.N2,

8147/04.10.2004

01.07-.31.12,2007

AP.3

PERMANENT

6 LUNI

5

ALDE A

CONSTANTINA

BN.868763

STR,SIREl’LILUI NR/27A

286/13.01.2003

PERMANENT

01.07.-31.12.2007

6 LUNI

6

ALEXANDRESCL

PETRA

DE.468331

STR.TOPOLOG NR.6,

713/20,01.2003

OU07.-31.12.2007

BL.E2,AP. 125

PERMANENT

6 LUNI

7

ALEXANDRU LUCIA

KT. 235239

STR.ARCULUI NR.5,BL.FS,

6905/30.06.2003

0 3.07 -31.12,2007

AP. 54

PERMANENT

6 LUNI

8

ALEXANDRU RODI CA

KT.228600

STR.PROGRESULUI NR.6,

1663/05.02.2003

01.07.- 31,12.2007

BLG6AP.41

PERMANENT

6 LUNI

9

ALEXE FLORICA

BT.657792

AL, NAI .BEI NR. 15,BL.L109,

4661/31.05.2007

01.07.- 31.12.2007

AP.20

3.1.05/2008

6 LUNI

10

ANDONE MIOARA

KT.387982

bp.uerdinandnr.uk

4583/24.05.2007

01.07.- 31.12.2007

BL.MTTC,AP,32

24.05./200 8

6 LUNI

11

ANDREI PARASCHJVA

KT.499537

STR.ARCULUI NR.4,BL.A7,

379/! 1.01.2003

01.07,- 31.12.2007

AP. 10

PERMANENT

6 LUNI

12

ANDREI CRIST1NA-CABRjELA

GX.410S1S

BD.MAMA1A NR.6S.BL..B14

4622/24.05.2007

0i.07.-3LI2.2007

AP.56

24.05.2008

6 LUNI

13

ANDREI MIR EL A

PAULA

KT.420577

STR. ARI-IIEPISCOPIEI NR.21

5698/07.12.2006

01.07- 31.12.2007

07.12.2007

6 LUNI

14

ANDREI LIVIU

KT.238174

STR.DORULUI NR.72A

1128/25.02,2004 PERMANENT

01.07,- 31.12.2007 6 LUNI

15

ANGHEL MAR.IA

GT.5 ] 6745

STR.COMARN IC NR. 12

10137/07.12.2004

01,07.- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

16

ANGHEL FLOR1CA

KT.265646

STR.I.L.CARAGIALE NR.2A

55 J 4/25.10.2006

01,07.-31.10.2007

BL.LI 12,AP.301

25 J 0/2007

4 LUNI

17

ANGHEL MARIA

DA.907541

STR.ELII3ERARIINR.1 1,

1 1616/07.01.2004

01.07.- 31,12.2007

BL.ÎV37,AP,29

PLRMANUNT

6 LUNI

18

APOSTOLEANU

ELENA

GT.162113

AL.BR1NDUSELOR NR.2,

7914/21.09.2004

01.07.- 3 L 12.2007

BL.L9,AP.69

PERMANENT

6 LUNI

19

ARCALEANU ELENA

VS, 09 8021

STR.UNÎRH NR.7L8L.C2,

5178/17.08.2006

01.07.- 31.08.2007

AP .208

17.08,2007

2 LUNI

20

ARMASESCL1 MARJA

DG. 870484

BD.l MAI NRMBL.I5,

1264/29,01.2003

01.07.- 31.12.2007

AP.3

PERMANENT

6 LUNI

21

ARSENE GEORGETA

KT, 134917

STR.DRAGOSI AVELOR NR.23

2161/12.02,2003

01.07.- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

22

AS AN FATMEGHUJL

KT-338994

STR. ATEU ERELOR NR.16

5267/31.08,2006

01.07.- 31.08.2007

31,08./2 007

2 LUNI

23

ASCIU VAS1L1CA

KT.613647

BU 'I OMIS NR.29RBL.T14,

5 114/09.06.2004

01.07.-3 1.12.2007

AP.81

PERMANENT

6 LUNI

24

BAC AN LI ELENA

KT. 175168

AL.BERZEI NR.2,BL.S.

4561/10.05.2007

01.07.- 3122.2007

AP. 86

10.05./200S

6 LUNI

25

BADEA FLORfCA

Kl.013526

STR. MITROPOLIT

VENIAMIN COSTACHE 32

5210/17.08,2006

01.07.- 31.08.2007

17.08/2007

2 LUNI

26

BA DARA RODICA

KT.058315

STR.SMIR-DAN NR.6

6258/16.09.2005

01.07. -31-12.2007

PERMANENT

6 IUN!

27

BAEDA TOANA

BU. 174481

STR.TU.SPERANTEl NR.1I4

2473/05.04.2005

01.07 -31.12-2007

PERMANENT

6 LUNI

28

BAC IU SILVIA

DE.740260

STR.B.ST.DELAVRANCEA

NR.3

1 125/J 9.02.2007 14.02.2008

01.07.- 31,12.2007 6 LUNI

29

BAI ARAM SE VIE

KT. 558271

ALT RACILOR NR.5.BL.R3

4558/10.05.2007

01.07.- 31.12,2007

AP, 3

19J2./2O07

6 LUNI

30

BAICU IOANA

KT. 276803

STR.ELl BERARII NR.l,

9485/01.10.2003

01.07- 31.12.2007

BL.F3, AP, 12

PERMANENT

6 LUNI

31

BAL AN SILVIA

CI.CIUA

KT.221890

BD.TOMIS NR.97,BL.S1,

5737/12.09.2006

OL07.-3L12.2O07

AP.32

PERMANENT

6 LUNI

32

BALASA ELEONORA

KT.608346

BD,LAPUSNFANU NR.90-92,BLLE37,AP.4

2982/26.04,2005

PERMANENT

01.07.-3LI2.2007 6 LUNI

33

BAL AN GEORGETA

KT-471263

STR. MITROPOLIT

V.COSTACHE NR.54

5786/Î4.12.2006

PERMANENT

0L07.-

31,12.2007    6

T I X-Ltl

34

BALTA TU REBECA

KT.002661

STR.SECERISULUl NR.2A

6374/1 LI 0.2OO6 PERMANENT

01.O7.-31J2.20O7 6 LUNI

35

BARA ELENA

BZ.648227

BD.TOMIS NR.342J3LC3.

1622/05.02.2003

01.07.- 31.12.2007

AP.57

PERMANENT

6 LUNI

36

BARBU Ml LIGA

KT. 124550

STR. STEAGULUI NR.14

3768/31.05.2007

01.07.-31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

37

BANU MAR1A

KT.388589

STR.MIRCEANR.HSA,

3261/06.03.2003

03.07.- 31.12.2007

BL.MD9A,AP.T1

PERMANENT

6 LUNI

38

BASCI ÎJNOS JON

K'l .472442

AL.I-IERACLEEA NR.6,

7013/07.07.2003

01.07,- 31.12,2007

BL.Z2,AP.38

PERMANENT

6 LUNI

39

BATIN MIRCEA

KT. 1.8527.2

STR.CURCUBEU LUI NR.20,BL.FC28,AP.7

1 1532/05.01.2004 PERMANENT

01.07.- 31.12.2007 6 LUNI

40

BEEOIU CERASELA MIRELA

KT.551514

STR.LN ACHITA

VACARESCU NR 42

6338/10.10.2006

01.07.- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

41

BELOsrNser n ioana

KL274527

STR5Af.CNLOR NR.T7-19, BL. 7 A, AP. 5

2168/12.02.2003

PERMANENT

01-07.-31J2.2007

6 LUNI

42

BOBEANU SERBANA

KT.04 50 71

STR.RASARF1 'ULUJ NR.2

4031/27.03.2003

PERMANENj

01.07.- 31.12.2007 6 LUNI

43

BOCA LIL1ANA LENUTA

KT.043248

STR.FULGERULUI

NR.99.BL.MFARAP.13

1145/10,02.2003 PERMANENT

01.07,- 31.12.2007 6 LUNI

44

BOiCU MARIA

ROUOOOO

945

ST.R.A.VLAICU

NR.39,BL-PC\2,AP.5O

878/21.01.2003

PERMANENT

01.07,- 31.12.2007 6 LUNI

45

BONTEA FLOAREA

BC.855180

SOS.MANGALIEI NR.65,BL.SM5,AP.43

9460/30.09.2003

PERMANENT

01.07.-3 1.12.2007 6 LUNI

46

BORCAN GABRIELA

BT. 65 7950

BD.MAMALA NR.8LBL.LS4

1015/23.02.2004

01.07.-3 1.12.2007

AP.13

PERMANENT

6 LUNI

47

BOZU TUDORA

KT.325 986

AL.CAMELIEI NR.2,

8275/07.10.2004

01.07.- 31.12.2007

BL.LE51,APJ4

PERMANENT

6 LUN I

48

BRAȚE ANETA

DA.032042

STR. MĂRGĂRITARELOR NR.),BL.15B,AP.43

756/20.01.2003

PERMANENT

01,07.- 31.12.2007 6 LUNI

49

BREBU TUDORITA

KT.316444

STR.GROZESTI N.R.1B,

4299/13.05.2004

01.07.- 31.12.2007

BL.ELAP.34

PERMANENT

6 LUNI

50

BREHOICONSTANTA

KT.62542 5

STR.CIȘMELEI NR.16.BL.B3

247/04.02.2004

01.07. -31.12.2007

AP.25

PERMANENT

6 l.UNî

51

BRUN1TCHI VICTORIA

KT.288625

STR. BA DEA CIRTAN NR. 11

3844/17.04.2004

01.07.-31.12.2007

BL,K5,AP.23

PERMANENT

6 LUNI

52

BUDUR MAR IA

KT.337037

STR.BRADULUJ NR.I,

2455/03.03.2003

01.07.-3 LI2.2007

BL.E,AP.18

PERMANENT

6 LUNI

53

BULGARU EUGENIA

KT.290681

STR.CRINULUI NR.I 12

7433/03.09.2004

PERMANENT

01-07.-31.12,2007

6 LUNI

54

BUNDACHE

MARIOARA

GR.976371

BD.TOMIS NR.279,BL.T7,

2009/10.02.2003

01.07.- 31.12.2007

AP. 15

PERMANENT

6 LUNI

55

BURICEA MINA

KT.562602

STR.TULCEA NR. 12,BL.TL2,

5148/10.06.2004

01.07.- 31.12.2007

AP.28

PERMANENT

6 LUNI

56

BURLACU ANETA

KT.469937

STR.CPT.D.EUGENIU NR.26,BL.LB,AP.25

6264/21.07.2004

01.07.-31.12.2007 6 LUNI

57

BUZOIANU ELENA

KT.330115

STR.PESCARILORNR.L

PERMANENT

01.07.-31.12.2007

BL.PA8,AP.63

PERMANENT

6 LUNI

58

CALJL SULTAN

KT.318240

AL.GAROFITEI

NR.3,BL.L79B,AP.4O

1279/16.02.2006

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007

6 LUNI

59

CALI.MAN ANGELA

KT.364608

AL.LIREI NR.8,BL.FC24,

334/13.01.2003

01.07.- 31.12.2007

AP.25

PERMANENT

6 LUNI

60

CARBUNAREA GHE.

.BE.883130

STR.DIONISIE CEL MIC NR.65 BL.68A,AP.12

491/1 1.02.2004 PERMANENT

01.07.-31.12.2007 6 LUNI

61

CARIGA RODICA CR1STINA

KT.097402

STR.OLEG DANOVSCH1

NR.4

4109/22.04.2003

01.07.-31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

62

CELESCU VAS1LE

DK.869179

SOS.I.C.BRATIANU NR.125,

2953/17.05.2007

01.07.-31.12.2007

BL.PAV7AP.2H

PERMANENT

6 LUNI

63

CHELBA VOICA

KT.428320

STR.SG.SCARLAT DRAGAN

9009/27.10.2004

01.07.-31.12.2007

NR.2

PERMANENT

6 LUNI

64

CHIREA ADRIANA

PC. 153673

STR.PALAS NR.12.BL.DI,

5864/19.09.2006

01.07.-3L12.2007

AP.59

PERMANENT

6 LUNI

65

CHIRILA LIDIA

KT.490138

STR.PALAS NR.6,BL.A,AP.51

2064/01.03.2004

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007 6 LUNI

66

CHIRITA FLOAREA

KT.364569

AL.HORTENSIEI NR.l A,

.2068/03.03.2004

01.07.- 31.12.2007

BL.ME1 A,AP.41

PERMANENT

6 LUNI

67

CHIRITA ZIZI-LUCIA

KT.l 11865

STR.TH.D.SPERANȚ1.A

NR.l 15

4315/15.03.2007

01.07.- 31.12.2007

3/15/2008

6 LUNI

68

CHIRITESCU ELENA

GT.879854

AL.CAPIDAVA NR.l,

1347/17.02.2003

01.07.- 31.12.2007

BL.V2,AP.3

PERMANENT

6 LUNI

69

CHIVEREANU MARIA

GN.353779

1NTR,CIMPULUI NR.2

3100/04.05.2005

PERMANENT

01.07.- 3U2.2007 6 LUNI

70

CHIVU IOANA

KT.464387

INT.CIMP1NE1 NR.L?

879/21.01.2003

01.07.- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

71

CIOBANU MARIA

BK.654376

AL.MACTLOR NR.4,BL.B2,

1571/12.03.2007

01.07.- 31.12.2007

AP. 16

3/12/2008

72

C1OBANU DUMITRA

KT.030308

STR.SOVEJA NR.86.BL.FT7.

2169/12.02.2003

01.07.-31.12.2007

AP.57

PERMANENT

6 LUNI

73

C1OBOTARU ELENA

KT.269915

A L. HORTENSIE 1 NR. 13,

5859/08.07.2004

01.07.-31.12.2007

BL.ME1B.AP.I2

PERMANENT

6 LUNI

74

CIOPLEA DOMNI CA

KT.074581

STR.GIf.MARINESCU NR.46

101 1/23.01,2003

01.07.-31.12.2007

BL.N4C,AP,8

PERMANENT

6 LUNJ

75

CI URI A VAS1LJCA

EMILIA

K 1.321 72 1

AL.I-ILRACLLEA

NR.4,BL.S2,APT4

6623/23.10.2006

23.10.2007

01.07.- 31.10.2007 4 LUNI

76

CLUgl VIOLETA

KT.454044

STR. FRUNZELOR NR.85

4607/24.05.2007

01.07,- 31.12.2007

5/24/2008

6 LUNI

77

COJOC ARU ELENA

KT.26434 8

STRAT VITEAZ U NR.LBL.FLAP.22

1193/25.01.2003

PERMANENT

01,07.-31.12.2007 6 LUNI

78

COMAN CONSTANTA

KT.014982

STR.CIȘMELEI NR.l,BL.J.D

9434/01.10.2003

01.02.- 31.12.2007

AP. 66

PERMANENT

6 LUNI

79

COMAN PETRJCA

KT.427076

BD.TOM1Ș NR.227,

3100/21.03.2003

0L07.- 31.12.2007

BL/TS13A,AP.5

PERMANENT

6 LUNI

80

CONSTANTIN

CONSTANTIN

BE. 88 2064

STR.PETRE ISPIRESCU

NR.28

2622/17,03.2004

01.07.-3 LI 2.2007

PERMANENT

6 LUNI

81

CORCEANU

ALEXANDRU

KT, 123505

BD.LAPUSNEANU NR.106,

593/17,01.2003

01,07.- 31.12.2007

BL.LLAP.14I

PERMANENI

6 LUNI

82

COSOR VASILICA

KT.079I20

STR-A.V1.AICIINIC90,

5752/23.08,2005

01.07.-31,12.2007

BI-.AV27,AP.46

PERMANENT

6 LUNI

83

COSOREANU O AN A

KT.227096

STR.ARCULU1NR.18,

343/09,02.2004

01.07.-3LI2.2007

BL.C5?AP-6

PERMANENT

6 LUNI

84

COVACÎU ELENA

KT.258048

STR.UNIRII NR.U2,BL.U2

7088/02.07,2003

01.07.- 3142,2007

AP. 8

PERMANENT

6 LUNI

85

CRĂCIUN CORALJEA SIDONIA

KT. 120864

AL,NALBEI NR,2fBL.L.107,AP.36

5211/17.08.2006 17.08.2007

01.07.-31.08,2007 2 LUNI

86

CRĂCIUN GEORGE

BN .869237

STR.G-RAL MÂNU NR.50

11159/10.12.2003 PERMANENT

01.07.-31.12.2007 2 LUNI

87

CRIN AN LUCIA

KT.338778

STR.CRISANEI NR.65A,

4909/29.05.2003

01.07.- 3 L 12.2007

BL.K.APJ8

PERMANENT

6 LUNI

88

CRISTEA ELENA

BR,664685

STR.DACIEI NR.37

6917/13.08.2004

01.07.- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

89

CRISTIAN GHEORGI-1E

HC.Q8Î144

STR.SOVEJA NR.108,

5226/21.08.2006

01.07.-31.08.2007

BL.38A,AP.16

8/21/2007

2 LUNI

90

CIJSU MARIANA

K3,495286

STR.MIRCEA NR.l 18,

934 1/10.09.2003

01.07.- 31.12.2007

BL.LDLAP.28

PERMANENT

6 LUNI

91

DĂLÂMJTRA FiRlSTU

KT.365057

STR. DEZROBIRII NR.153,

883/2 L01.2003

01.07.* 31. [2,2007

BL,ID3,AP.38

PERMANENT

6 LUNI

92

DAM IAN qSGRGEȚA

KT, 168624

AL.LIREI NR.8AJ3L.FD5A,

8106/01.08.2003

01.07,' 31. i 2.2007

AP.38

PERMANENT

6 LUNI

93

DAN MADALINA

KT.409806

STR.D1ONISIE CEL MIC NR.53B.BL.48FLAP.21

2813/24.03.2004

01.07.- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

94

DANCIULEȘCU

EL VIRA

RT.639693

STR.TINERETULUI NR.20

5085/1 1.08.2006

01.07.- 31.32.2007

palazu-mare

PERMANENT

6 LUNI

95

pi ACU FLOAREA

KT. J.64913

AL.HERACLEEA NR.6,

772/20.01.2003

01.07.-31.12.2007

BL,Z2,AP.5

PERMANENT

6 LUNI

96

DICIANU MAR1A

AF.070496

SLR. RĂZOR ULUI NR.65

2507/03.03.2003

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007 6 LUNI

97

DIMA MIHAI

DA, 600 825

BD. rOMIS NR.124

1253S/22.01.2004

01.07.-3 1.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

98

DOBRBSTAN

KT.397227

STR.MOS ION ROATA NR.8

8388/10.08.2003

01.07.-3 J. 12,2007

PERMANENT

6 LUNI

99

OONCIU AUREL

DS.278455

STR.DIONI SIE CEL MIC NR.51,BI „16.AP.22

3058/01.04,2004

01.07.- 3L12.2007

PERMANENT

6 LUNI

100

DRAGANTRAIAN

GD.080640

3

STR.LL.CARAGIALE NR.4,

7682/05.12.2006

01.07.- 31.12.2007

BL.L1AP.25

PERMANENT

6 LUNI

101

DRAGQMIR LUCICA

KT.363349

AL/EGRETE1

NR.3,BL.C2,AP.l5

5794/07.07.2004

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007 6 LUNI

102

DUMITRACHE

NICOLETA

KT.562915

STR.PROF.DR.ION

8142/13.08.2003

01.07.- 31.12.2007

6 LUNI

CANTACUZINO NR.3

PERMANENT

103

DUMITRESCU

FLOAREA

DH.313758

STR.CPT.D.EUGENIU NR.26,

940/22.01.2003

01.07.-31.12.2007

BL.LB?AP.14

PERMANENT

6 LUNI

104

DUMITRU DUMITRU

DK.868768

STR.ANDREI MURESANU NR.IJ5

17917/02.12.2002

01.07.-31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

105

EREM1A STAN

KT.365950

BD.MAMAIA

NR.60,BL.LD4B,AP.6

747/28.01.2003

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007

6 LUNI

106

FARCASTEODORA

BG.63I248

BD.'I'OMTS NR. 147.BLA3,

3257/31.05.2007

01.07.- 31.12.2007

AP.45

PERMANENT

6 LUNI

107

FRATESCU

ALEXANDRU

GV.780465

STR.ELIBERARIINR.20

8050/30.09.2004

01.07.- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

108

FUDULI ZOI.TA

KT. 1 16478

BD.LAPUSNEANU NR.193

2546/03.03.2003

01.07.- 31.12.2007

BL.J8.A.P.7

PERMANENT

6 LUN]

109

FULEA NECTJLAE

BE.884398

BD.LAPUSNEANU NR. 171

8156/28.07.2003

01.07.- 31.12.2007

BL.S3.AP.29

PERMANENT

6 LUNI

110

IACOB ELENA

DAN 71747

STRJ MAI NR.82A,BL.l 04

5480/19.10.2006

01 07 - 31.10.2007

AP.101

10/19/2007

4 LUNI

111

IACOB MARCELA

KT.231580

ALT1ERACLEEA NR.3,

2184/12.02.2003

01.07.-3 L 12.2007

BL.SLAP.14

PERMANENT

6 LUNI

112

IACOB EMILI AN

KT.260989

STR. BADEA CÎRTĂN NR.21

2106/11.06.2003

01.07.- 31.12,2007

BL.KKW.25

PERMANENT

6 LUNI

113

IACOMI LENUTA

KT. 166957

SOS.MANGALIE] NR.97,

4478/19.04.2007

01.07.- 31J2.2007

BLS1C.AR8

4/19/2008

6 LUNI

114

ICNIM STELL'TA

KT. 5 73 043

STR.CPT.D. EUGENIE

NR.2 l,RL.X6tAP-62

473/14.01.2003

PERMANENT

01.07.- 31 J 2.2007 6 LUNI

115

ICONARI/ NICUL1NA.

KT. 121904

AJ LIREI NR.2,BL J-’C2,APJ3

4610/24.05.2007

24.05.2008

OL07.- 31J2.2007 6 LUNI

116

IIJESCU eUna

DA.031943

STR.CPT.D.EUCENIU NR.4

3407/08.06.2007

01.07.- 31,12.2007

BL.RL AP, 26

12/7/2007

6 LUNI

117

ION ELENA

KT.470610

STR. PETRE DA SC AL U NR.,2

7200/26.08.2004

0L07.-3L12.2007

PERMANENT

6 LUNI

118

IONESCU SORI CA

KT.24 1604

BD.TOMJS

N R. 299,13 L.3B, AP. 15

2074/03.03.2004

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007 6 LUNI

119

IlORDACJJE

GEORG.ETA LARI SA

KT.568963

STR.CURCUBEULUI NR.5.

514/22.01.2003

01.07.- 31.12.2007

BL,I'D9,AP.26

PERMANENT

6 LUNI

120

IORDAN ION

A 0.592950

S’ER.PESCARUS NR.60

2488/03.03,2003 PERMANENT

01.07.- 3 L 12.2007 6 LUNI

121

1OVESCU FLORICA

BTC64742S

STR.DEZROBJR1I NRJ 49,

3515/20.03.2003

01.07.-31.12.2007

BL.lD5jAP.49

PERMANENT

6 LUNI.

122

ISMAJL GEAVIT

BK. 64 6438

SOS.l.C.BRA! IANU NR.I86

5384/2 L09.2 006

0L07.- 30,09.2007

BUSR5,AP.74

9/21/2007

3 LUNI

123

ISTRATE VASILICA

DA, 60092 5

STR. BUJORULUI NR.2A

12096/14.01.2004

01.07.-31. i 2.2007

PERMANENT

6 LUNI

124

JOC A STO1ANA

AIR 154705

AL.MĂLINULUI NR3,BL.B3,AP.46

3321/31.03.2003

PERMANENT

01,07.- 31.12.2007 6 LUNI

125

CAM AN S TEL A

KT, 5 33222

AL. VIOLETELOR N.R.7,

1768/07.02,2003

01.07.- 31.1,2,2007

BL.L13,AP.35

PERMANENT

6 LUNI

126

GAROFIL ZOJTA

KT. 142646

BD. MAMAIA NR.8LBL.LS4

9605/17. 11.2004

01.07.- 31.12.2007

AP. 15

PERMANENT

6 LUNI

127

Gl-IEORGHEAURORA

KT.474194

STR.GI-LASACHI NRJ

6976/17,08.2004

0L07,- 3 L 12.2007

PERMANENT

6LUNJ

128

GHEORGHE DORINA

KT.29I583

STR.SOVEJA NR.67 BL.45

AP.4

7610/09.09.2004

PERMANENT

01,07.- 31.12.2007 6 LUNI

129

GHEORGHE ELENA

DE. 726165

AL.ORHLDEELOR NR.2..

2092/03.03,2004

01.07.- 31.12.2007

BL.D4,AP.23

PERMANENT

6 LUNI

130

GHEORGHE SÎLVIEA

KT.515922

AL, EGRETEI NR.16,BL.AV25,AP30

5389/22.06,2004

PERMANENT

01.07.- 31.12,2007

6 LUNI

131

GHERASIM OT1LIA-

M ARI ANA

KT.345307

STR.MER1SOR NR.6

3857/03.05.2004

01.07-31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

132

GHTNEA IOANA

KT. 151463

STR.ALBA 1UL1A NR.22

11530/05.01.2004

01.07.-31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

133

GEORGESCU

ECATERINA

KT.466374

STR.M1RCEANR.J48A,

2382/17.02.2003

01.07.-31.12.2007

BL.MD9A,AP 14

PERMANENT

6 LUNI

134

GRADINARU DOINA

KT.081290

BD.TOMIS

NR.255,BL.T2,AP.39

12658/28.0J.2004

PERMANENT

01,07.- 3.1.-12,2007 6 LUNI

135

GR1GOROV

DEL,IO AR A

KT-407453

AL.ZMEURE1 NR.6,BL.V,

2642/17.03.2003

01.07.-31.12.2007

AP.20

permanent

6 LUNI

136

GURGULESC’U

LENUTA

DH.929I00

STR.ST.CEL MARE NR.42,

4788/19.07.2005

01.07.- 31.12.2007

BL.M14,APA 1

REMANENT

6 LUNI

137

HERDA ELENA

KT.023931

STR. VÂRFUL CU DOR NR.5J3L.V3A.AP.1

5063/08.06.2004

PERMANENT

01.07.-31.12.2007 6 LUNI

138

H0DEA TLNCA

BD,065054

STR.CPT.D.EUGENIU NR.5,

6611/04.08*2004

01.07.-31,12.2007

BL.N,APA

PERMANENT

6 LUNI

139

HRfSTACHE FLORI CA

KT. 506241

SOS.MANGALIEI NR.65,

5566/16.08.2005

01.07.- 31.12.2007

BL.S.M5,AP.7O

PERMANENT

6 LUNI

140

KONCSAG ANETA

AM.422 77

6

STR. STEAGUL UI NR.15

6918/13.08.2004

01.07.-31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

141

KOROSY1STVAN

KT, 168332

STR.GEN. MÂNU NR.,45

) 1477/22.12.2003

01.07.- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

142

LACIU CONSTANTIN

KT, 158503

STR.SOVEJA NR.3LBL.V1,

5023/22.07,2005

01.07.- 31.12.2007

AP.22

PERMANENT

6 LUNI

143

LAPUSTEA N ICUL IN A

KT, 59 7967

STR.PROF.IMGH.

3/06.01.2003

01.07.- 31,12.2007

MARIN ESC!J NR.40A

PERMANENT

6 LUNI

144

LEOVEANU

NICOLETA

KT, 561834

STR.C-T1N BRINCUSI

NR 60,BL.10,AP. 16

6961/19,10.2005

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007 6 LUNI

145

LESEVSCHiEUGENIA

KT.557964

STR, PESCARILOR NR.35,

7451/28.1 1.2006

01.07.- 30.1 1.2007

BL.EZ14,AP.9O

28.11.2007

5 LUNI

146

LIMONA MIHAELA

KT.293069

STR. SĂLCIILOR NR.23,BL.7B,AP.l !

2156/04.03.2004

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007

6 LUNI

147

LOTREANU RODICA

DG.435I84

STR.BABA NOVAC NR.2B,BLXU9,AP-23

1189/15.02.2005 PERMANENT

01.07.- 31.12.2007

6 LUNI

148

LLJNGLJ ELENA

KT. 178374

STR.MARGARITARELOR

NR.36

243/10.01.2003

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007

6 LUNI

149

LUPU M.ARIA

KT.223526

AL.GAROFJTE1

NR.2,BLX8l,AP.26

910/03.02.2005

PERMANENT

01.07.-

31J 2.20007

150

MARACINARU

CARMEN

KTJ32580

STR.AUREL VLAICU NR.37,

4992/20,07.2007

01.07.-31,12.2007

BL,B8,AP.35

PERMANENT

6 LUNI

151

MARIN IORDANA

G7 .5 i 9438

STR. AVIATOR MUNTENESC!.! NR.18

918/22.01.2003

01.07.-31,12.2007

PERMANENT

6 LUNI

152

MARI.VÂND MAREA

KT.5 17143

SI R. IX. CA RĂGI ALE NR.43XL.I3,AP.39

950/07.02.2003

PERMANENT

01.07,-31.12.2007 6 LUNI

153

MATEI DOINA

BU.171328

STR.ST.CEL MARE NR.25

1048/23.01.2003

PERMANENT

0!.07.- 31.12.2007 6 LUNI

154

MA ZA REA NU VAS) LE

KT.51464!

BD.FERD1NANDNR.I08,

8124/04.08.2003

01.07.- 31,12.2007

BL.R4.AP. 17

PERMANENT

6 I UNI

155

MEMEDULA 7ULF1E

BT. 65 5 386

STR.CONTKAAMIRAL N.

3755/08.04.2003

01.07.-31.12.2007

NEGRU NR.16

PERMANENT'

6 LUNI

156

MII IATACHE GETA

KT.3 69277

STR, ARC UI. UI NR.4,

3706/27.05,2005

01.07.- 31.12.2007

BL,A7,AP.20

PERMANENT

6 LUNI

157

MIMAI CORI NA

STR.CIȘMELEI NR.17J3L.1A.AP.68

4442/12.04.2007

12,04.2008

01.07.- 3142.2007 6.LUNI

158

M1LCOVEANU

LIORE'l'A

KT,33387$

ST1UM.IRCEA NR. 144,

1 1 115/08.12.2003

0L07.-3LI2.2007

BLE3,AP.31

PERMANENT

6 LUNI

159

MITRE A ROZINA

KT.094889

STR. BRIZEI NR.28,BL.EC8.APJ3

3228/28,03.2003

PERMANENT

0 L07,“ 31.12.2007

6 LUNI

160

MOCANU DI Dl NA

KTJ44591

SOS.I.C.BRA TIÂNU NR.92

7118/09 .1 1.2006

01.07.- 30.11.2007

BL.SR7,AP,71

09.11.2007

5 LUNI

161

MOCANU DANIELA

KT. 530506

STR.TRA1AN NR.64J3L.K3,

4243/22.02.2007

01.07.- 31.12.2007

AP.97

22,02.2008

6 LUNI

162

MOÎNESCLJ ELENA

D1T906967

BD.TOMIS NR.320 J3.L,M4,

885/21.01.2003

01.07.-31.12.2007

AP.9

PERMANENT

6 LUNI

163

MOROI AN U FLORICA

KȚj 15318

STR.RODICA NR.22

960/07.10.2003

01.07.- 31.12.2007

PERMANENT’

6 LUNI

164

MOSOR A AUREL

GR, 61.6448

STR.TROTUS NR.42

5403/09.08.2005

PERMANENT

01.07,-31.12.2007 6 LUNI

165

MUNTEANU ELENA

KT. 152250

AL.CAPRI OAREI NR.2,

5659/23.11.2006

01.07.-30.11,2007

BL-]7C,AP.2

23.11./2007

5 LUNI

166

MUSTAFA NAE1E

BC.291616

STR.PRA1 IOVEI NR.4

1480/03.02.2003

01,07.- 31.12.2007

PERMANENT

6 BUNI

167

NANf DU Ml TE Li

lk'E424753

STR.PICTOR TH.AMAN

NR.I8

3421/24.03.2003

0L07,- 31.12.2007

PERMANEN'I

6 LUNI

168

NEAGU A NIC A

GB.262992

STR. NI CU M AN DAI NR.14

2911/25,04.2005

01,07.- 3122.2007

PERMANENT

6 LUNI

169

NEAGU MIHAELA

KT. 000073

STR.GH.MAR1NESCU NR.4KBL.11OAP, 13

3304/20.03.2003

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007 6 LUNI

170

NECULAE DUMITRA

KT.442041

STR. RECOLTEI NR.10B

7717/06.12,2006

06 J 2.2007

01.07.- 31,12.2007 6 LUNI

Î7J

NBDEA ELENA

KT.420729

STR.S ALCli LOR NR.17-19,BL.8C,AP,3O

750/20.01.2003

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007 6 LUNI

172

NENU ECATERINA

BU.348966

BD.TOM1S NR.89,BL,A3,

8622/28.08.2003

01.07.- 3LI2,2007

AP.2

PERMANENT

6 LUNI

173

NICOLOF EMILIA

KT, 2 326 80

BD.t MAI

NR. 1O5,BL.FD23,AP.2

1391/07.02.2003

PERMANENT

01.07.- 31,12.2007 6 LUNI

174

N1TA LIBIANA

KT. 02 8 702

STR.CISM.ELEI NR.3,BL.8E,

6137/29,09.2006

0L07.- 30.09,2007

AP. 17

01.10.2007

3 LUNI

175

N1TULESCIJ MINCU

BE, 8 89628

STR.r/VORNR.116

3134/13.03.2003

01.07.- 31.12,2007

PERMANENT

6 LUNI

176

OLARIU MIHAELA

KT.416458

STR.LIBERTATII NR.31,

4582/24.05.2007

01.07.-31.12,2007

BL.LB3,AP6

24.05.2008

6 LUNI

177

OLTEANU

CONSTANTA

CT^ 19405

STR.BUCURIEI NR.18

6656/27.06.2003

0L07- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

178

OPREA ANA

KT 069668

STR. VALUL LUI TRAI AN NR-39

5357/21.06.2004

Ol.07.- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

179

OPREA ELENA

KT.542572

BD.l MAI

NR.6S,BL.UMLAP.24

1763/01.03.2006

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007

6 LUNI

180

OSMAN AZÎZE

KT.019441

STR.RAZBGIENI NR.58

1346/03.02.2003

PERMANENT

01.07.’31.12.2007 6 LUNI

181

PAIZAN ELENA

KT.421908

STR.CUTEZATOR1LOR

NR.9.BL.ELAP.2Î

2540/04,03.2003

PERMANENT

01.07.-31.12.2007 6 LUNI.

182

PANA ELENA

KT. 144511

STR. DI OM SIE CEL MIC NR.52,BL-20,AI<20

5182/17.08.2006

1 7.08.2007

01.07.- 31.08.2007

2 LUNI

183

PANAIȚ MARI A

KT.217486

AL.CR1ZANTEMELOR NR.4

801/21.01.2003

01.07.-31.12.2007

BL.H2,AP.l 15

PERMANENT

6 LUNI

184

PANTELIE LIDIA

KT.071795

STR.CALAFATULUI NR.98

4452/13.03,2003

01.07.-3 LI 2.2007

PERMANENT

6 LUNI

185

PANTURU CARMEN

MU IA EL. A

KT. 137841

SOS.l.C.BRA TIANU NR.125

4141/10,05.2004

01.07.-31.12.2007

BL.PAV5,AP.16

PERMANENT

6 LUNI

186

PATRAHA1J AURELIA

KT,626486

AL ..HORTENSIEI NR.L

1005/23.01.2003

01.07.- 31.12.2007

BL. El, AP. 13

PERMANENT

6 LUNI

187

PATRASCU FLOR1CA AURELIA

B 1.165006

SOS. MANGAL IEI

NR.l ,BL.J9,AP*24

12481/23.01.2004

PERMANENT

01.07.- 3 1.12,2007 6 LUNI

188

PAVEL NICQLETA

DE. 740064

AL.HORTENSIEI NR. 16,

12136/15.01.2004

01.07.-31.12.2007

RL.X2,AP.8

PERMANENT

6 LUNI

189

PA VEL FLORENTINA

BT. 170540

STR.DEMOCRAȚIEI NR.82

80/17.01.2003

PERMANENT

01.07.-31.12,2007 6 LUNI

190

PECETE MIOARA

KT.435741

STR. ARCULUI NR.5,BL.F8SAP.5J

L828/J 0.03.2005 PERMANENT

01.07.-31.12.2007 6 LUNI

191

PETCU FLORINA

BR.666501

STR.TIMISANA NR.54

1 13 7/30.01.2003

01.07.-3 1,12.2007

PERMANENT

6 LUNI

192

PETCU IOANA

KT.496.165

AL.NAI.BEI NR.3,BL.L118,

704/20.01.2003

01,07,-31.12.2007

AP.42

PERMANENT

6 LUNI

193

PETRE ANA

HC.08I052

BD.TOMIS NR,291,BL.T14

1377/03.02.2003

01.07,- 31.12.2007

AP.27

PERMANEN r

6 LUNI

194

PETRESCU DAN

KT J 92274

STR.DR.N.SADOVEANU

3067/01.04.2004

01.07.- 31.12.2007

NR,9

PERMANENT

6 LUNI

195

PETROT MARCELA

KT.274175

STR.VÂRFUL CU DOR NR.5,

4531/10.05.2007

01.07.- 3122.2007

BL,V3E,Ap.63

10.05.2008

6 LUNI

196

PETR0I ARGENTINA

KT. 174815

STR. LG. DUC A NR.8I,BL.L43,AP.9

134/07,01.2003

PERMANENT

01.07,- 31J2.2007

6 LUNI

197

PETROV1C1 IJL1ANA

KT.243375

ST.R CORBULUI

NR18,BL.L l,AP.l

3184/25.03.2003

PERMANENT

01.07.-31.12.2007

6 LUNI

198

PI CU EUȘAJ3ETA

KT. 107688

STR.SOVEJA NK.74A,

2644/14.03.2003

01.07.- 31J 2.2007

BL.FU.2,AP.33

PERMANENT

6 LUNI

199

PINTEA ANA

KT.307068

AL,FRAGILOR NRJ 1,

490/1 t.02.2 004

01.07.- 3 0 12.2007

BL.P2.AP.2

PERMANENT

6 LUNI

200

PIR VAN ELENA

KT.412269

Ai..NALBEI NR. 1LBL.C5,

5505/19.10,2006

01.07.- 31.10.2007

AP.3 3

19.1072007

4 LUNI

201

POGAN OLIMPIU

KT.31 7874

BD.TOM1S

NR..326JBL.N2,APJ(}

6110/19.07.2004

PERMANENT

01.07.-31.12.2007 6 LUNI

202

POPA CRISTrNA

KT. 02 5902

$ IR. BA DE A CIRTAN NR.2i.BL.Kt0,AP38

45922/25,05.2007

24.05.2008

01.07.- 31.12.2007 6 LUNI

203

POPA E-LMIE

KT. 153585

STR.MOTILOR N’R.46

4613/14.07.2006

PERMANENT

01.07.-31.12.2007 6 LUNI

204

POPESCU AURELIA

KT .321821

STR.CPT.D. EUGEN IU NRJ 1,

261/10.01.2003

01.07 -

31.12.2007

BL.V3fAP.61

PERMANENT

6 LUNI

205

POPOVICI ELENA

KT.068057

BD.l DEC.1918 NR.41,

487/1 1.02.2004

01.07.- 3 L î 2.2007

BL.L23,AP.57

PERMANENT

6 LUNI

206

PURCAREA MARI A

KT.3 05 5 79

STR.SUCEAVA

NR.2A,BL.AS5,APJ

5416/29-08.2008 29.08.2007

01,07.-31.08.2007 6 LUNI

207

RACHITAN DOINITA

KT.439091

STR.PANDURUL.Ul NR.48-

52,BL.6B,AP.32

5460/19.10.2006

19,10.2007

01.07.-31,10.2007 4 LUNI

208

radantu PETRE

KT. 196480

STR. ARCULUI

NRJ 6,BL.P3,AP.32

3709/03.04.2003

PERMANENT

0J .07.-3 L 12.2007 6 LUNI

209

RADO!GEORGETA

KT. 277078

STR.AUREL VLA1CU NR.25,BtMiP-30

17922/04.12.2002

Ol.06.-31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

210

RADU VERQNICA

KT.416112

BDXAPIJSNEANU

NR. 106. BL. LI, AP. 82

182/1 L0L2005

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007 6 LUNI

211

RADULESCU

AURELIA

BR.6666I9

STR.CIȘMELEI NR.20,BL.B2,AP.35

7668/10.09.2004

PERMANENT

01.07. -31,12.2007

6 LUNI

212

RADU CU NJCOJ..AE

BD.064432

STR.l.G.DUCA

NR.SLBL.L42.AR.25

4686/15.05.2003

PERMANENT

0L07.- 3 1,1.2-2007 6 LUNI

213

RADUS JULIETA

KT.290269

STR.ARHIEPISCOPIEI NR-8

2058/03.03.2003

PERMANENT

0L07.- 31,12.2007 6 LUNI

214

RAICU MAR [A

DA. 0323 94

AL.CUTEZATORILOR NR,6,BL.1V6,AP 13

3558/22.05.2006

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007

6 LUNI

215

RESID SUCURAN

AP.087641

STR.TULCEI

NR.6.BL.TLLAP.28

6319/23.07.2004

PERMANENT

01.07.-31.12.2007 6 LUNI

216

R.EVUTCHI AURORA

KT. 13943 7

SOS.I.C.BRATIANU NR.24S

3889/08.06.2006

0L06.-3 1.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

217

RIDA MARI A

KT.071825

BD. LA PUSNEANUNR.il 7,

4505/30.06.2005

01.07.-31.12.2007

BL.AL4,AP.24

PERMANENT

6 LUNI

218

ROTARI A NT CA

KT39S760

STR.PROGRESUL1J1

NR. 1 ,BL.N LAP.42

2419/01.04,2004

PERMANENT

01.07. -31.12.2007

6 LUNI

219

ROTARII ECATER1NA

KT.5 69052

S STR.VASILE PARVAN

3762/28.03.2003

01.07.- 31.12.2007

NR.22

PERMANENT

6 LUNI

220

SABAN SAZIE

KT.388453

$TR,VALTER MARAC1NEANU NR.12

2450/17.02.2003

01.07-31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

221

SĂLI ZAI.IHA

KTJ 55484

STR.DEMOCRATIEJ NR.49

5628/15.05.2003

01,07.- 3L12.2007

PERMANENT

6 LUNI

222

SAMOILA DO RIN A

KT.071784

STR.A.VLA1CO NR.25,

8451/09.1 î .2004

01.07.-3L 12.2007

BL.B4,AP,27

PERMANENT

6 LUNI

223

SARBU FLORI CA

KT.004132

AL.HORTENSIEI NR.1A,

985/03.02.2003

01.07.- 31,12,2007

BL,MEI A,AP,5

PERMANENT

6 LUNI

224

SÂRBO GHERGHINA

KT.607944

STR.TH.SPERANTTA NR.23,

463/15,01,2003

01.07.-31.12.2007

BL.40,AP.23

PERMANENT

6 LUNI

225

SCARLAT MAR IA

KT.094652

I3D.TOM1S

NR.28 l,BL.T9,AP.28

5220/14,06.2004

PERMANENT

01.07.-31.12.2007

6 LUNI

226

SCARLAT VESTICA

KT.3 17497

STR.NIC'OLAE IORGA NR.! 5

967/07.02.2005

01.07.-31,12.2007

PERMANENT

6 LUNI

227

SCINTEIE COCA

KT,209579

STR.POET ANDREI ML.iRLSANUNR.91

3272/17.03.2003

01.07,-31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

228

SEiTAN AL1SS

KT.457914

AL .CAPI DA VA NR.4,

8 L94/05.10.2004

01.07.- 31,12.2007

BL,XL AP.5 8

PERMANENT

6 LUNI

229

SELARIU RODiCA

KT.364656

STR.l.C.BRATÎANU NR.I56

1092/25,02.2003

01.07.- 3 L 12.2007

PERMANENT

6 LUNI

230

SERBAN IONICA* VALENTINA

KT.3 7978 8

AL.HORTENSl'EI NR.4,

26/16.0 L2003

01.07-31.12.2007

BL.D2,AP,17

PERMANENT

6 LUNI

231

SERBAN VASIUCA

KT-362974

AL.MARC ARITARE LOR

NR.I 1 ,BL,17D,AP.36

7668/22. î 1.2005 PERMANENT

01.07.- 31.12.2007 6 LUNI

232

SCARLAT MAR IA

KT.094652

BD.TOMIS NR.28LSL.T9,

5220/14.06.20004

01.07.-3 1.12.2007

AP.28

PERMANENT

6 LUNI

233

SJMION ELENA

KT.3 79882

AL.CETINE1 NR.2

5378/21.09.2006

01,07.-30,09.2007

21. .09.2007

3 LUNI

234

SI NANI VIRGÎN1A

KT.31 71 74

BD.TOMIS NR.342,BL.C3,

928/06.02.2003

01.07.- 31.12.2007

AP.39

PERMANENT

6 LUNI

235

SITARU ANA

KT.034982

BD.l MAf

NR.45,BL,C2,AP.I 17

5360/21.09,2006

21.09.2007

01.07.- 30.09.2007 3 LUNI

236

SMALBERGER

VERONICA

KT. 52! 052

STR.fRAlANNR.64

10970/02,! 2,2003

01.07,- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

237

SORESC LI AURELIA

KT .423577

STR. DOROBANȚI LOR NR .14

426/) 4.01.2003 PERMANENT

0).07.-31.12.2007 6LUN!

238

SPANU DANIELA

KT. 126053

BD.LAPUSNEANU

NR.93,BL.LV221AP.66

7605/30.11.2006 PERMANENT

01.07.- 31.12,2007

6 LUNI

239

SP1RIDON ANETA

I3Z.643749

STR. BRIZEI NR.11,BLTA3,

4978/07.05.2003

01.07.- 31,12.2007

AP.3

PERMANENT

6 LUNI

240

SPIREA ZAHARITA

BT.656917

BD.TOMIS NR.326,BL.N2

2535/1 2.03.2003

01.07.- 31.12.2007

AP.59

PERMANENT

6 LUNI

241

STAN MIOARA

KT. 512659

AL.HORTENSIEI NR.1C,

1472/03.02.2003

01.07.- 31.12.2007

BL.ME2B,AP.36

PERMANENT

6 LUNI

242

STAN NICOLETA

KT.302774

STR. L UN TREI NR-7

9492/01.10.2004

01.07.- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

243

STAN CONSTANDINA

BN.450396

STR. ION ANDREESCU NR.36A

5358/21.06.2004

PERMANENT

01.07.- 31.12.2007 6 LUNI

244

STAN FLOAREA

KT.246752

STR. SCr.N.GRÎN DEAN U NR.47,E3L.M5,AP.8

3297/01,06,2007

02.06.2008

01.07.- 31,12.2007

6 LUNI

245

STANCIU ECATLRJNA

KT.426404

SOS.MANGAL IEI NR.Î,

842/0 L 02.2007

01,07.- 31.12.2007

BL.J9,AP 20

PERMANENT

6 LUNI

246

STANCIU ELENA

KT. 135487

A L.N1JF ARULUI NR.3.BL21

480/14.01.2003

01.07.- 31.12.2007

AP.2

PERMANENT

6 LUNI

247

STÂNCI U GEOR&TC&

KT.099353

STR.ONEȘTI NR.56

901/22.01,2003

01.07.-31,12.2007

PERMANENT

6 LUNI

248

ȘTEFAN ELENA

KT.483487

AL.GAROFITEI NR.5,

203/10.01.2003

01.07.- 31. [2.2007

BL.L78AAP.46

PERMANENT

6 LUNI

249

STEFANESCU

MARI LENA

KT. 119567

AL.LUPENI NR.2fBL.E5,

5 84/13.01.2003

01.07.- 31.12.2007

AP.6

PERMANENT

6 LUNI

250

ȘTEF^NOPOL ANA

KT.308647

BD.l MAI NR.l01,BL,FE7,

1 569/04.02.2003

01.07.- 31.12.2007

AP. 10

PERMANENT

6 LUNI

251

STERE

ALEXANDRINA

KT.422693

STR.PESCĂRUȘULUI

3333/18.03,2003

01,07.-31.12,2007

BL.PC31AP.34

PERMANENT

6 LUNI

252

STOIAN MARJA

DI3.920404

SOS.MANGALIEI NR.71.

3872/23.04.2003

01.07.-31.12,2007

BL.PF5iAR33

PERMANENT

6 LUNI

253

STOICA LINA

GV.791007

BD.LAPUSNCANU

NR.76,BL.LE20B?AP.25

4612/24.05.2007

01.07- 31.12.2007

24.05,2008

6 LUNI

254

S1JSANU TANASE

BG,633477

STR PESCARILOR NR. 16,

1623/12.03.2007

01.07.- 31.12,2007

BL.BM7AP.25

31.02,2008

6 LOT

255

TĂLMĂCI V OCTAV

KE408646

STR.DÎON1SIE CEL MIC NR.52.BL 30,AP,7

12676/28.01.2004

01.07.- 3 L 12.2007

PERMANENT

6 LUNI

256

TEJA TUDORfTA

KL006602

STRTÎABA NOVAC NR.167B

1 1877/12.01.2004

01.07-31.12.2007

BL60.AP.2

PERMANENT

6 LUNI

257

TEODORESCU

ECATERJNA

BD.6277I8

BD.TOM1S NR.283,BL.T10,

97/10.01.2005

OL07.- 3LI2.2007

AP.65

PERMANENT

6 LUNI

258

TIMOFTE

PARASCUIVA

GX. 712410

SOS.I.C.BRATIANU NR.45

9565/17.11.2004

01.07.- 31,12,2007

PERMANENT

6 LUNI

259

TOM A MARIN

B1X05 74 5 8

STR.FRIJNZRLOR NR.40

9408/26.09.2003

01,07.- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

260

TUDOR ANA

I3D.065989

STR.LG.DIJCA

NR.81E,BL.L46,AP.69

7484/06,09.2004

PERMANENT

01.07.-51.12.2007

6 LUNI

261

TUDOR

CONSTANTINA

KT.0E5799

STR.ZEFIRULUI NR.22,

10941/02.12.2003

01.07.- 31.12.2007

J3L.FC3,AR3

PERMANENT

6 LUNI

262

7UNOR MIRA

BZ.637O53

AL.GAROFITEl NR.18,

3085/03.05,2007

01.07.- 31.12.2007

BLL75,AIT52

PERMANENT

6 LUNI

263

VASEA MARI A

KT.035058

STR. HM AN ULUI NR.IOB

5502/19.10.2006

01.07.- 31J 0.2007

10/19/2007

4 LUNI

264

VASILÎU MARIA

KT.371294

STR. MEȘTERUL MANOLE NR.19B

5263/16,06.2004

01.07.-31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

265

VERES CAMELIA

KT.014934

STR.I.L.CARAGIALE NR.2A.RL.LI 14, AP. 123

8882/21.10.2004

PERMANENT 1

01.07.- 31.12.2007

6 LUNI

266

VINTILESCU GHE.

KT.077066

STR. BADEA C1ARTAN NRJ6/BL.BC9,AP.16

584/17.0 L2003

01.07.- 31J2.2007

PERMANENT

6 LUNI

267

VISINOAEA IOANA

BG.637015

STR.TH.SPERANȚEI NR.I24

4810/14,05.2003

01.07.- 31.12.2007

PERMANENT

6 LUNI

268

VOICU VALENTINA

KT.559078

STR.DR.ST.STINCA NT.30B

9500/03 J 02003

PERMANENT

01.07.“ 31.12.2007

6 LUNI

269

ZAGAIANU IER IAN

K.T.3 99942

STR.SPATAR N.M1LESCU NR.52,BL,PN7B.AP.22

3542/19.05.2005

permanent

01.07.-31.12,2007 6 LUNI

270

ZA MARI A ION

RE.888849

BD.TOMIS

NR.338J3L.CLAP.58

2750/06.04.2006

PERMANENT

01.07.-3 J, 12.2007 6 LUNI

271

ZAHARNEANUELENA

DE.735034

STR.l.C.BRATIANU NR.244

1 1 78/27.01.2003

01.07.- 31.12.2007

PERMANEN'I'

6 LUNI

272

ZARZAVA VERONțCA

KT.468253

S’l'R-POPORULUI NR.5

6821/20.06.2003

01.07.- 31.12,2007

PERMANENT

6 LUNI

29