Hotărârea nr. 312/2007

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 247/18.05.2007

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI A

STATULUI DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI MUNICIPnJLUI CONSTANTA, APROBAT PRE\ H.C.L.M.

NR. 247/18.05.2007

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data
de 22.06.2007.

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, raportul nr. 70182 / 30.05.2007 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locală, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art.107 si 111 alin.(l) din Legea nr.l88/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, ale art. 9 alin (1) si 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcţionarilor publici pana la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcţionarilor publici in anul 2007, ale Ordonanţei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, adresa nr. 58290/08.05.2007 a Direcţiei Financiare prin care se comunica existenta fondurilor necesare avansărilor in treapta de salarizare a funcţionarilor publici ai instituţiei, ale H.C.L.M. nr. 518/13.12.2006 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al municipiului Constanta;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit "a" , (3) lit."b" si ale art 115 alin. (1) lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

ART.l - Se aproba utilizarea a 668 posturi din care 530 funcţii publice de execuţie, 69 funcţii publice de conducere si 69 posturi contractuale conform anexei nr.l - organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta si anexei nr.2 - statul de funcţii, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2 - Se aproba transformarea posturilor ocupate de funcţionarii publici care    îndeplinesc    condiţiile    de    avansare,    potrivit    propunerilor   conducerii


compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, asa cum au fost aprobate de conducerea instituţiei, conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 3-Se transformă următoarele funcţii publice de execuţie: funcţia de  inspector clasa I gradul profesional debutant  în inspector clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare în vederea definitivării unui funcţionar  public  ce  a  încheiat perioada  de   stagiu  din  cadrul  Biroului Informatizare - Direcţia Organizare si Informatizare.

ca urmare a analizei fisei postului, se aproba transformarea postului de inspector clasa I grad superior, treapta 3 de salarizare din cadrul Serviciului Zona III, Direcţia Corp Control, in consilier clasa I grad superior, treapta 3 de salarizare .

se transforma postul vacant de referent clasa III grad asistent treapta 3 de salarizare din cadrul Serviciului Autorizare Agenţi Economici, Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat in referent clasa III grad principal, treapta 3 de salarizare . la Serviciul Stare Civila se transforma funcţia publica de consilier, clasa I grad superior, treapta 1 de salarizare, in post de consilier^ clasa I grad principal, treapta 1 de salarizare in scopul ocupării mai rapide prin concurs. la Direcţia Gospodărire Comunala se transforma postul de inspector clasa I grad principal treapta 3 de salarizare in referent clasa III grad superior, treapta 3 de salarizare din cadrul Serviciului Drumuri si Iluminat Public.

ART. 4 - Se stabilesc funcţii publice in locul funcţiilor contractuale care presupun exercitarea unor atribuţii specifice funcţiei publice, după cum urmează:

la   Serviciul   Management   Documente,   Dispecerat   si   Curierat,   Direcţia

Organizare si Informatizare   in locul postului vacant contractual de referent

gradul IA se prevede funcţia publica de inspector clasa I grad asistent, treapta 3

de salarizare

la Serviciul Audit Public Intern in locul postului contractual de auditor gradul I

se prevede funcţia publica de execuţie de auditor clasa I grad asistent, treapta 1

de salarizare

la Serviciul Juridic, Direcţia Administraţie Publica Locala, in locul postului

contractual vacant de inspector specialitate gradul I se prevede funcţia publica

de consilier juridic clasa I grad asistent, treapta 3 de salarizare.


ART. 5 - Pentru buna desfăşurare a activităţii, se suplimentează un număr de 12 funcţii publice după cum urmează :

Serviciul Stare Civila cu 4 funcţii publice : o funcţie publica de inspector clasa I grad debutant 2 funcţii publice de referent clasa III grad asistent, treapta 3 de salarizare o funcţie publica de referent clasa III grad principal, treapta 1 de salarizare Serviciul Urbanism, Direcţia Urbanism : inspector, clasa I grad principal, treapta 3 de salarizare inspector, clasa I grad debutant Serviciul Autorizaţii in Construcţii, Direcţia Urbanism inspector clasa I grad debutant Serviciul Achiziţii Publice. Direcţia Tehnic Achiziţii inspector, clasa I grad debutant referent specialitate clasa II grad principal, treapta 1

Director executiv    adjunct,  consilier clasa T grad superior, treapta  1   de salarizare

Serviciul Centrul de Informare Cetăţeni. Direcţia Organizare si Informatizare inspector clasa I grad debutant

Serviciului Urmărire si Executare Contracte Vânzări. Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat referent clasa III grad principal, treapta 1 de salarizare

ART. 6 - Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre tuturor Direcţiilor, Serviciilor si Birourilor, în vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 25 DE CONSILIERI DIN

27 DE MEMBRI


PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,


 


CONSTANŢA
NR. 312/22.06.2007


MARCELA ENACHE

ANEXA 1


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL


- PRIMAR


-■H'


Y

=■■1 BETARVL MUNICIPIULUI rONSTAWT*


I    I

X    -T-

SRThÎOUL

HBJX C«oQu -Jku. K HM STARE CIWJl

î»


3-FUNCȚII DE CONDUCERE 45 - FUNCTH DE EXECUȚIE

TOTAL - 48


VICEPRIMAR


I serviciul [xs^tL-rtiKA-r ►, FRO1F.CȚ1E CTV1UA


I fliJUJT PUBLIC [WTER-


DIRECTOR

EXECdKjtf


...i

SERVIQJl r'LNTRU COMISIILE DE SPECIALITATE

ALE C.L.M.Icw —pb


BCRCU PROT me orbifcl


Knn<wnu(

EUROPEAN*


UI 'UMaHR^BnulU PUS EA I >K*LA


Y

£/■ COMUNALA


,fc___

DIRECTOR

EXECUTIV

niii-rmK

EXECUTIV I A.OJUN1

' ■

DIRECTOR I EXECUTIV


L.

L'IRECTOn

EMOJTIV


►j JHnrcrnso i ■


|    SrfttflGLR

«J    JURIDIC


| BIROUL .1 fttSdftSE UMANE

, taJAUMU

i*-. ■ ■    ■


.usyiqe iijtjibj un r**.Ni. . .    1 c-ca-Hî tcnt

>-    5 USTriARi


$șKYJȚ>i lîAfîț I^J KilTlffi -±L = FhjîJJCA


■ . U, • ■ .. t,uQHOM].C.«RVISTllL AirHIÎȘI j pueu<t


SERVICIUL TEHNIC , [NVEÎȚȚTTI


aifcs-i *>v;jhi I £1 CONCESIONARI I I BUNURI I


1*

DIRECTEI GOV

CONTRA

t . J?_ .. .

I

X-    —I

DIRECTOR EXECUTIV I


I , OJBTK* AEXkrtCT


I SERVICIUL MJFM 1


SA^VJOUL ICTiA i


V______

I ARHITECT ȘEF _

DIRECTOR

EXECUTIV l .ADJUNCT

ssEvrcrui aijtorisatîi IN CONSTRUCȚII

L .» _


■ ■ J i,OHC    "

^OHEH-IU-L't FUBIJ.C îj

PRIVAI

S4

r

Y_..


DIRECTOR

EXECUTIV


TIRE r--r. rnrnrrțv &Z3IBCT


>|    n


--™-l~.

SERVICIUL UKMARiRE

i SERVUL] | «u

SI EXECUTARE

1    m

’ " CONTRACTE VANZARI

-$


DIRECTOR j-> EXECUTIV I ADJUNCT

SERVICIUL ZONA t


I SțRViaULIWIAS < .. iit»KîJt L'BBff'KRJHiiSi "I

>. 88 STING î SEi JNcj-HOi: ÎCS. SiLNTKS- tBAnCSMTJBfc


69 - FUNCTH PUBLICE DC CONDUCERE

530 ■ FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

69 - POSTURI CONTRACTUALE


-. Y _

DIRECȚIA

FINANCIARA


Y    _

DIRECTOR

EXECUTIV

CCflCTM ►j EtlOTTs

I    nrwKUfi,

►    psjasT


t_    _

DIRECTOR

EXECUTIV


INFORMA TIZA Rf


, DIRECTOR 1 EXECUTIV


—V

-r-rjA AIU1T1TA i

VAUriUCFM fc VyCASf

DIRECTOR | EXFEU1TV 1

DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa nr. 2 la Hotararea nr.............


STAT DE FUNCȚII

PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

Nr

crt

DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE

Nivel

studii

Clasa

Gradul profesional

Treapta

Salarizare

Total

funcții publice

Funcție

Contractuala

Nivel

studii

Treapta

Număr

Funcții

CONDUCERE

EXECUȚIE

0

1

2

3

4

5

«

7

B

f

10

11

1

Primar

s

1

2

Viceprimar

s

1

3

Viceprimar

s

■fl

3

1

Secretar municipiu

s

1

CABINET PRIMAR - BIROU

1

Sef birou Insp r.pec

S

II

1

2

Inspector spec

s

II

1

3

Referent

m

I

1

TOTAL POSTURI

0

3

1

Expert probleme romi

S

1

ASISTENT

1

1

INSPECTORAT PROTECȚIE CIVILA - SERVICIU

1

Sef serviciu

Inspector

£

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

S

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspect:*

ș

1

SUPERIOR

1

1

Inspector

S

1

PRINCIPAL

1

1

5

Refortni spec

iad

II

SUPERIOR

i

3

(

<Ti

NI

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

IA

1

TOTAL POSTURI

8

1

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

1

Sef serviciu

Auditor

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Auditor

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Auditor

s

I

SUPERIOR

2

1

4

Auditor

s

I

PRINCIPAL

1

3

5

Auditor

s

I

ASISTENT

2

1

6

Auditor

$

I

ASISTENT

3

1

7

Auditor

s

I

ASISTENT

1

1

TOTAL POSTURI

9

DIRECȚIA INTEGRARE EUR

LOPEANĂ, MEDIU Șl PR

OGRAME

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

BIROU PROTECȚIA MEDIULUI

1

Sef birou

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

i

ASISTENT

2

2

3

Inspector

$

i

ASISTENT

3

1

4

Inspector

s

i

DEBUTANT

1

5

Referent

m

m

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANA

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

3

i

ASISTENT

2

4

3

Consilier

S

i

ASISTENT

3

4

4

Referent

m

m

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

10

BIROU PROGRAME Șl PROIECTE

1

Sef birou

Consilier

s

i

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

s

i

PRINCIPAL

3

1

3

Consilier

s

i

ASISTENT

2

1

4

Consilier

$

i

ASISTENT

3

2

5

Consilier

s

i

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

6

I

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adi

tonsilier jur.

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

“ 2

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA Șl PROTECȚIA COPILULUI

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

3

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

5

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

6

Consilier

$

1

ASISTENT

3

1

7

Referent

m

1,1

SUPERIOR

1

6

8

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

Iii

ASISTENT

2

3

10

Psiholog

s

1

TOTAL POSTURI

18

1

SERVICIUL ASISTENȚĂ Șl PROTECȚIE SOCIALĂ

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

3

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

6

inspector

£

1

ASISTENT

3

3

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

4

8

Referent

m

III

SUPERIOR

1

2

9

Referent

m

III

SUPERIOR

3

1

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

12

Referent

m

llt

DEBUTANT

1

IOT AL POSTURJ

17

BIROUL RESURSE UMANE

1

Sef birou

Inspector

s    I

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

s    I

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s    I

PRINCIPAL

1

1

4

Consilier

£ *

PRINCIPAL

2

1

5

Referent

m

SUPERIOR

1

2

6

Referent

i i    III

ASISTENT

1

1

TOTAL POSTURI

7

i

r

SERVICIUL JURIDIC

1

Sef serviciu

Consilier juridic

s

I

SUPERIOR

2

1

2

Consilier juridic

s

I

PRINCIPAL

1

3

3

Consilier juridic

s

I

PRINCIPAL

2

1

4

Consilier juridic

s

I

ASISTENT

2

8

5

Consilier juridic

s

I

ASISTENT

3

2

6

Consilier juridic

s

I

DEBUTANT

1

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

8

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

TOTAL POSTURi

îî

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

1

Sef serviciu

Consilier

$

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

2

2

5

Inspector

s

1

ASISTENT

1

2

6

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

7

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

8

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

9

Referert

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

13

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

1

)irector executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

r

TOTAL POSTURI

1

BIROUL TEHNICO - ECONOMIC

1

Sef birou

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

5

Refflrnt

m

III

PRINCIPAL

?

1

TOTAL POSTURI

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

1

2

Referent spec

sso

M

SUPERIOR

1

2

O

Referent

m

In

SUPERIOR

1

6

4

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

1 (1/2norma)

5

Casier

m

M

1

TOTAL POSTURI

10

1

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI SI IGIENA PUBLICA

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

2

Consilier

$

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

4

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

2

5

Inspector

s

I

ASISTENT

2

3

6

Referent

III

ASISTENT

2

2

TOTAL POSTURI

"Tî”

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

2

4

Referent spec

ll

SUPERSQR

T“

r~

5

Referent

m

l;t

SUPERIOR

1

2

t

Referent

m

IU

SUPERIOR

3

1

7

Referent

m

Iii

ASISTENT

1

1

e

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

11

DIR

ECTIA SERVICII

PUBLICE

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV Șl TEHNICO ECONOMIC

1

Sef serviciu

Inspector

s

l

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

l

ASISTENT

2

1

4

Inspector

s

I

ASISTENT

2

1

5

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1 '

6

Referent

m

Ut

PRINCIPAL

2

i

7

Referent

m

III

ASISTENT

2

2

8

Magaziner

m

I

2

TOTAL POSTURI

8

2

SERVICIUL TRAFIC RUTIER

ORDINE PUBLICA

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

l

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

3

i

SUPERIOR

1

2

4

Inspector

1

1

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

5

1

ASISTENT

3

1

6

Inspecîor

1

DEBUTANT

1

7

Referent spec

ssd

.1

SUPERIOR

1

4

S

Referent spec.

ssd

II

PRINCIPAL

1

1

9

Reteionl

in

LII

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

13

SERVICIUL DOTĂRI URBANE - ECARISAJ - DEZINSECTIE

SI DERATIZARE

1

Sef serviciu

Consilier

s

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

3

Inspector

5

1

ASISTENT

2

2

4

Inspector

S

!

ASISTENT

3

1

5

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

6

Referent

m

III

SUPERIOR

i

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

8

Referent

m

III

ASISTENT

2

2

9

Magazirn1

3

II

1

TOTAL POSTURI

10

1

DIRECȚIA URB

ANISM

1

Arhitect Sef

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director exe adj

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL URBANISM

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

ii

T

2

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

2

4

Inspector

s

i

PRINCIPAL

2

1

5

Inspector

s

i

PRINCIPAL

3

1

6

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

7

Inspector

s

i

DEBUTANT

1

8

Referent spec.

ssd

ii

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

10

SERVICIUL AUTORIZAT!! IN CONSTRUCȚII

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

Consilii

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

l

SUPERIOR

1

2

4

Consilier

$

I

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

4

6

Inspector

s

l

ASISTENT

2

1

7

inspector

X

l

DEBUTANT

1

8

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

2

9

Referent spec.

ssd

II

PRINCIPAL

1

1

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

3

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

13

Secretar dactilograf

m

I

1

TOTAL POSTURI

21

1

D

RECTIA PATRIMONIU

1

Director executiv

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Director adj.executiv

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL CADASTRU

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

2

4

Inspector

s

I

SUPERIOR

2

1

5

Inspector

5

PRINCIPAL

1

3

6

Inspector

S

I

ASISTENT

1

1

7

Rsfeml spec

ssd

h

SUPERIOR

1

î

8

Referent

m

III

SUPERIOR

Ӕ

4

TOTAL POSTURI

14

SERVICIUL PATRIMONIU

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

3

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

4

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

2

5

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

6

Inspector

s

I

ASISTENT

2

1

7

Inspector

s

I

ASISTENT

3

2

8

Inspecto-

£

I

DEBUTANT

1

9

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

7

L    -

Hr

10

Referent spec.

ssd

II

ASISTENT

3

1

r

11

Referent

m

III

SUPERIOR

1

4

12

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

13

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

14

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

15

Referent

m

ASISTENT

3

1

16

Agent agricol

9

II

1

TOTAL POSTURI

31

1

DIR

ECTIA TEHNIC- ACHIZIȚII

1

Director executiv

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Sef Birou

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

3

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

]

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

I

PRINCIPAL

2

1

6

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

7

Inspector

s

I

ASISTENT

3

2

8

Inspector

s

I

DEBUTANT

1

9

Referent spec.

ssd

II

PRINCIPAL

1

1

10

Referent

m

III

SUPERIOR

2

i

J

L

TOTAL POSTURI

13

BIROUL VANZARI SI CONCESIONARI BUNURI

1

Sef birou

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

3

4

Inspector

a

I

DEBUTANT

1

TOTAL posturi

7    6“

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Sef serviciu

Consilier

$

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

4

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

3

1

5

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

6

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

2

TOTAL POSTURI

10

D

RECȚJA FINANCIARĂ

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj.

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL FINANCIAR-BUGET

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

SUPERIOR

3

1

4

Inspector

$

i

PRINCIPAL

1

3

5

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

4

6

Referent

m

iii

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

11

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Sef serviciu

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

1

O

Inspector

s

i

SUPERIOR

2

1

3

Inspector

$

i

PRINCIPAL

1

2

4

Inspector

s

i

ASISTENT

3

1

5

Referent

m

HI

SUPERIOR

1

4

6

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

7

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA A

3MINIS1

RAREA DOMENIULUI PUBLIC SI P

RIVAT

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director ex.adj

Consilier

3

1

SUPERIOF

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL AUTORIZARE AGENTI ECONOMICI

1

Sef serviciu

Consilier

S

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

2

3

inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

inspector

s

1

PRINCIPAL

1

3

5

Inspector

s

1

ASISTENT

1

5

6

Inspector

s

1

ASISTENT

2

3

7

Inspector

1

1

ASISTEN r

_3_

4

8

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

II,

ASISTENT

1

1

10

Referent

m

II,

PRINCIPAL

3

1

11

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

23

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE - VANZARI

1

Sef serviciu

Consilier

$

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

$

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

I

SUPERIOR

3

1

5

Inspector

$

I

PRINCIPAL

1

1

6

Inspector

5

I

PRINCIPAL

2

1

7

Inspector

S

I

PRINCIPAL

3

1

8

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

9

Inspector

s

I

ASISTENT

2

6

10

Re te re nt

m

III

SUPERIOR

1

2

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

TOTAL POSTURI

18

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

1

Sef serviciu

Inspector

$

1

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

1

SUPERIOR

3

1

4

Inspector

$

PRINCIPAL

1

4

5

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

6

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

7

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

8

Referent

m

III

SUPERIOR

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA CORP CONTROL ¥

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1 ,

1

2

Director executiv adj.

Consilier

s

1

PRINCIPAL

1

1

3

Director executiv adj.

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

3

SERVICIUL ZONA I

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

/o

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

6

Inspector

s

I

ASISTENT

2

2

7

Inspector

s

I

ASISTENT

3

1

8

Inspector

$

I

DEBUTANT

1

9

He'srent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

1

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

13

r

Secretar daclilcuiaf

m

1

1

TOTAL POSTURI

n

1

SERVICIUL ZONA II

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

5

Inspector

$

I

ASISTENT

2

2

6

Inspector

s

I

ASISTENT

3

3

7

Inspector

s

I

DEBUTANT

1

8

Referent spec

ssd

I

SUPERIOR

1

1

9

Reterer

m

III

SUPERIOR

2

1

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

12

Secretar dactilograf

in

■]

TOTAL POSTURI

14

1

SERVICIUL ZONA III

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

3

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

4

Consilier

s

I

SUPERIOR

2

1

5

Inspector

$

l

PRINCIPAL

1

1

7

Inspector

$

I

ASISTENT

2

2

8

Inspector

s

I

ASISTENT

3

1

9

'nspector

s

1

DEBUTANT

1

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

1?

Referent

m

III

ASISTENT

2

2

TOTAL POSTURI

15

SERVICIUL ZONA IV

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

S

1

ASISTENT

1

2

5

Inspector

S

1

ASISTENT

2

4

6

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

7

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

8

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

10

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

TOTAL

16

SERVICIUL ZONA V

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

$

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

$

1

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

2

3

6

Referent

m

III

SUPERIOR

1

2

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

3

8

Referent

m

III

ASISTENT

3

2

TOTAL POSTURI

14

SERVICIUL PREVENIREA SI

STINGEREA INCENDIILOR SI

CONTROL TRAFIC RUTIER

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

5

Inspector

s

1

ASISTENT

1

2

6

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

7

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

8

Inspector

s

1

DEBUTANT

2

9

Referent spec.

ssd

1,

SUPERIOR

1

1

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

13

Referent

m

III

□FOUTANT

1

TOTAL POSTURI

IE

1

ti

DIRECȚIA RELAH

HI INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

1

Sef serviciu

Consilier

$

1

SUPERIOR

1

1

2

inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

2

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

6

Inspeclc'

s

1

ASISTENT

3

2

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

8

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

9

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

4

Inspector

3

1

ASISTENT

1

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

6

Inspector

s

1

ASISTENT

3

3

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

B

■ ‘■ferenl

Ifl

III

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA ORGANIZARE Șl INFORN

ATIZARE

1

Director executiv

Expert t i c.

G

1

SUPERIOR

2

i r

TOTAL POSTURI

1

BIROUL INFORMATIZARE

1

Sef birou

Expert t.i.c.

S

1

PRINCIPAL

2

1

2

Expert t.i.c.

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Expert 1 c

s

1

ASISTENT

3

2

4

[    Referent

m

III

ASISTENT

2

1

5

......................

L

inspector Epec

6

IA

T

TOTAL POSTURI

6

1

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU

1

Sef serviciu

Consilier

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

$

I

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

5

Inspector

s

I

DEBUTANT

1

C

Referent spec

ssri

II

SUPERIOR

1

7

Referent

n;

III

SUPERIOR

1

5

8

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

3

9

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

10

Rele- ent

m

IA

1

TOTAL POSTURI

15

1

SERVICIUL MANAGEMENT DOCUMENTE, DISPECERAT Ș! CURIERAT

1

Sef serviciu

Consilier

$

I

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

!

ASISTENT

1

1

5

Inspector

s

I

ASISTENT

3

1

6

Inspector

s

I

DEBUTANT

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

2

8

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

10

Referent

m

III

DEBUTANT

1

11

Curier

g/m

I

1

12

Curier

g/m

II

1

13

Referent

m

III

1

TOTAL POSTURI

12

3

SERVICIUL PENTRU COMIS

ILE DE SPECIALITATE ALE C.L.M.

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

5

I

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

S

I

SUPERIOR

3

1

5

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

6

Inspector

s

I

ASISTENT

2

1

7

Referent

rn

III

SUPERIOR

1

I

TOTAL POSTURI

8

BIROUL ARHIVA

1

Sef birou Ins spec

s

IA

1

2

Referent

m

IA

1

3

Referent

m

I

1

4

Arhivar

m

A

?

TOTAL POSTURI

5

tNELE vărs

DIRECȚIA ASISTENTA PENTRU PERSOA

ÎTNICE SI NEVOIAȘE

1

Director executiv

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj.

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL ADMINISTRARE

2LUBURI PENSIONARI

1

Sef serviciu

Inspector specialitate

s

IA

1

2

Administrator

m

I

11

3

Administrator

m

II

9

4

Administrator

m

III

7

5

Secretar dactilograf

m

I

1

TOTAL

29

SERVICIUL ACHIZIȚII SI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

I

SUPERIOR

3

1

3

Inspector

s

I

ASISTENT

1

4

4

Inspector

s

I

DEBUTANT

6

5

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

2

1

6

Referent

m

III

ASISTENT

1

5

7

Refeient

m

III

DEBUTANT

4

8

Referent

m

I

2

9

Referent

m

III

2

10

Referent

m

deb

5

TOTAL

22

9

SERVICIUL PUBLIC COMU

NITAR LOCAL DE EVID

ENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA

1

Director executiv

Consilier

s

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilie'"

î

SUPERIOR

3

3

Referent

m

III

SUPERIOR

2

5

4

Referent

m

III

SUPERIOR

3

6

5

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

6

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

7

Inspector spec

S

II

1

8

Referent

m

IA

5

9

Referent

m

■'

1

10

-leler^ni

n

IU

I

TOTAL

17

8

SERVICIUL STARE CIVILA

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

$

I

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

I

SUPERIOR

2

1

4

Consilier

s

I

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

I

DEBUTANT

1

6

Referent

m

III

SUPERIOR

1

7

7

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

8

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

5

9

Referent

m

III

PRINCIPAL

3

1

10

Referent

III

ASISTENT

1

3

TOTAL

22

Total posturi

668

Funcții publice de

conducere

69

Funcții publice de

execuție

530

Posturi contractuale

69

ANEXA NR.3 LA HOTARAREA NR._

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

NR

CRT

NUMELE St PRENUMELE

BIROU / SERVICIU

FUNCȚIA

PUBLICA

FUNCȚIA

PUBLICA

PROPUSA

OBS.

1.

GONGEA EDUARD FLAVTUS

Serv.de Sprijinire si îndrumare a Asociațiilor de Proprietari

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta    )    de

salarizare

excepțional

2

COSMA

CONSTANTIN

GABRIEL

Serv.de Sprijinire si îndrumare a Asociațiilor de Proprietari

Inspector clasa 1, grad    principal,

treapta 3 de salarizare

Inspector clasa I, grad    principal,

treapta 2 de salarizare

excepțional

3

CRISTEA DANIEL

Serv.de Sprijinire si îndrumare a Asociațiilor de Proprietari

Inspector clasa I, grad    principal,

treapta 3    de

salarizare

Inspector clasa I, grad    principat,

treapta    2    de

salarizare

excepțional

4

ARSENE MADALINA DENISA

Serv.de Sprijinire si îndrumare a Asociațiilor de Proprietari

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

5

TESULEANU

GABRIELA

Serv.de Sprijinire si Îndrumare a Asociațiilor de Proprietari

Sef Serviciu -Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Sef Serviciu -Inspector clasa I, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

6

PINZARIU    IRINA

ROXANA

Serviciul juridic

Sef Serviciu -Consilier juridic clasa I, grad superior, treapta 3 de salarizare

Sef Serviciu -Consilier juridic clasa I, grad superior, treapta 2 de salarizare

excepțional

7

CHIRVASUTA

IONELA

Serv. Autoritate Tutelara    si

Protecția

Copilului

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta 3 de salarizare

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta    2    de

salarizare

excepțional

8

MIHALACHE

TASICA

Serv. Autoritate Tutelara    si

Protecția

Copilului

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta 3 de salarizare

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

excepțional

9

NICOLAE CRISTINA

Serv. Autoritate Tutelara    si

Protecția

Copilului

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta 3 de salarizare

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

excepțional

10

JIANU IORDACHE

Serv. Autoritate Tutelara    si

Protecția

Copilului

Referent clasa III, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

11

SOISUN TUDORITA ELENA

Serv. Autoritate Tutelara    si

Protecția

Copilului

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta 3 de salarizare

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

excepțional

12

RADU ELENA

Serv.Asistenta si Protecție Sociala

Referent clasa 111, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

13

PALAU VIORICA

Serv.Asistenta si Protecție Sociala

Referent clasa III, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    superior,

treapta 1    de

salarizare

excepțional

14

ISLAM LACME

Serv.Asistenta si Protecție Sociala

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta    l    de

salarizare

excepțional

15

DINCA ELENA

Biroul Resurse Umane

Referent,    clasa

III, grad asistent , treapta 2 de salarizare

Referent,    clasa

III, grad asistent , treapta    1    de

salarizare

excepțional

16

POPESCU GABRIELA

Biroul Resurse Umane

Sef Birou -inspector clasa I grad    superior,

treapta 3 de salarizare

Sef Birou    -

inspector clasa I grad    superior,

treapta 2 de salarizare

excepțional

17

LIUTA MIHAELA

Serv. Autoritate Tutelara    si

Protecția

Copilului

Sef    Serviciu-

inspector clasa I grad    superior,

treapta 3 de salarizare

Sef Serviciu -inspector clasa I grad    superior,

treapta 2    de

salarizare

excepțional

DIRECȚIA SERVICH PUBLICE

NR

CRT

NUMELE SI PRENUMELE

BIROU/

SERVICIU

FUNCȚIA

PUBLICA

FUNCȚIA

PUBLICA

PROPUSA

OBS.

1

POPA IONEL

Serv.Trafic

Rutier si Ordine Publica

Consilier clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Consilier clasa I, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

2

MrTU DUMITRU

Serv trafic

Rutier si Ordine Publica

Consilier clasa 1, grad    superior,

treapta    2    de

salarizare

Consilier clasa 1. grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

3

SOIMARU MCLi

Sfarv.T rafie

Rutier si Ordine Publica

Referent

specialitate clasa ii, grad superior, treapta 2 de salarizare

Referent

specialitate clasa 11, grad superior, treapta    1    de

salarizare

excepțional

4

VASELE TEOFIL

Serv.Tratlc

Rutiet si Ordine Publica

Referent

specialitate clasa II, grad principal, treapta 2 de salarizare

Referent

specialitate clasa IE, grad principal, treapta    1    de

salarizare

excepțional

5

VELICA VALERIU

Serv    Dotări

1 iflfene - Ecarisaj - Dez in secție si Deratizare

Referent clasa III, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa Iii, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

6

TRANDAFIR

FLORIN

Serv    Dotări

Urbane - Ecarisaj - Dezinsectie si Deratizare

Referent clasa III. grad    asistent,

treapta 3 de salarizare

Referent clasa III. grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

7

CHIREA CARMEN

Serv

Administrativ

Tehnico

economic

Inspector clasa L grad    asistent,

treapta 3 de salarizare

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

excepțional

DIRECȚIA URBANISM

NR

CRI

NUMLLi’ SI PRENUMELE

BIROU t SERVICIU

FUNCȚIA

PUBLICA

FUNCȚIA

PUBLICA

PROPUSA

OBS.

l

MOLDOVAN LIL1

Serv. Autorizații in Construcții

Referent

specialitate clasa JL grad principal, treapta 2 de salarizare

Referent

specialitate clasa ii. grad principal, treapta    1 de

salarizare

excepțional

2

LEPADATL DIANA S1MONA

Scjv Urbanism

Inspector clasa 1, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa L grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

3

ZMEU ȘERGIU

Serv Urbanism

Sef Serviciu -consilier clasa 1 . grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Sef Serviciu -consilier clasa 1 . grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

GEMANARU
ANCUTA

Serv. Autorizații 1

in Construcții


Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare


Inspector clasa I, grad superior, treapta 1 de salarizare


excepțional

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALA

r

CRT

NUMELE SI PRENUMELE

BIROU / SERVICIU

FUNCȚIA

PUBLICA

FUNCȚIA

PUBLICA

PROPUSA

OBS.

1

APOSTOL RALUCA

Serv

Administrare

Spatii Verzi si Igiena Publica

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

2

GURAU CORINA

Serv

Administrare

Spatii Verzi si Igiena Publica

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta 3 de salarizare

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

3

GHEOCA CARMEN LENUSA

Serv

Administrare

Spatii Verzi si Igiena Publica

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

4

MIRON TUDOR

Serv.Drumuri si Iluminat Public

Referent clasa III, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

5

DASCALU

LACRÂMI OARA

Serv.Drumuri si Iluminat Public

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta    2    de

salarizare .

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

6

CĂTĂLIN

LAURENTIU

Serv.

Administrare

Cimitire

Referent

specialitate clasa II, grad superior, treapta 2 de salarizare

Referent

specialitate clasa II, grad superior, treapta    1    de

salarizare

excepțional

7

HARABALA EUGEN

Serv.

Administrare

Cimitire

Referent clasa III, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

8

NICULAI SORA

Serv.

Administrare

Cimitire

Referent clasa III, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

9

ANDRUSCA MARIA

Serv.

Administrare

Cimitire

Sef Serviciu -inspector clasa I grad    superior,

treapta 3 de salarizare

Sef Serviciu -inspector clasa I grad    superior,

treapta    2    de

salarizare

excepțional

10

TELEHOI TATIANA

Serv.Drumuri sj Iluminat Public

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

DIRECȚIA ORGANIZARE SI INFORMATIZARE

NR

CRT


NUMELE SI PRENUMELE


BIROU / SERVICIU


FUNCȚIA

PUBLICA


FUNCȚIA

PUBLICA

PROPUSA


OBS.


STAMAT ADRIANA

Direcția

Organizare si Informatizare


Director executiv-consilier clasa I grad superior, treapta 3 de salarizare


Director executiv-consilier clasa I grad superior, treapta 2 de salarizare


excepțional

ARGHEROPOL
CAMELIA

Serv.

Management

Documente,

Curierat

Dispecerat


si


Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare


Inspector clasa I, grad superior, treapta I de salarizare


excepțional

PARASCHIV
MIHAELA

Serv.

Management

Documente,

Curierat

Dispecerat


Sef Serviciu -Inspector clasa I, grad superior, treapta 2 de salarizare


Sef Serviciu -Inspector clasa I, grad superior, treapta I de salarizare


STANESCU AMELIA

Serv.

Management

Documente,

Curierat

Dispecerat


si


Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare


Inspector clasa I, grad superior, treapta I de salarizare


excepțional

DINE VERGIL

AGIACAI CAMER

Serv.

Management

Documente,

Curierat

Dispecerat

Birou

InformatizareReferent clasa III, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare


Referent clasa III, grad superior, treapta 1 de salarizare

Inspector clasa I, grad superior, treapta 1 de salarizare


excepțional

excepțional

SOLOMON ELENA

Serv.Centrul    de

Informare

Cetateni


Referent clasa III, grad superior,


Referent clasa III, grad superior,


excepțional


treapta 2 de salarizare

treapta    i    de

salarizare

--

8

CALIN

LACRAMIOARA

Serv.Centru) de Informare

Cetateni

Referent clasa III, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

9

BRATU MADALIN

Serv.

Management Documente. Curierat    si

Dispecerat

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta    2    de

salarizare

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

NR

CRT

NUMELE SI PRENUMELE

BIROU / SERVICIU

FUNCȚIA

PUBLICA

FUNCȚIA

PUBLICA

PROPUSA

OBS.

1

HAGI MONICA

Serv. Urmărire si

Executare

Contracte

Consilier clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Consilier clasa I, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

2

TUDOR MARIANA

Serv. Urmărire si

Executare

Contracte

Referent clasa III, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

3

SARAFU SIMONA

Serv. Urmărire si

Executare

Contracte

Referent clasa III, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

4

VASILESCU MIRELA

Serviciul

Autorizare

A genți

Economici

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

5

GAVRILOIU ELENA

Serviciul

Autorizare

Agenti

Economici

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta    1    de

salarizare

Excepțional

6

PAPUC    CRISTINA

ADRIANA

Serviciul

Autorizare

Agenti

Economici

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa 1, grad    asistent,

treapta    1    de

salarizare

Excepțional

7

NEZAMILEILAN

Serviciul

Autorizare

Agenti

Economici

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

8

IBRAM SENA

Serviciul

Autorizare

Agent i

Economici

Inspector clasa 1, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa L grad    asistent,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

9

RADU ELENA

Serviciul

Autorizare

Agent i

Economici

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

10

TUDOR ANTOANELA LAVINIA

Serviciul

Autorizare

Agent i

Economici

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

11

UDRISTE MARIAN

Serviciul

Administrarea

Domeniului

Public sj Privat

Inspector clasa I, grad    principal,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    principal,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

12

BACAUANU CIPRIAN

Serviciul

Administrarea

Domeniului

Public si Privat

Referent clasa III, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

NR

CRT

NUMELE SI PRENUMELE

BIROU / SERVICIU

FUNCȚIA

PUBLICA

FUNCȚIA

PUBLICA

PROPUSA

OBS.

1

EPURE    MARIUS

GERALD

Serv.    Relații

Internationale

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

2

PREOTEASA

GEORGIANA

Serv. Transport Local    si

Organizare Evenimente

Inspector clasa 1, grad    principal

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    principal,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

3

MOLA CRISTIAN

Serv. Transport Local    si

Organizare Evenimente

Inspector clasa I, grad    principal

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    principal,

treapta    I    de

salarizare

excepțional

4

BALTAG LAURA

Serv'. Transport Local    si

Organizare Evenimente

Inspector clasa 1, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

5

CRETU GABRIELA

Serviciul Relații Internationale

Inspector clasa I, grad    asistent

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    asistent

treapta    1    de

salarizare

excepțional

6

SELEIDIN SIRIN

Serviciu) Relații Internationale

Inspector clasa 1, grad    principal

treapta 3    de

salarizare

Inspector clasa I, grad    principal,

treapta 2    de

salarizare

excepțional

7

FILIP ȘTEFAN

1 Serv. Transport ■ Local    si

Organizare Evenimente

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta 3    de

salarizare

Inspector

grad

treapta

salarizare

clasa I, asistent,

2    de

DIRECȚIA TEHNIC ACHIZITH

NR

CRT

NUMELE SI PRENUMELE

BIROU / SERVICIU

FEINCTIA

PUBLICA

FUNCȚIA

PUBLICA

PROPUSA

OBS.

1

HOBJILA ION

Serv.    Tehnic

Investiții

Inspector clasa I, grad    principal,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    principal,

treapta    l    de

salarizare

excepțional

2

BORALI

VEAVEGinUL

Serv.    Tehnic

Investiții

Sef Serviciu -consilier clasa I grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Sef Serviciu -consilier clasa I grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

3

NANU DANIELA

Serv.    Achiziții

Publice

Consilier clasa I, grad    superior

treapta 2 de salarizare

Consilier clasa I, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

4

TOMA ELENA

Serv. Achiziții Publice

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta    l    de

salarizare

excepțional

DIRECȚIA INTEGRARE EUROPEANA, MEDIU SI PROGRAME

NR

CRT

NUMELE SI PRENUMELE

BIROU / SERVICIU

FUNCȚIA

PUBLICA

FUNCȚIA

PUBLICA

PROPUSA

OBS.

1

STAN MTIIAELA

Biroul Programe si Proiecte

Sef Birou -consilier clasa I, grad    superior,

treapta 3 de salarizare

Sef Birou -consilier clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

2

BARDASU OCTAVIA

Biroul Proiecția Mediului

Sef Birou -consilier clasa I grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Sef Birou -consilier clasa I grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

DIRECȚIA PATRIMONIU

NR

CRT

NUMELE SI PRENUMELE

BIROU/

SERVICIU

FUNCȚIA

PUBLICA

FUNCȚIA

PUBLICA

PROPUSA

OBS.

1

BUCOVALA RALUCA

Serviciul

Cadastru

Inspector clasa I, grad    superior

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    superior

treapta    1    de

salarizare

excepțional

2

COMAN LAURA

Serviciul

Cadastru

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

3

AMZEA    SORIN

SEBASTIAN

Serviciul

Cadastru

Referent

specialitate clasa II, grad superior, treapta 2 de salarizare

Referent    .

specialitate clasa II, grad superior, treapta    I    de

alarizare

excepțional

4

DIAMANDESCU

ELENA

Serviciul

Patrimoniu

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta    2    de

salarizare

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

5

FANUTA

GHEORGHE

Serviciul

Patrimoniu

Consilier clasa I grad    superior

treapta 2 de salarizare

Consilier clasa 1 grad    superior

treapta    1    de

salarizare

excepțional

6

FURTUNA COSTEL

Serviciul

Cadastru

inspector clasa 1 grad    asistent

treapta    2    de

salarizare

Inspector clasa I grad    asistent

treapta    1    de

salarizare

excepțional

DIRECȚIA FINANCIARA

NR

CRT

NUMELE SI PRENUMELE

BIROU / SERVICIU

FUNCȚIA

PUBLICA

FUNCȚIA

PUBLICA

PROPUSA

OBS.

1

BEGAN MADALINA DELIA

Serviciul

Contabilitate

Inspector clasa I, grad    principal

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    principal

treapta    1    de

salarizare

excepțional

2

MIRAUTA

EMANUELA

Serviciul

Contabilitate

Referent clasa III, grad    superior

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    superior

treapta    1    de

salarizare

excepțional

3

BECIU MARIA

Serviciul

Contabilitate

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 3 de salarizare

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

excepțional

DIRECȚIA CORP CONTROL

NR

CRT

NUMELE SI PRENUMELE

BIROU / SERVICIU

FUNCȚIA

PUBLICA

FUNCȚIA

PUBLICA

PROPUSA

OBS.

1

PIRVTJ AURORA

Direcția Corp Control

Director executiv adjunct -consilier clasa I grad superior, treapta 2 de salarizare

Director executiv adjunct -consilier clasa I grad superior, treapta 1 de salarizare

excepțional

2

SERBAN    SORIN

MARIUS

Serviciul Zona I

Referent

specialitate clasa II, grad superior, treapta 2 de salarizare

Referent

specialitate clasa II, grad superior, treapta    1    de

salarizare

3

ALEXANDRU ELENA

Serv. Prevenirea si    Stingerea

Incendiilor

Referent clasa III, grad    principal,

treapta 3 de salarizare

Referent clasa III, grad    principal,

treapta 2 de salarizare

excepțional

4

SPORIS CORNELIUS

Serviciul Zona II

Sef Serviciu -consilier, clasa I grad    superior

treapta 2 de salarizare

Sef Serviciu -consilier, clasa I grad    superior

treapta 1    de

salarizare

5

MEREUTA ANDREI EMIL

Serviciul Zona 111

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    asistent,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

6

SBARNEA DRAGOS

Serviciul Zona 111

Inspector clasa 1, grad    superior

treapta 3 de salarizare

Inspector clasa 1, grad    superior

treapta 2    de

salarizare

excepțional

7

ȘIRET NELU

Serviciul Zona V

Referent clasa III, grad    superior

treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad    superior

treapta    1    de

salarizare

excepțional

8

SABAN DOG AN

Serv. Prevenirea si    Stingerea

Incendiilor

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    superior,

treapta    l    de

salarizare

excepțional

9

STOICA    RADU

MARIAN

Serv. Prevenirea si    Stingerea

Incendiilor

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    asistent

treapta    1    de

salarizare

excepțional

10

DUMITROF CARMEN

Serv Zona III

Referent clasa III, grad    principal,

treapta    2    de

salarizare

Referent clasa III, grad    principal,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

11

DOBRE    CARLOS

GABRIEL

Serviciu) Zona IV

Inspector clasa I, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa I, grad    asistent

treapta    1    de

salarizare

excepțional

SERVICIUL PENTRU COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C.L.M.

NR    NUMELE SI

CRT    PRENUMELE


BIROU / SERVICIU


FUNCȚIA

PUBLICA


1 FRATLLA EUGENIA

ENACHE DOINITA


IORESCU
VIRGINICA

Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale

C.L.M.

Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale C.L.M.

Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale C.L.M.


Inspector clasa I, grad superior, treapta 2 de salarizare_

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare__

Referent clasa III, grad superior treapta 2 de salarizare


FUNCȚIA PUBLICA PROPUSA__

Inspector clasa I, grad superior, treapta    1 de

salarizare_

Inspector    clasa I,

grad    asistent,

treapta    2 de

salarizare Referent clasa III, grad    superior

treapta    1 de

salarizare


OBS.


excepțional

excepțional

excepțional

4

TEODORESCU

VIORICA

Serviciul pentru Comisiile    de

SpBCiailtate ale C,L,M.

Consilier clasa I, grad    superior

treapta 2 de salarizate

Consilier clasa 1, grad    superior

treapta    1    de

salarizare

excepțional

5

CAROLEA

FINORENA

Serviciul pentrp Comisiile    de

Specialitate ale C.L.M.

Inspector clasa 1, grad    asistent,

treapta 2 de salarizare

Inspector clasa 1, grad    asistent,

treapta    1    de

sal ari zare

excepțional

SERVICIUL STARE CIVILA

NR

CRT

NUMELE SI PRENUMELE

BIROU / SERVICIU

FUNCȚIA

PUBLICA

FUNCȚIA

PUBLICA

PROPUSA

OBS.

1

GRUMAZESCU

MIRELA

Serviciul Stare Civila

Consilier clasa k grad    superior,

treapta 2 de sa lari za re

Consilier clasa 1. grad    Superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

2

NICOLAE RALUCA

Serviciul Suire Civila

Referent clasa Ml, grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Referent clasa IU grad    superior,

treapta    1    de

salarizare

excepțional

3

GAVRILA GABRIELA

Serviciul Stare Csviia

Referent clasa l!I. grad    superior,

, reupto 3 de salarizare

Referent clasa II1. grad    superior,

treapta 2 de salarizare

excepțional

SERVICIUL AUD1T PUBLIC INTERN

NR

CRI

NUMELE SI PRENUMELE

BIROU/

SERVICIU

FUNCȚIA

PUBLICA

FUNCȚIA

PIJBIJCA

PROPUSA

OBS.

1

GIRBACI MARIANA

Serviciul Audi! Public Intern

Sef Serviciu Auditor clasa L grad    superior,

treapta 2 de salarizare

Sef Serviciu Auditor clasa 1. grad    superior,

treapta    I    de

salarizare

excepțional