Hotărârea nr. 311/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL PALAZU MARE

 

                Romania                                                                

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

Consiliul LocalHOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE

ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A CANTINEI DE AJUTOR

SOCIAL PALAZU MARE

Consiliul Local al municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 22.06.2007 ;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, adresa Cantinei de ajutor social Palazu Mare nr.77827/14.06.2007, referatul Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala nr.77855/14.06.2007, precum si avizul Comisiei nr.5-juridica;

Vazand prevederile Hotărârii de Guvern nr.1007/2005 privind modificarea Hotărârii de Guvern nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de organizare si funcţionare a instituţiilor de asistenta sociala precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale;

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 si ale art.115, alin.(l), lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l-Se aproba Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Cantinei de ajutor social Palazu Mare, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre;


Art.2- Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publica Locala, Cantinei de ajutor social Palazu Mare, in vederea aducerii la Îndeplinire, precum si Prefecturii judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptat de  26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA                          CONTRASEMNEAZĂ,

             SECRETAR MUNICIPIU

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR.311/22.06.2007


România

Judeţul Constanta

Municipiul Constanta

direcţia administraţie publica locala

serviciul asistenta si protecţie sociala

NR.77855/14.06.2007

REFERAT

Vazand adresa Cantinei de ajutor social Palazu Mare nr.77827/14.06.2007 prin care se solicita aprobarea de către Consiliul Local a Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Cantinei de ajutor social Palazu Mare ;

In conformitate cu prevederile Hotărârea de Guvern nr. 1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a instituţiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale ;

Fata de cele mai sus menţionate, consideram oportuna supunerea prezentului proiect de hotărâre dezbaterii Consiliului Local municipal Constanta.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. D.A.P.L. FULVIA DINESC

 


 


ROMÂNIA
JUBETUL CONSTANTA
                                                 ANEXA LA HOTĂRÂREA

MUNICIPIUL CONSTANTA                                           NR.311/22.06.2007

CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT PE ORGANIZARE

SI FUNCŢIONARE A CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL PALAZU MARE

Cantina de Ajutor Social Pateu Marc-, înfiinţata prin HCLM m\ 477/2000 a Consiliului Local Constanta, cu sediu! in Constanta, str. Tineretului nr. 23, are ea obiect de activitate prepararea si distribuirea hranei penau persoanele vârstnice, aflate intr-un anumit grad de risc social, categorii de persoane defavorizate, persoane eu venituri mici. cu handicap sau aflate in situaţii dificile.

Art. L Cantina de Ajutor Social Paîa&u Mare furnizează servicii de preparare si

distribuire a hranei eatre categoriile sociale menţionate. Ia cererea acestora si in baza anchetelor sociale efectuate.

Art, 2. Regulamentul de funcţionare stabileşte structura de funcţionare a Cantinei de Ajutor Social Paiazu Mare» stabileşte si asigura organizarea activităţii, desfăşurarea in bune condiţii a activităţii de pregătire si distribuire a hranei către cei aliaţi in dificultate, folosirea completa si raţionala a resurselor financiare si umane in vederea îmbunătăţirii nivelului de viata a! beneficiarilor.

Prevederile prezentului regulament trebuiesc respectate de toţi salariaţii si colaboratorii Cantinei de Ajutor Social Paiazu Mare, indiferent de durata contractului de munca si de funcţia deţinuta, precum si de alte persoane care vin in contact sporadic cu unitatea de ajutor social.

Principiile care stau Ia baza furnizării serviciilor sociale din cadrul Cantinei de Ajutor Social Paiazu Mare sunt următoarele :

a)      respectarea drepturilor si demnitarii omului;

b)           asigurarea autodeterminării si a intimităţii beneficiarilor;

c)            asiguarea dreptului de a alege ;

d)     abordarea individualizata si centrarea pe persoane ;

e)  participarea persoanelor beneficiare ;
0
   cooperarea si parteneriatul;

g)  recunoaşterea valorii fiecărei persoane aflate in dificultate ;

h)  abordarea comprehensiva, globala si integrata ;

1)   orientarea pe rezultate ;

j)   îmbunătăţirea continua a calităţii;

k)  combaterea abuzului asupra beneficiarilor, in cadrul instituţiei.


Art. 3, Cantina de Ajutor Social Palazu Mare are următoarele atribuţii :

a)      asigura furnizarea serviciilor sociale in interesul beneficiarului;

b)           asigura furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent sau temporar ;

c)            asigura întreţinerea si folosirea eficienta a bazei materiale si a bunurilor din dotare ;

d)     întocmeşte proiecte si programe proprii, care sa asigure creşterea calităţii activităţii, potrivit politicilor si strategiilor naţionale, judeţene si locale ;

e)            acorda spijin si ajutor social in vederea prevenirii situaţiilor care pun in pencoi siguranţa beneficiarilor;

f)             dezvolta parteneriate si colaborează cu organizaţii, instituţii si orice forme organizate ale societăţii civile, in condiţiile legii, in vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;

g)           asigura îndeplinirea de aducere !a cunoştinţa atât personalului, cat si beneficiarilor a prevederilor din prezentul regulament;

h) elaborează carta drepturilor, specifica beneficiarilor ( persoane aflate in dificultate financiara, a celor cu handicap sau aflate in situaţii dificile ).

Art. 4.

Structura organizatorica, numărul de posturi si categoriile de personal ale Cantinei de Ajutor Social Palazu Mare se aproba de către autorităţile publice locale, care asigura administrarea si finanţarea acestora.

Funcţiile de conducere se ocupa prin concurs sau după caz, prin examen in condiţiile legii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie sa fie absolvenţi cu diploma de invatamant superior in domeniul stiinteior socio-umane, juridice, medicale, administrative sau economice, cu o vechime in domeniu de cel puţin trei ani,

Art, 5. In funcţie de complexitatea problematicii sociale si a serviciilor sociale acordate de Cantina de Ajutor Social Palazu Mare, autorităţile administraţiei publice locale care asigura administrarea si finanţarea instituţiei noastre, organizează consilii consultative, compuse din reprezentanţi ai beneficiarilor si al partenerilor sociali, in condiţiile prezentului regulament.

Art. 6. Conducătorul Cantinei de Ajutor Social Palazu Mare răspunde de buna funcţionare si administrare a instituţiei si îndeplineşte, in condiţiile legii, următoarele atribuţii principale :

a)                   propune autorităţii administraţiei publice locale care asigura administrarea si finanţarea instituţiei, aprobarea structurii organizatorice si a numărului de personal;

b)                  elaborează rapoartele generale privind activitatea Cantinei de Ajutor Social Palazu Mare, stadiul implementării obiectivelor si întocmeşte informări pe care­le prezintă autorităţii administraţiei publice locale care asigura administrarea si finanţarea sa sau, după caz, consiliului consultativ ;


c)         elaborează si implementează proiecte care au ca scop imbunatatirea activităţii de ajutor social in unitate ;

d)        propune participarea personalului de specialitate ia programele de instruire si perfecţionare;

e)                  colaborează cu formele organizate aie societăţii civile la acţiuni care vizează ameliorarea ajutorului soţia) a grupurilor vulnerabile ;

0     întocmeşte raportul anual de activitate :

g)    asigura respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării ajutorului social ;

h)    indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege in sarcina sa.

Conducătorul Cantinei de Ajutor Social Palazu Marc exercita si alte atribuţii ce-i revin, in condiţiile legii.

Ari- 7.

Consiliu] consultativ este alcătuit din 7 membri, după cum urmează :

a)            3 reprezentanţi ai Consiliului Local din Municipiul Constanta ;

b)            2 reprezentanţi ai beneficiarilor ;

c)            2 reprezentanţi aleşi de către si din cadrul organizaţiilor neguvemamentale din domeniul serviciilor sociale si din unitatea administrativ - teritoriala pe a cărei raza funcţionează instituţia.

Consiliul consultativ se întruneşte in şedinţa ordinara trimestrial, la   convocarea conducătorului unităţii, precum si in şedinţa extraordinara, ori de cate ori este necesar.

Reprezentanţii prevăzuţi la alin.(l) lit. a) sunt desemnaţi conform prevederilor legale, de către Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Reprezentanţii prevăzuţi la alin.(l) lit. b) sunt desemnaţi anual sau ori de cate ori este necesar, de către beneficiarii serviciilor sociale furnizate in cadrul Cantinei de Ajutor Sociai Palazu Mare sau, după caz, de reprezentanţii legali ai acestora.

Membrii consiliului consultativ nu beneficiază de indemnizaţie de şedinţa.

Desemnarea membrilor consiliului consultativ, precum si activitatea acestuia, se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale privind eliminarea conflictului de interese.

Şedinţele sunt valabil întrunite in cazul in care simt prezenţi cel puţin 5 membrii ai consiliului consultativ.

Art. 8. Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale ;

a)      avizează proiectul bugetului instituţiei;

b)            avizează structura organizatorica si numărul de personal:

c)             analizează activitatea instituţiei si propune masuri si programe de îmbunătăţire a activităţii ;

d)      avizează statul de funcţii si salarizarea personalului .

e)             îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau hotărâre a Consiliului Local.

Art. 9. Sancţionarea disciplinara sau eliberarea din funcţie a conducătorului instituţiei se face in condiţiile legii.

Art. 10. Beneficiarii de servicii sociale furnizate de către Cantina de Ajutor Social Palazu Mare au următoarele drepturi :


a)             sa Ii se respecte drepturile si libertăţile fundamentale, (ara discriminare pe baza de rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanţa personala ori sociala;

b)            sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, repectîv la luarea deciziilor privind intervenţia sociala care li se aplica ;

c)             sa li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate si primite ;

d)      sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cat se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate ;

e)             sa fie protejat* de lege ;

f)               sa 11 se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vieţii intime ;

g)            sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite.

Ari. 11. Beneficiarii de servicii sociale furnizate de către Cantina de Ajî»tor Social Pafazn Mare au următoarele obligaţii:

a)  sa furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familiala, sociala,

medicala si economica ; h)  sa participe la procesul de furnicare a serviciilor publice ; c)   sa comunice orice modificare intervenita in legătura cu situaţia lor personala.

Art 12, Conducerea instituţiei asigura si aproba încheierea cu beneficiarii a documentelor tip de furnizare a serviciilor sociale din cadrul Cantinei de Ajutor Social.

Art.   O.     Salari zarea  personalului   instituţiei  se  stabileşte   potrivit   legislaţiei aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.

Art.  14.    Finanţarea cheltuielilor instituţiei se asigura,  in condiţiile legii, din următoarele surse :

a)             bugetul local al Municipiului Constanta;

b)            alte surse de finanţare in conformitate eu legislaţia in vigoare.

Art. 15. Prezentul regulament se poate completa si / sau modifica numai prin Hotărâre a Consiliului Local Constanta, conform legislaţiei in vigoare.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,