Hotărârea nr. 310/2007

HOTA RARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2007 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC Sl PRIVAT" CONSTANTA

ROMAN IA
JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂ RARE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI

CHELTUIELI PE ANUL 2007 ŞI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE

ANUL 2007 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI

PUBLIC Şl PRIVAT" CONSTANŢA

Consiliul Local Municipal Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.06.2007;
Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr.
I de Studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe, precum şi Referatul nr 5716 / 14.06.2007 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa,

Având în vedere Legea 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, a Legii 486/decembrie 2006 privind Bugetul de Stat pe anul 2007, a Hotărârii de Guvern nr.454/16,05,2007 şi a Hotărârii de Guvern nr.300/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,

în temeiul prevederilor art 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c şi art.115, alin.l, lit, b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată :

HOTĂRĂŞTE:

ART. \ Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2007 prin suplimentarea Cap. VIII - „Surse de finanţare a investiţiilor" şi Cap. IX - „Cheltuieli pentru investiţii"cu suma de 3.800 mii RON de la bugetul de stat,avand următoarea structură:

- venituri totale în sumă de                                                24.350 mii RON

- din care surse de la bugetul local                         18.075 mii RON

-  cheltuieli în sumă de                                                       24.325 mii RON

-  profit brut de                                                                           25 mii RON

-  investiţii totale                                                                13.086 mii RON

ART. 2 Se aprobă suplimentarea listei de investiţii pe anul 2007, cap. B din Lista de Investiţii pe anul 2007 cu suma de 3.800 mii RON de la bugetul de stat, astfel :

Cap. B : Obiective noi de investiţii                                      3.800 mu RON

-   Reabilitare Colegiu Tehnic TOMIS                                 - 1.730 mii RON

-   Reabilitare Grup Şcolar Construcţii Maşini                      - 2.070 mii RON


ART. 3 Serviciul Secretariat,  va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa şi Direcţiei Financiare, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii judeţului Constanţa.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

NR310/22.06.2007


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANŢA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL

2007 - RECTIFICARE -

- mii RON -

INDICATORI

Nr

B.V.C. Aprobat 2006

Prevederi an 2007

Obs

0

1

2

3

4

1. VENITURI TOTALE, din care:

 

 

 

 

<rd.2+rd,12+rd.l3)

1

23 175

24 350

 

1. Venituri de exploatare, totale , din care:

2

23 150

24 325

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

6 250

6 250

 

b) Venituri din alte activităţi

4

 

 

 

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

16 900

18 075

 

-subvenţii penteru produse şi activităţi

6

400

575

 

-subvenţii pentru acoperirea diferenţelor

 

 

 

 

de preţ şi de tarif

7

 

 

 

- transferuri buget local -învăţământ

8

16 500

17 500

 

-prime acordate de la bugetul de stat

9

 

 

 

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

 

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

11

 

 

 

2. Venituri financiare

12

25

25

 

3. Venituri excepţionale

13

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.l5+rd.35+rd.36)

14

23 150

24 325

 

1.Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

15

23 125

24 300

 

a) Cheltuieli materiale

16

19 805

20 443

 

b) Cheltuieli de personal, din care:

17

2 445

3 007

 

- salarii brute

18

1 872

2 355

 

- contribuţie la asigurările sociale de stat

19

378

427

 

- ajutor de şomaj

20

47

51

 

- contribuţie la asigurările sociale

 

 

 

 

De sănătate, conform Legii nr.

 

 

 

 

145/1997

21

131

154

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

17

20

 

- fond special de solidaritate socială

23

17

20

 

Pentru persoanele cu handicap

 

 

 

 

Conform O.U.G. nr. 102 / 1999

 

 

 

 

- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform OG. 75 / 1999

24

 

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind

 

 

 

 

amortizările şi previzioanele

25

230

230

 

d) Cheltuieli prevăzute de Legea

 

 

 

 

Bugetului de stat, din care:

26

 

 

 

- transferuri sau subvenţii

27

 

 

 


e) Cheltuieli de protocol,

28

20

20

 

f) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

400

350

 

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

 

 

 

h) Tichete de masă

31

225

250

 

i) Alte cheltuieli din care:

32

0

0

 

- taxa pentru act.expl. a resurselor minerale

33

 

 

 

- redevenţa din concesionarea

 

 

 

 

bunurilor publice

34

 

 

 

2, Cheltuieli financiare

35

25

25

 

3. Cheltuieli excepţionale

36

 

 

 

UI. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

37

25

25

 

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILIT

 

 

 

 

POTRIVIT LEGII, din care:

38

 

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

 

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN

 

 

 

 

ANII PRECEDENŢI

40

 

 

 

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

4

4

 

VIL PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

42

21

21

 

a) rezerve legale

43

-

-

 

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

44

11

21

 

c) alte rezerve constituite ca surse proprii

45

 

 

 

de finanţare aferente profitului rezultat

 

 

 

 

din vânzări de active, respectiv aferente

 

 

 

 

Facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

 

 

 

 

d) alte repartizări prevăzute de lege

46

 

 

 

e) până la 10 % pentru participarea

47

 

 

 

Salariaţilor la profit

 

 

 

 

f) minim 50 % vărsăminte la bugetul

48

10

 

 

de stat sau local, în cazul regiilor

 

 

 

 

autonome.

 

 

 

 

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile

49

 

 

 

Prevăzute la litera a) - f)

 

 

 

 

VIII SURSE DE FLNANŢARE A

 

 

 

 

INVESTIŢIILOR, din care:

50

9 008

13 086

 

1. Surse proprii

51

100

200

 

2. Alocaţii de la bugetul de stat

52

1 845

6 400

 

3. Credite bancare:

53

 

 

 

- mterene

54

 

 

 

- externe

55

 

 

 

4. Alte surse (buget local +fond de rulment)

56

7 063

6 486

 

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,

 

9 008

13 086

 

Din care:

57

 

 

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

58

9 008

13 086

 

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

59

 

 

 

- interne

60

 

 

 

- externe

61

 

 

 

X. REZERVE, din care

62

 

 

 

I. Rezerve legale

63

 

 

 

II. Rezerve statutare

64

 

 

 


III. Alte rezerve (denumirea şi baza legală)

65

 

 

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

 

1. Venituri totale

67

23 175

24 350

 

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

23 150

24 325

 

3. Număr prognozat de personal la finele anului

69

135

135

 

4. Nr. mediu personal total

70

135

135

 

5. Fondul de salarii, din care:

71

1 872

2 355

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din O.U.G. nr 79 din 2001 din care:

73

117

139

 

-sporuri , adaosuri, premii şi altele drepturi de natură salarială potrivit art. 7 (4) din O.U.G. nr.79 din 01

74

28

31

 

-premiul annual, potrivit art.7 (4) din O.U.G. nr.79 din 2001

75

42

46

 

c) fond de salarii aferent personalului

 

 

 

 

angajat pe bază de contract individual de muncă

76

1 685

2 108

 

6. Câştigul mediu lunar pe salariat

77

1

1

 

7. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei persoană)

 

 

 

 

(rd.67 / rd.70) - în preţuri curente

78

172

180

 

8. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei / pers)

 

 

 

 

(rd.67 / rd. 70) - în preţuri comparabile

79

184

189

 

9. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

Personal mediu (unităţi fizice , nr.pers)

80

 

 

 

9.1 Cheltuieli totale la 1000 lei

81

1

1

 

Venituri totale

 

 

 

 

cheltuieli totale x 1000

 

 

 

 

venituri totale

 

 

 

 

10. Plăţi restante - total

82

1450

1 450

 

- preţuri curente

83

1450

1 450

 

- preţuri comparabile

84

1 552

1 522

 

(rd.83 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

11. Creanţe restante - total

85

1 800

1 800

 

- preţuri curente

86

1 800

1 800

 

- preţuri comparabile

87

1962

1 890

 

(rd.86 x ind de creştere a preturilor prognozat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,


ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

LISTA DE INVESTIŢII

2007

- RECTIFICARE -

-mii RON-

 

 

DENUMDRE

FINANŢARE

SURSE PROPRII

BUGET DE

STAT

BUGET LOCAL

FOND RULMENT

TOTAL

1. Obiective de investiţii în continuare

-

1900

-

1786

3686

2. Obiective noi de investiţii

-

4500

 

-

4500

3. Dotări şi alte cheltuieli de investiţii (Capitolul C)

-

-

-

4700

4700

4 Dotări Independente

200

-

-

-

200

TOTAL

200

6400

0

6486

13086

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

NR.310/22.06.2007