Hotărârea nr. 31/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE IMOBILE in FARMACIE si CABINETE MEDICALE, str. Dumbraveni nr. 74, teren in suprafata de 3555 mp, proprietate Faur Gheorghe

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

TRANSFORMARE IMOBILE în FARMACIE şi CABINETE MEDICALE,

str. Dumbrăveni nr. 74, teren în suprafaţă de 3555 mp,

proprietate Faur Gheorghe

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE IMOBILE în FARMACIE şi CABINETE MEDICALE, cu asigurarea a 12 locuri de parcare în incintă, str. Dumbrăveni nr. 74, teren în suprafaţă de 3555 mp, proprietate Faur Gheorghe, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 587, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 100669 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 55658/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Faur Gheorghe conform contractului de donaţie nr. 36901/1993 autentificat de fostul Notariat de Stat.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. FAUR GHEORGHE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.31/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 147897 / 15.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Faur Gheorghe privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE IMOBILE în FARMACIE şi CABINETE MEDICALE, str. Dumbrăveni nr. 74, teren în suprafaţă de 3555 mp, proprietate Faur Gheorghe.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 587, este proprietate Faur Gheorghe conform contractului de donaţie nr. 36901/1993 autentificat de fostul Notariat de Stat.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona zona mixtă – instituţii, servicii, comerţ, locuinţe conform PUZ – Palazu Mare II aprbat prin HCLM nr. 116/2003.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 3555 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada cu o deschidere de m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune transformarea construcţiei D+P+1E edificate conform AC nr. 309/1994 din depozit produse leguminoase în cabinete medicale cu sală tratamente şi sală recoltare şi schimbarea destinaţieie imobilului parter din anexă gospodărească în farmacie. Proiectul propune amenajarea în incintă a unei parcări pentru 12 autoturisme, cu acces din strada Lucian Blaga şi din strada Dumbrăveni.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+1E.

P.O.T. existent = 13.60 %                   C.U.T. existent = 0.36

P.O.T. propus = 13.60 %                    C.U.T. propus = 0.36

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3433/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 10699 /2006

- Aviz Sanitar nr.2- 10611/2006

- Aviz Mediu nr. 7312 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1540/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE IMOBILE în FARMACIE şi CABINETE MEDICALE, str. Dumbrăveni nr. 74, teren în suprafaţă de 3555 mp, proprietate Faur Gheorghe.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT