Hotărârea nr. 309/2007

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

 ROMÂNIA

   JUDEŢUL CONSTANTA

          MUNICIPIUL CONSTANTA

'


 

HOTĂRÂRE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara
din data de 22.06.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Memoriul justificativ nr. 472/15.06.2007 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze aconomico-sociale, buget-fînante, administrarea domeniului public si privat.

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. al Constanta nr. 16/04.06.2007

In   conformitate   cu  prevederile   Legii   Contabilităţii   nr.   82/1991 republicata ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lif'a", alin.3 lit.'V si art.115 alin.l lit."b"din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 al R.A.D.E.T. Constanta si a Listei de Investiţii , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                          CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

Constanta

Nr. 309/22.06.2007ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2007

MII RON-

NrCrt

INDICATORI

Nr. Rind

B.V.C. Prevăzut

AN 2006

 

0

1

4

A.

PRODUCŢIE    DE ENERGIE TERMICA

-   TOTAL GCAL. -

 

775.000

B.

TARIF MEDIU (PRETURI MEDII DE LIVRARE)- RON-

 

200

I.

VENITURI TOTALE-

din care: (rd.02+rd.l2+rd.l3)

01

155.000

1.

Venituri din exploatare-din care:

02

154.800

a)

Venit. Din activ, de baza

03

88.671

b)

Venit. Din alte activităţi

04

4.500

c)

Venit. Din surse bugetare-din care:

05

61.629

*

Subvenţii pe produse si activităţi

06

-

*

Alocaţii bugetare :

-Subvenţii ptr acoperirea diferenţei de preţ si tarif -compensare 45% conform OG 36/2006

07

61.629 53.872

7.757

*

Transferuri                                         08

 

*

Prime acord, de la bug.stat

09

 

*

Alte sume primite de la BS*

10

-

d)

Venit. Din fonduri speciale*

1]

_

2.

Venituri Financiare

12

200


3.

Venituri Excepţionale

13

-

II.

CHELT.TOTALE

Din care: (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

155.000

1.

Chelt. Ptr Expl.-Total-Din care:

15

154.850

a)

Cheltuieli Materiale

16           133.438

b)

Chelt.cu Pers,dm care:

17

16.982

*

Salarii Brute

18

12.500

*

C.A.S.                                                19

2.469

*

Ajutor Şomaj

20

375

*

Contrib.asig.soc.sănătate cf. L.nr.145/1997

21

875

*

Alte Cheltuieli cu personal-

din care: -fond accidente 0.5% -tichete cadou

22

763

201 300

 

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap;cf. OUG.nr.102/1999

23

12

-

Fond pentru acţiuni social-

culturale.

24

250

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

2.700

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 din L.B.S.nr.216/2001-din care:

26

 

*

Transferuri sau subvenţii**

27

-

e)

Chelt. Reclama si publicitate,sponsorizare,protocol

28

450

f)

Tichete de Masa

29

1.280

g)

Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

-

2.

CHELT.FINANCIARE

33

150

3.

CHELT. EXCEPŢIONALE

34

 

III.

REZULTATUL BRUT

(Profit/Pierdere)

35

~


IV

ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

 

*

Fond de Rezerva***                          37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI AM    PRECEDENŢI

38

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

-

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001 .)-din care:

40

 

a)

Rezerve legale

41

-

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenţi

42

-

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, af. prof. rezultat din vinzari active.resp. af. facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

43

 

d)

Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)

Pina la 10%ptr participarea salariaţilor la profit

45

-

f)

Mrn.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

 

g)

Prof. nerepartizat pe destin.

Prevăzute la lit.a) -f)

47

 

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,

din care:

48

29.534

1.

Surse Proprii

49

2.700

2.

Alocaţii de la Buget, din care :

-        buget local

-        buget de stat

50

26.834

1.834 25.000

3.

Credite Bancare

51

-

*

Fond rulment

52

-

*

Interne

53

-

*

Externe                                              54

-

4.

Alte Surse*

55

-

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

56

29.534

1.

Investiţii,inclusiv investiţii in curs la finele anului

57

29.534


2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiţii

58

-

*

Interne

59

-

*

Externe

60

-

X

REZERVE,din care:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

II.

Rezerve Statutare

63

 

III.

Alte Rezerve****

64

-

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE       65

-

1.

Venituri Totale

66

155.000

2.

Costuri af.vol.de acivitate

67

155.000

3.

Nr.programat de personal la finele anului

68

700

4.

Nr.mediu personal-total-din care:

69

680

5.

Fond de salarii,din care:                     70

12.500

a)

Fond de salarii aferent posturilor blocate

71

-

b)

Fond de salarii af.cond.ag.ee. cf.art7(l)din OUG nr 79/2001 din care:

72

250

*

Sporuri, adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001

73

30

*

Premiul anual,cf.art7(4)din                74 OUGnr.79/2001

60

c)

Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca

75

12.250

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat*****

76

1,5

7.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preturi curent

77

221

8.

Productiv.muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preţ.compara

78

234

9.

Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

79

1.107

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)xl0001

80

1

11.

Plaţi restante-total******

81

145.000

*

Preturi curente                                     82            145.000


*

Preţ comparabil(rd.83 x indice de creştere a pret.prognozat)

83

153.700

12.

Creanţe restante-total ******

84

60.000

*

Preturi curente

85

60.000

*

Pret.comparabil(rd.86 x indice de creştere a preţ. prognozat)

88

63.600

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢAROMANIA
JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIU, CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


LISTA OBIECTIVE DE INVESTIŢII  PE AMUL 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lNV/C-tM<mniei)

 

Nr. crt

Denumite lucrare

Valoarea aprobată conform HCLMC

Valoarea

actualizată

conform

deviz

general

Decontări

totale efectuate

Rest de executat /

decontat (col.3-4)

 

 

Propunere alocaţie

?:>:),■

 

 

 

Total

alocaţie

(CC4.7...14)

 

finanţata din:

 

 

Fonduri cu

aloc spec

de la buget

de stat

 

Surse proprii

Credite bancare

Alte surse

Fond rulment

Buget local

 

externe

interne

 

0

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

SERVICII DE   DEZVOLTARE PUBLICA Şl LOCUINŢE

6/7 4 M

679.146

39.801

639.345

27.522

681

0

0

G

G

1 034

25.000

 

547.137

548.141

6.660

539.181

11.056

65

c

0

0

C

450

10 641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

136.501

137.362

28.697

108.665

25,515

65

G

0

G

C

450

26 000

 

60.588

61.592

8 960

62,632

11,056

65

G

0

G

G

450

10.541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Transformarea PT 37 - zona Faleză Nord - în centrală termică de cvartal cu funcţionare pe gaze naturale

' .450

2 311

1.796

516

515

65

0

0

0

0

450

0

 

696

1699

1   184

515

515

65

C

0

C

G

450

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Eficientizare puncte termice aflate in exploatarea R.AD.E.T.Constanta

83.041

63 041

24,836

68.206

22.375

0

0

0

0

0

0

22.375

 

13.865

13 065

5.545

7.916

7,916

0

0

0

0

0

0

7.916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta

52.010

52.010

2.065

49,946

2,626

0

0

0

0

G

0

2.625

 

46.026

46.028

1,827

44.201

2.625

0

0

0

0

0

0

2,625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

522.088

522.088

75

522,013

0

0

0

0

0

0

0

0

 

466.545'

486,548

0

486.549

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ReabNKare relele termice secundare

522.038 486.549

522,088

75

522,013

0

0

0

0

0

0

0

0

 

406.515

o

486,549

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

DOTĂRI Şl ALTE CHELTUIELI -TOTAL

13.885

19.696

11.029

8.667

2,007

623

0

0

0

0

1.384

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Achiziţii imobile

357

357

0

357

357

57

0

0

0

0

300

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Utilate ndependente

13,6'0

19.339

11,029

8.31U

1.650

666

0

0

0

0

1.084

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

PRI SEDINTI" OP SrpiNTA
Rl-QIA AU IONOMA l>l IMS IRtBUIKE A ENERGIE) TERMICE


B-dulTomis Nf. 107. CONSTANTA. Telefon I Fax: 0241/616937


 


LISTA OBIECTIVE  DE INVESTIŢII  PE ANUL 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INV , C M (mii lei)

Nf

crt

Denumire lucrare

Valoarea aprobată conform HCLMC

Valoarea

actualizată

conform

deviz

general

Decontan

totale efectuate

Rest de executat /

decontat (col. 3-4)

 

 

Propunere alocaţie 2007

 

 

Total

alocaţie

(col. 7...14 >

 

 

finanţata din :

 

 

Fondun cu

aloc spec

de la buget

de stat

Surse proprii

Credite bancare

Alte surse

Fond rulment

Bugel

local

eUfire

interne

0

1

2

3

4

6

6

7

fi

9

10

11

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap 81

SERVICII DE   DEZVOLTARE PUBLICĂ Şl LOCUINŢE

672,474

6/9 146

39.801

639T345

27.522

686

C

C

c

0

1.634

25,000

54/ 137

546 |41

■5.950

539.181

11.056

65

0

0

0

0

450

10.541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

136.501

137,362

28.697

108.666

26.616

65

0

0

0

0

450

25.000

60.566

61.592

6,900

52.632

11.056

65

0

0

0

0

450

10.541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Transformarea PT 37 - zona Faleza Nord - în centrală termica de cvartal cu funcţionare pe gaze naturale

1.450

2.311

1.796

516

515

65

G

0

G

0

450

i")

695

1.699

1,184

515

515

65

0

0

0

0

450

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Eficlentlzare puncte termice aflate In exploatarea R A DE T Constanta

63,041

93.041

24 636

58.205

22.375

0

0

0

0

0

0

22.375

13.SC5

13865

5 945

7.916

7.916

0

0

0

0

0

0

7.916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta

52.010

52 010

2.065

49.945

2,625

0

0

0

0

0

0

2,625

46 023

46 028

1.827

44.201

2.625

0

0

0

0

0

0

2.625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

LUCRĂRI NOI - TOTAL

522.086

522,088

75

522,013 486.549

0

0

0

0

0

0

0

0

466.549

466.540

0

0

0

0

0

Q

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reabilitare relele termice secundare

522.068

522.068

76

522,013

0

0

0

0

0

0

0

0

mw.i

486,546

0

486.549

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

DOI ARI SI ALTE CHELTUIELI -TOTAL

13.WJ5

19.1196

11.029

8.667

2.007

623

0

0

0

0

1.384

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Achizilti imobile

357

357

0

357

357

57

0

0

0

0

300

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Utilaj.; ndependente

13.528

19.339

11.029

8,310

1.650

566

0

0

0

0

1.084

I".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

răspundere îndeplinirea condiţiilor impuse de legislaţia in vigoare privind finanţele publici.'

DIRECTOR TEHNIC , Ing. Nela Ştefan

DIRECTOR ECONOMIC,

 

Ec. Gheorghe Fnache

 ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


LISTA ACHIZIŢII IMOBILE PE ANUL 2007

(mii lei)

 

Nr. crt.

Denumire lucrare

Valoare totală , din care :

Surse proprii

Alte surse

Buget local

Fonduri cu aloc. spec. de la buget de stat

1

Achiziţie construcţii PT 162 si PT 272

357

57

0

300

0

 

TOTAL

357

57

0

300

0

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA


 


ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


LISTA CU DOTĂRI SI UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2007

( mii lei )

 

Nr. crt.

Denumire utilaj

U / M

Cantit.

Preţ

unitar

Valoare totala, din care:

Surse proprii

Fcnd rulment

Buget

local

Fonduri cu aloc. spec. de la buget de stat

1

Contoare de energie termica

pentru incalzire

si apa calda de consum

 

 

 

513

82

0

431

0

2

Schimbătoare de căldura cu placi pentru incalzire si apa calda de consum

 

 

 

360

36C                  0

0

0

3

Echipamente pentru centrale termice - blocuri ANL: OB1, OB2, OB3, OB4, OB5, OB6, OB7, OBS, OBS, CS1, CS28

 

 

 

777

124

0

653

0

 

TOTAL

 

 

 

1,650

566

0

1,084

0

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA