Hotărârea nr. 307/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 212/2003 pentru modificarea HCLM nr. 89/2001 modificata prin HCLM nr. 361/2001 si prin HCLM nr. 485/2001 referitor la Consiliul de Administratie al RATC Constanta

 


c

'^ISlASll*"


România

Judeţul Constanta Municipiul Constanta CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind modificarea HCLM nr. 212/2003 pentru modificarea HCLM   nr. 89/2001 modificata prin HCLM nr. 361/2001 si prin HCLM nr. 485/2001 referitor la Consiliul

de Administraţie al RATC Constanta


Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 18.05.2007;

Luând in dezbatere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, adresa RATC Constanta inregistrata sub nr. 40375/26.03.2007, demisia domnului lonita Gabriel, precum si avizul Comisiei de specialitate nr. 5-Juridica ;

Având in vedere HCLM nr. 212/2003 privind Consiliul de Administraţie al RATC Constanta;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c si alin.(5), lit. c, si art. 115, alin(l), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE :

ART. 1 Se modifica   componenta Consiliului de Administraţie al RATC Constanta aprobata prin HCLM nr. 212/2003, in sensul ca se înlocuieşte domnul Gabriel lonita cu doamna Puia Marcele-Viorica.

ART. 2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica
prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publica Locala, persoanelor invocate in art.
 RATC Constanta, precum şi Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 19 consilieri din 27 membrii.                

REŞEDINŢE ŞEDINŢA,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                  SECRETAR

CONSTANTA

nr.307/18.05.2007


''OfSTA(iII'S


România

Judeţul Constanta Municipiul Constanta SECRETAR


REFERAT

Având in vedere prevederile Legii nr. 276/2006 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome si societăţi comerciale, precum si adresa nr. 1731/2007 a RATC Constanta, prin care ni se aduce la cunoştinţa faptul ca dl. Gabriel lonita si-a prezentat demisia din cadrul Consiliul de Administraţie al RATC, va rugam sa dispuneţi.

SECRETAR MUNICIPIU, MARCELA ENACHE