Hotărârea nr. 306/2007

Hotarare privind modificarea art. 4 si art. 5 din Hotararea Nr. 118/27.03.2006 "Finalizarea lucrarilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor institutiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta"

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind modificarea art. 4 si art. 5 din Hotărârea Nr. 118/27.03.2006

"Finalizarea lucrărilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a

incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta"

Consiliul Local Municipal Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 18.05.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE, Privind modificarea Hotărârii Nr. 118/27.03.2006 "Finalizarea lucrărilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta" astfel cum a fost modificata prin Hotărârea 437/25.10.2006, referatul intocmit de S.C. CONFORT URBAN S.R.L. inregistrat sub nr. 3427/16.05.2007, in calitate de administrator al străzilor, trotuarelor si parcajelor aflate in patrimoniul municipiului Constanta, si avizele Comisiei nr. 5-Juridica si Comisiei nr. 1-Buget Finanţe;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. "b", alin. 3, lit. "c" si art. 115 alin. 1, lit 'b' din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba modificarea art. 4 din Hotărârea Nr. 118/27.03.2006 privind programul de finalizare a lucrărilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta, care vor avea următorul conţinut:

«Art. 4. Câştigătorul licitaţiei va asigura cofinantarea lucrărilor si proiectarea detaliilor de execuţie cu 71 % din valoarea totala a ofertei din licitaţie respectiv 56.544.394 ron, reprezentând 15.930.242 euro. Lucrările se vor desfăşura pe o perioada de minimum 2 (doi) ani de la inceperea lor.


Costurile proiectului tehnic, serviciului de consultanta si a taxelor către Inspectoratul de Stat in Construcţii sunt evaluate la 1.800.000 ron (500.000 euro) si vor fi suportate de către Autoritatea contractanta.'

Art. 2. Se aproba modificarea art. 5 din Hotărârea Nr. 118/27.03.2006 privind programul de finalizare a lucrărilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta, care vor avea următorul conţinut:

« Art. 5. Autoritatea contractanta ii va plaţi Antreprenorului suma creditata a contractului, care este egala cu 71 % (saptezecisiunu la suta) din valoarea fiecărui Certificat Provizoriu de Plata si a costurilor cofmantarii, prin intermediul unor Bilete la Ordin a căror perioada de scadenta este de 48 (patruzecisiopt) de luni, numita perioada de scadenta a Biletelor la Ordin.

Primăria municipiului Constanta va garanta plăţile prin avalizarea biletelor la ordin « .

Art. 3. Celelalte articole ale Hotărârii nr. 118/27.03.2006 raman neschimbate. Art. 4. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare si S.C.Confort Urban S.R.L. in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de  25   consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

STOICA GHEORGHE                          CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Constanţa
NR.306/18.05.2007   


S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

REFERAT

Privind necesitatea modificării art. 4 si art. 5 din Hotărârea Nr.

118/27.03.2006 "Finalizarea lucrărilor de ranforsare si reparare a tramei

stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul

Constanta"

Având in vedere Contractul de achiziţie publica de lucrări nr. 10.186/08.12.2006 incheiat intre S.C. CONFORT URBAN S.R.L. si JV ASHTROM INTERNATIONAL LTD & ROICHMAN BROS. (SHOMRON) INFRASTRUCTURES 1993 LTD, prin societatea comerciala romana afiliata ASHROICH ROMÂNIA S.R.L. privind finalizarea lucrărilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta, in conformitate cu art. 15.4.1 din contract, este necesara creşterea plaţilor directe la 20 % la 29 % si scăderea proporţionala a sumei creditata a contractului de la 80 % la 71 % prin modificarea art. 4 si art. 5 din Hotărârea nr. 118/17.03.2006, astfel :

«Art. 4. Câştigătorul licitaţiei va asigura cofinantarea lucrărilor si proiectarea detaliilor de execuţie cu 71 % din valoarea totala a ofertei din licitaţie respectiv 56.544.394 ron, reprezentând 15.930.242 euro. Lucrările se vor desfăşura pe o perioada de minimum 2 (doi) ani de la inceperea lor.

Costurile proiectului tehnic, serviciului de consultanta si a taxelor către Inspectoratul de Stat in Construcţii sunt evaluate la 1.800.000 ron (500.000 euro) si vor fi suportate de către Autoritatea contractanta.

Art. 5. Autoritatea contractanta ii va plaţi Antreprenorului suma creditata a contractului, care este egala cu 71 % (saptezecisiunu la suta) din valoarea fiecărui Certificat Provizoriu de Plata si a costurilor cofmantarii, prin intermediul unor Bilete la Ordin a căror perioada de scadenta este de 48 (patruzecisiopt) de luni, numita perioada de scadenta a Biletelor la Ordin.

Primăria municipiului Constanta va garanta plăţile prin avalizarea biletelor la ordin « .

DIRECTOR COMERCIAL PRESTAŢII,

Ing, Claudiu Radulcscu