Hotărârea nr. 305/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 551/2004 privind aprobarea PUD – AMPLASARE SKID GPL, str. Oborului nr. 41, teren in suprafata de 787,59 mp, proprietate SC GENERAL TAXI SA

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 551/2004

privind aprobarea PUD – AMPLASARE SKID GPL,

str. Oborului nr. 41, teren în suprafaţă de 787,59 mp,

proprietate SC GENERAL TAXI SA

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05. 2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 551/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – AMPLASARE SKID GPL, str. Oborului nr. 41, teren în suprafaţă de 787,59 mp, în sensul edificării unui imobil locuinţe în regim de înălţime S+P+11-12E, cu asigurarea locurilor de parcare în incintă, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mentiunea respectarii conditiilor din avizul S.C. ENEL ELECTRICA nr. 7021531 /2007

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 4002, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 11048 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 7956/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC GENERAL TAXI SA conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria CT nr. 58/2000 emis de Consiliul Judeţean Constanţa.

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 551/2004 rămân neschimbate.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC GENERAL TAXI SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.305/ 18.05.2007

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 623646 / 14 .05.2007

 

R E F E R A T

Nr. 63706 / 16.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Şerbănescu Mirel, reprezentant al SC GENERAL TAXI SA, pentru modificarea HCLM nr. 551/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – AMPLASARE SKID GPL, str. Oborului nr. 41, teren în suprafaţă de 787,59 mp, proprietate SC GENERAL TAXI SA.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 4002, este proprietate SC GENERAL TAXI SA conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria CT nr. 58/2000 emis de Consiliul Judeţean Constanţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o staţie GPL edificată conform HCLM nr. 551/2004, care se desfiinţează.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 787,59 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Oborului cu o deschidere de 16,75 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+11-12E cu destinaţia de imobil locuinţe – 77 apartamente. Proiectul propune amenajarea la parterul şi subsolul clădirii a 41 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+11-12E.

P.O.T. propus = 78,60 %                    C.U.T. propus = 10,53

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1437/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Secţiuni prin teren

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 142/14296/S/2007                                    - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30601 /2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7012531 /2007                  - Aviz Sanitar nr.2- 5337/2007

- ROMTELECOM nr. 552 /2007                                - Aviz Mediu nr.3523 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. 1977/2007                      - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1710/2007

- CONGAZ nr. 6213/2007                                         

- RADET nr. 3114 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 551/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – AMPLASARE SKID GPL, str. Oborului nr. 41, teren în suprafaţă de 787,59 mp, proprietate SC GENERAL TAXI SA, în sensul edificării unui imobil locuinţe în regim de înălţime S+P+11-12E.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT