Hotărârea nr. 304/2007

Hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de asociere in participatiune nr.88482/12.07.2002 incheiat intre Municipiul Constanta si SC Pinguin Agrement SRL in vederea realizarii "activitatii de agrement nautic si servicii conexe, Mal Lac Siutghiol, Zona Metropol"

România

Judeţul Constanta

consiliul local al municipiului constanta


 


H   OTARARE

privind aprobarea prelungirii contractului de asociere in participatiune nr.88482/12.07.2002

incheiat intre Municipiul Constanta si SC Pinguin Agrement SRL in vederea realizării "activităţii

de agrement nautic si servicii conexe, Mal Lac Siutghiol, Zona Metropol"

Consiliul Local al Municipiului Constanta . întrunit in scdinta ordinara din data de 18.05.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei de Organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr.2 din dala de 02.03.2007. Comisiei juridice nr.5 si Referatul Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privai;

Având in vedere prevederile HCLM nr. 129/2001 - privind aprobarea Planurilor Urbanistice de Detaliu: Staţiunea Mamaia, Zona A. B, C si D"

Având in vedere prevederile HCLM nr. 245/30.05.2002 privind "aprobarea asocierii in participatiune intre Municipiul Constanta si SC Pinguin Agrement SRL in vederea realizării activităţii de agrement nautic si servicii conexe. Mal Lac Siutghiol. Zona hotel Metropol"

In temeiul prevederilor art.36. alin. 2 lit.c. lit.e. alin.7 Iii.a si art.115 alin.I lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aproba prelungirea contractului de asociere in participatiune nr.88482/12.07.2002 incheiat intre Municipiul Constanta si SC Pinguin Agrement SRL in vederea realizării "activităţii de agrement nautic si servicii conexe. Mal Lac Siutghiol. Zona Metropol" cu o perioada de 5 ani, in următoarele condiţii: aportul Municipiului Constanta va consta in terenul aparţinând domeniului privat situat in Staţiunea Mamaia. Ama Hotel Metropol in suprafaţa de 1850 mp., conform planului anexat ce face parte din prezenta hotărâre, iar aportul S.C. Pinguin Agrement S.R.L. va consta in echipament nautic precum si in construcţia- baza de agrement- edificata ca urmare a contractului de asociere in participatiune.

Art.2. Se aproba imputemicirea executivului sa stabilească noile cote de repartizare a profitului brut al asocierii, in ba/a evaluării contribuţiei celor doua parti; sa renegocieze si sa semneze actul adiţional la contractul de asociere in participatiune nr.88482/12.07.2002.

Art3. Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre SC Pinguin Agrement SRL. Direcţiei Urbanism. Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat. Direcţiei Patrimoniu. Direcţiei Servicii Publice, in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

CONSTANTA

NR304/18.05.2007


ROMÂNIA

                   Judeţul Constanta

   Primăria MUNICIPIULUI CONSTANTA
Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat Servicii i. Urmărire si Executare Contracie-vanzarj

REFERAT


Având in vedere prevederile HCLM nr.129/2001 - privind aprobarea Planurilor urbanistice de Detaliu: Staţiunea Mamaia. Zona A. B. C si D"

In baza HCLM nr. 245/30.05.2002 privind "aprobarea asocierii in participatiune intre Municipiul Constanta si SC Pinguin Agrement SRL in vederea realizării activităţii de agrement nautic si servicii conexe. Mal Lac Siutghiol, Zona hotel Metropol" s-a încheiat contractul de asociere in participatiune nr.88482/12.07.2002. Contractul a avut o durata de 5 ani. data limita a acestuia fiind 12.07.2007. In temeiul contractului de asociere in participatiune. S.C. Pinguin Agrement S.R.L. a obţinut autorizaţia de construire si a edificat o baza de agrement, precum si a achiziţionat echipament nautic ce a constituit aportul societăţii la asociere.

Turismul este funcţiunea care a marcat dezvoltarea oraşului Constanta. Dezvoltarea turismului si a serviciilor sale aferente tinde sa treacă la o valorificare corecta si eficienta a ofertei naturale si atropicii existente.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune prelungirea contractului de asociere in participatiune 88482/12.07.2002 pentru desfăşurarea in continuare a activităţii de agreement nautic pe Lacul Siutghiol in următoarele condiţii: aportul Municipiului Constanta va consta in terenul aparţinând domeniului privat situat in Staţiunea Mamaia. Zona Hotel Metropol in suprafaţa de 1850 mp., conform planului anexat ce face parte din prezenta hotărâre, iar aportul S.C. Pinguin Agrement S.R.L. va consta in echipament nautic precum si in construcţia- baza de agrement- edificata ca urmare a contractului de asociere in participatiune.

In baza evaluării contribuţiei celor doua parti se vor stabilii cotele de participare la profitul brut al asocierii, urmând sa se renegocieze clauzele contractuale si sa se semneze actul adiţional.

Amplasarea pe perioada sezonului estival a unei baze de agrement nautic in Staţiunea Mamaia întregeşte zona si răspunde in mod cert solicitărilor existente.

Kala de cele menţionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre «privind aprobarea prelungirii contractului de asociere in participatiune nr.88482/12.07.2002 încheiat intre Municipiul Constanta si SC Pinguin Agrement SRL in vederea realizării "activităţii de agrement nautic si servicii conexe. Mal Lac Siutghiol. Zona Metropol""

DIRECTOR.

CONSTANTIN BABUS                                                                                                SEF SERVICIU,

CAMELIA DUDAS

Elaborat

MONICA HAG