Hotărârea nr. 303/2007

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

 

H  O T A R A R E

privind aprobarea  vanzarii prin  licitatie publica a

unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri )

  ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 18.05.2007;

          Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat ;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

Avand in vedere prevederile HCLM nr.37/31.01.2002 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta, HCLM nr.35/31.01.2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile  apartinand domeniului privat al municipiului Constanta,  HCLM nr. 118/2002 “privind vanzarea unor bunuri imobile in baza HCLM nr. 37/2002”, HCLM nr. 286/30.09.2002 “privind modificarea HCLM nr. 118/28.03.2002 si HCLM nr. 247/30.05.2002“, HCLM nr.385/30.09.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta“, HCLM nr.537/06.11.2002 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.37/31.013.2002”, HCLM nr.594/18.12.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.20021”, HCLM nr.167/17.04.2003 “privind aprobarea completarii HCLM nr.118/2002”, HCLM nr.227/23.06.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.118/28.03.2002, HCLM nr.366/02.08.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.227/23.06.2004, HCLM nr.365/02.08.2004 “privind aprobarea completarii anexei la HCLM nr.37/31.01.2002”, HCLM nr.229/25.05.2005 “privind aprobarea modificarii anexei la HCLM nr.37/2002” precum si Dispozitia Primarului Municipiului Constanta nr.534/2003;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001, republicata,  privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E

 

            Art.1. Se aproba vanzarea prin licitatie publica a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexei nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare;

                Art.2. Pretul de pornire la licitatie publica va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

            Art.3. Se aproba anularea pozitiei nr.14 din anexa nr.1 “Vanzare rpin licitatie publica “ aprobata prin H.C.L.M. nr.429/2004.

 

            Art.4. Se aproba anularea  anexei nr.4 “Vanzare rpin licitatie publica “ aprobata prin H.C.L.M. nr.233/2006.

            Art.5. Se aproba anularea  anexei nr.6 “Vanzare rpin licitatie publica “ aprobata prin H.C.L.M. nr.114/2006.

            Art.6. Se aproba anularea  anexei nr.10 “Vanzare rpin licitatie publica “ aprobata prin H.C.L.M. nr.544/2005.

            Art.7. Se aproba anularea anexei nr.11 “Vanzare prin licitatie publica” din H.C.L.M. nr.544/20055 pentru terenul in suprafata de 355 mp situat pe Bd.1 Decembrie 1918 nr.2D si in conformitate cu prevederile HCLM nr.494/25.10.2006 “privind completarea HCLM nr.37/31.01.2002” se aproba vanzarea prin negociere directa a acestuia, conform planului de situatie anexat cu obligatia cumparatorului de a asigura drept de servitute pentru monumentul istoric “Covoul cu Orant de la Egreta”, precum si cu obligatia respectarii Legii nr.422/2001 “privind protejarea monumentelor istorice” intrucat acest teren constituie singura cale de acces la acest monument istoric.

Art.8. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta. 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

 

 

 

                                PRESEDINTELE SEDINTEI

 

 

 

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

 

                                                                                                              SECRETAR,

constanta

NR. 303/ 18.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

PRIMAR

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE

 

          Analizand Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat privind propunerea de vanzare prin licitatie publica a unor bunurilor imobile  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta;

          Vanzarea terenurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta se va face pentru fiecare tip de relatie juridica existenta intre agentii economici sau persoane fizice si Primaria Municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 37/2002;

          Vanzarea se va face in baza HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.37/2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

          Prin prezentul proiect de hotarare se propune vanzarea prin licitatie publica  a unei suprafete de teren din municipiul Constanta care nu face obiectul unui contract incheiat intre Primaria Municipiului Constanta si diversi agenti economici (persoane fizice sau juridice), conform anexei, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

          Anexa privind  “Vanzarea prin licitatie publica“ ce face parte integranta din prezenta hotarare de vanzare a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta, a fost intocmita in baza  situatiei juridice a  terenului (elaborata de Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publica Locala – Serviciul Juridic), masuratoarea topografica avizata de Directia Patrimoniu si in corelatie cu hotarari ale Consiliului Local sau proiecte de hotarari ce  urmeaza a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeasi sedinta cu prezentul proiect de hotarare.

Aceste proiecte de hotarari se refera la inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

 Terenul propus spre vanzare in prezentul proiect de hotarare a fost  analizat si avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

In temeiul art.45 alin.6 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala;

Initiez proiectul de hotarare : “privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta”.

PRIMAR,

RADU  STEFAN  MAZARE

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte

nr.______/___________

R E F E R A T

            Se propune punerea in aplicare a HCLM nr. 37/2002 ca urmare a numarului mare de cereri din partea unor persoane fizice si juridice de a cumpara bunuri imobile si avand in vedere intentia municipalitatii de a vinde bunurile imobile – terenuri  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta.Vanzarea se va face in baza  HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.37/2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare. Prin prezentul proiect de hotarare se propune vanzarea prin licitatie publica  a unei suprafete de teren din municipiul Constanta care nu are o utilitate bine definita conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare

            Totodata prin acest proiect de hotarare se propune anularea urmatoarelor pozitii aprobate spre vanzare prin HCLM-uri anterioare:

            - Pozitia nr.14 din anexa nr.1 “Vanzare prin licitatie publica” aprobata prin H.C.L.M. nr.429/2004, deoarece in urma actualizarii situatiei s-a constatat ca acest teren se afla la dispozitia Comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001 “privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989”.

            - Anexa nr.4 “Vanzare prin licitatie publica” aprobata prin H.C.L.M. nr.233/2006, datorita noilor masuratori cadastrale.       

                - Anexa nr.6 “Vanzare prin licitatie publica” aprobata prin H.C.L.M. nr.114/2006, datorita noilor masuratori cadastrale.

- Anexa nr.10 “Vanzare prin licitatie publica” aprobata prin H.C.L.M. nr.544/2005, datorita noilor masuratori cadastrale si asigurarii caii de acces la monumental istoric « Cavoul cu Orant de la Egreta », acesta fiind inconjurat de proprietatea privata a solicitantului

            - Anexa nr.11 “Vanzare prin licitatie publica” din H.C.L.M. nr.544/2005 pentru terenul in suprafata de 355 mp situat pe Bd. 1 Decembrie 1918 nr.2D si totodata in conformitate cu prevederile HCLM nr.494/25.10.2006 ”privind completarea HCLM nr.37/31.01.2002” se propune vanzarea prin negociere directa a acestuia, conform planului de situatie, cu obligatia cumparatorului de a asigura drept de servitute pentru monumentul istoric « Cavoul cu Orant de la Egreta », precum si cu obligatia respectarii Legii nr.422/2001 « privind protejarea monumentelor istorice » intrucat acest teren constituie singura cale de acces la acest monumetul istoric         

            Anexa privind  “Vanzarea prin licitatie publica“ ce face parte integranta din prezenta hotarare de vanzare a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta a fost intocmita in baza  situatiei juridice a terenului (elaborata de Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publica Locala – Serviciul Juridic), masuratoarea topografica avizata de Directia Patrimoniu si in corelatie cu hotarari ale Consiliului Local sau proiecte de hotarari ce  urmeaza a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeasi sedinta cu prezentul proiect de hotarare.

Aceste proiecte de hotarari se refera la inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta, hotarari privind aprobarea Planurilor Urbanistice de Detaliu pe domeniul privat al Municipiului Constanta precum si proiect de hotarare privind  trecerea din domeiul public in domeniul privat al Municipiului Constanta.

Terenurie propuse spre vanzare in prezentul proiect de hotarare au fost  analizate si avizate favorabil de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

            Fata de cele mentionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta “.

               DIRECTOR,

          CONSTANTIN BABUS                                                                        SEF SERVICIU,                                                                                                                                                                                                               CAMELIA DUDAS

Elaborat,

MONICA HAGI

 

 

 

ANEXA 1 LA HCLM NR.303/18.05.2007

 

VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.

Teren Aleea Topolog nr.7

177

Spatiu Comercial P+1E conf. HCLM aprobare PUD nr.131/2007

CU nr. 1757/2007

·         Solicitare de cumparare nr. 40037/2005

·         Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

·         Destinatia terenului este de Spatiu Comercial P+1E conf. HCLM aprobare PUD nr.131/2007

 

PRESEDINTE SEDINTA,