Hotărârea nr. 301/2007

Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.41/1995

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

                                         
 
 HOTARARE

Privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.41/1995

 

Consiliul Local Municipal Constanta, intrunit in sedinta ordinara la data de 18.05.2007;                                                   

Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazare, avizul Comisiei nr.5 Juridica si referatul Directiei Patrimoniu nr.62364 /14.05.2007 ;

Avind in vedere HCLM nr.41/01.02.1995 privind atribuirea in proprietate a suprafetei de 500 mp  numitului Cotruna Tudor

In temeiul prevederilor art.36, alin 2, lit. c si art.115, alin 1 lit b din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata.

                                                           HOTARASTE

 

Art.1 –Se aproba indreptarea erorii materiale cuprinse in HCLM nr.41/1995 in sensul ca in loc de ‘’  Cotrună  Tudor  ’’ se va citi corect ‘’ Cătrună Tudor’’, peste tot unde apare in cuprinsul hotararii.

 

Art.2 – Celelalte dispozitii ale HCLM nr. 41/1995 raman neschimbate.

 

Art.3 –Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu,  Serviciul Public de Impozite, taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, numitului Cătrună Tudor, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta

 

 

Prezenta Hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

 

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                                       SECRETAR

                                                                                                                 MARCELA ENACHE

 

 

 

 

 

CONSTANTA

Nr. 301/ 18.05.2007

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 623646 / 14 .05.2007

 

 

 

REFERAT

 

          Avind in vedere HCLM nr.41/01.02.1995 privind atribuirea in proprietate a suprafetei de 500 mp. numitului Cotrună Tudor;

          Prin adresa nr.26317/2007 numitul Catruna Tudor ne solicita indreptarea erorii materiale cuprinse in H.C.L.M.Cta nr.41/1995 in sensul corectarii numelui din Cotruna Tudor in Catruna Tudor.

In conformitate cu prevederile art.13, alin.1, lit. a,b,  din Legea nr.44/1994, modificata si completata, privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi.

In temeiul prevederilor art.36, alin 2, lit. c conform caruia Consiliul Local are atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului si art.115, alin. 1, lit. b conform Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata.

 

Consideram oportuna supunerea in dezbaterea plenului Consiliului Local al Municipiului Constanta, proiectul de hotarare privind indreptarea erorii materiale cuprinse in  HCLM nr.41/1995 in sensul ca in loc de numitul Cotrună Tudor se va citi corect ‘’ Cătrună Tudor’’

 

                                                                                                      

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,

Drd. Ing. Daniela Ramona DOSPINESCU

                                                                                                        

 

SERVICIUL JURIDIC                                                           SEF SERV. PATRIMONIU

                                                                                                

C.J. Claudia CEALERA                                                                     Gratiela RUSU

 

SERVICIUL PATRIMONIU

                                                                                                Halea MAXIMOV