Hotărârea nr. 30/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+3E+terasa circulabila cu pergola, str. Hatman Arbore nr. 25, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Tutuianu Gheorghe si Elisabeta

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+3E+terasă circulabilă cu pergolă,

str. Hatman Arbore nr. 25, teren în suprafaţă de 500 mp,

proprietate Ţuţuianu Gheorghe şi Elisabeta

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+3E+terasă circulabilă cu pergolă, cu asigurarea a 5 locuri de parcare în incintă, str. Hatman Arbore nr. 25, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 5730, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 23416 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 15503 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Ţuţuianu Gheorghe şi Elisabeta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2519/1997 autentificat de notar public Cristina Budei şi ordinului prefectului nr. 4/1998.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ŢUŢUIANU GHEORGHE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 30/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 143883 / 08.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Ţuţuianu Gheorghe privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+3E+terasă circulabilă cu pergolă, str. Hatman Arbore nr. 25, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Ţuţuianu Gheorghe şi Elisabeta.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 5730, este proprietate Ţuţuianu Gheorghe şi Elisabeta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2519/1997 autentificat de notar public Cristina Budei şi ordinului prefectului nr. 4/1998.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află construcţii parter care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Hatman Luca Arbore cu o deschidere de 10 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+3E+terasă circulabilă cu pergolă cu destinaţia de locuinţă – 4 apartamente. Proiectul propune amenajarea în incintă a unei parcări pentru 5 autoturisme.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+3E+terasă circulabilă cu pergolă.

P.O.T. existent = 28,23 %                   C.U.T. existent = 0,28

P.O.T. propus = 50 %                         C.U.T. propus = 1,40

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2906/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 8459 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+3E+terasă circulabilă cu pergolă, str. Hatman Arbore nr. 25, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Ţuţuianu Gheorghe şi Elisabeta.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT