Hotărârea nr. 3/2007

HOTARARE PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

 


ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara
din data de 30.01.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Memoriul justificativ nr. 76/24.01.2007 al R.A.D.ET. Constanta, raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze aconomico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat.

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.ET. al Constanta nr. 02/24.01.2007

In conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit'V, alin.3 lit."c" si art.1207 alin.l lit."b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aproba rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 al R.A.D.ET. Constanta si a Listei de Investiţii , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitii, R.A.D.ET. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre stiinta Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de 26 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI.


CONTRASEMNEAZĂ


 


Constanta

Nr .3/30.01.2007


                SECRETAR,

MARCELA ENACHE
ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU                  ANUL 2007

- MII RON-

NrCrt

INDICATORI

Nr. Rind

B.V.C.

Prevăzut AN 2006

 

0

1

4

A.

PRODUCŢIE    DE ENERGIE TERMICA

-   TOTAL GCAL. -

 

775.000

B.

TARIF MEDIU (PRETURI MEDII DE LIVRARE)- RON-

 

200

I.

VENITURITOTALE-

din care: (rd.02+rd.l2+rd.l3)

01

155.000

1.

Venituri din exploatare-din care:

02

154.800

a)

Venit. Din activ, de baza

03

95.375

b)

Venit. Din alte activităţi

04

4.500

c)

Venit. Din surse bugetare-din care:

05

54.925

*

Subvenţii pe produse si activităţi

06

-

*

Subvenţii ptr acoperirea diferenţei de preţ si tarif

07

54.925

*

Transferuri

08

-

*

Prime acord, de la bug.stat

09

-

*

Alte sume primite de Ia BS*

10

-

d)

Venit. Din fonduri speciale*

11

-

2.

Venituri Financiare

12

200

3.

Venituri  Excepţionale

13

-


II.

CHELT.TOTALE

Din care: (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

155.000

1.

Chelt. Ptr Expl.-Total-Din care:

15

154.850

a)

Cheltuieli Materiale

16

133.438

b)

Chelt.cu Pers,dhi care:

17

16.982

*

Salarii Brute

18

12.500

*

CAS.

19

2.469

*

Ajutor Şomaj

20

375

*

Contrib.asig.soc.sănătate cf L.nr. 145/1997

21

875

*

Alte Cheltuieli cu personal-

din care: -fond accidente 0.5% -tichete cadou

22

763

201 300

 

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr.102/1999

23

12

-

Fond pentru acţiuni social-culturale.

24

250

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

2.700

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 din L.B.S.nr.216/2001-din care:

26

 

*

Transferuri sau subvenţii**

27

-

e)

Chelt. Reclama si publicitate,sponsorizare,protocol

28

450

0

Tichete de Masa

29

1.280

g)

Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a

resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

-

2.

CHELT.FINANCIARE

33

150

3.

CHELT. EXCEPŢIONALE

34

 

III.

REZULTATUL BRUT

(Profit/Pierdere)

35


IV.

ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

 

*

Fond de Rezerva***

37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI ANI    PRECEDENŢI

38

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

-

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001 )-din care:

40

 

a)

Rezerve legale

41

-

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenţi

42

-

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, af. prof rezultat din vinzari active,resp. af. facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

43

 

d)

Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)

Pina la 10%ptr participarea salariaţilor la profit

45

-

i)

Min.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

 

g)

Prof. nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f)

47

 

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,

din care:

48

3.581

1.

Surse Proprii

49

2.700

2.

Alocaţii de la Buget, (

-        buget local

-        buget de stat

lin care :

50

881 881

3.

Credite Bancare

 

51

-

*

Fond rulment

52

-

*

Interne

53

-

*

Externe

54

-

4.

Alte Surse*

55

-

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

56

3.581


1.

Investiţii,inclusiv investiţii in curs la finele anului

57

3.581

2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiţii

58

-

*

Interne

59

-

*

Externe

60

-

X

REZERVE,dincare:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

n.

Rezerve Statutare

63

-

iii.

Alte Rezerve****

64

-

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

65

-

i.

Venituri Totale

66

155.000

2.

Costuri af.vol.de acivitate

67

155.000

3.

Nr.programat de personal la finele anului

68

700

4.

Nr. mediu personal-total-din care:

69

680

5.

Fond de salarii,din care:

70

12.500

a)

Fond de salarii aferent posturilor blocate

71

-

b)

Fond de salarii af.cond.ag.ee. cf.art7(1 )din OUG nr 79/2001 din care:

72

250

*

Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001

73

30

*

Premiul anual,cf art7(4)din OUGnr.79/2001

74

60

o)

Fond de sal.afpers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca

75

12.250

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat*****

76

1,5

7.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preturi curent

77

221

8.

Productiv.muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preţ.compara

78

234

9.

Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

79

1.107

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)x!0001

80

1


4


11.

Plaţi restante-total******

81

145.000

*

Preturi curente

82

145.000

*

Preţ comparabil(rd.83 x indice de creştere a pret.prognozat)

83

153.700

12.

Creanţe restante-total******

84

60.000

*

Preturi curente

85

60.000

*

Pret.comparabil(rd.86 x indice de creştere a preţ. prognozat)

88

63.600

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA

 REGIA AUTONOMA DE DISTRIBl ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis    Nr. 107,    CONSTA Telefon / Fax : 0241/61693


 


MEMORIU JUSTIFICATIV                  

AL ELEMENTELOR DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007


Prin B.V.C.-ul pe anul 2007, Regia si-a prognozat ca va obţine venituri totale in suma de 155.000 MII RON, la o producţie programata de 775.000 Gcal.

In cadrul veniturilor totale veniturile din exploatare reprezintă 99,91%, iar in cadrul acestora veniturile din alte activităţi (prestări servicii) reprezintă 2,4%. Veniturile   din   subvenţia   pentru   acoperirea   diferenţei   de   tarif      se diminuează de la 89.921 mii RON la 54.925 mii RON.

Pentru obţinerea acestor venituri,regia a prognozat cheltuieli totale in suma de 155.000 MII RON.

In cadrul cheltuielilor totale, ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile din exploatare (99,91%).

In cadrul cheltuielilor de exploatare, de 154.800 MII RON, cheltuielile materiale reprezintă 85%, cele cu munca vie au o pondere de 10%.

In cadrul cheltuielilor materiale ponderea covârşitoare o au cheltuielile cu energia termica - 83%, urmate de cheltuielile cu energia electrica, apa -canal, gaze naturale.

La prognozarea pe grupe de cheltuieli s-au avut in vedere realizările preliminate ale exerciţiului financiar 2006 , pentru o mai buna corelare cu elementele de cheltuieli din structura de tarif.

Cheltuielile cu personalul au fost estimate pe baza salariilor negociate in baza contractului colectiv de munca in vigoare, in limitele elementelor de cheltuieli cu munca vie din structura tarifului.

Cheltuielile cu reparaţii au fost dimensionate având la baza planul de reparaţii si revizii pe anul 2007.

In acest exerciţiu regia a prognozat realizarea unor obiective de investiţii in valoare totala de 3.581 MII RON, din care 2.700 MII RON din surse proprii iar pentru realizarea obiectivului'Transformare PT 37 in centrala termica de cvartal cu funcţionare cu gaze naturale" cap.A Lucrări in continuare - poz.1, se suplimentează cu suma de 300 MII RON, având ca sursa alocaţiile de la bugetul local. Astfel alocaţia totala de la bugetul local devine 881 mii RON

Prin ajustarea tarifului de furnizare a energiei termice, dar si prin realizarea obiectivelor de investiţii demarate in anul 2006 , regia isi propune diminuarea nivelului cheltuielilor totale, prin diminuarea cheltuielilor de exploatare,astfel incat la finele exerciţiului financiar sa se inregistreze un echilibru bugetar.

 

DIRECTOR
Ing. ILIE RACHIERU

 

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. GHEORGHE ENACHE

 


 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis    Nr. 107,   CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL  2007

 

 

 

 

 

-MIIRON-

NrCrt

INDICATORI

Nr. Rind

B.V.C. Prevăzut AN 2006

 

0

1

4

A.

PRODUCŢIE    DE ENERGIE TERMICA

-   TOTAL GCAL. -

 

775.000

B.

TARIF MEDIU (PRETURI MEDII DE LIVRARE)- RON-

 

200

I.

VEN1TURITOTALE-

din care: (rd.02+rd.l2+rd.l3)

01

155.000

1.

Venituri din exploatare-din care:

02

154.800

a)

Venit. Din activ, de baza

03

95.375

b)

Venit. Din alte activităţi

04

4.500

c)

Venit. Din surse bugetare-

din care:

05

54.925

*

Subvenţii pe produse si activităţi

06

-

*

Subvenţii ptr acoperirea diferenţei de preţ si tarif

07

54.925

*

Transferuri

08

-

*

Prime acord, de la bug.stat

09

-

*

Alte sume primite de la BS*

10

-

d)

Venit. Din fonduri speciale*

11

-

2.

Venituri Financiare

12

200

3.

Venituri Excepţionale

13

-


II.

CHELT.TOTALE

Din care: (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

155.000

1.

Chelt. Ptr Expl.-Total-Din care:

15

154.850

a)

Cheltuieli Materiale

16

133.438

b)

Chelt.cu Pers,din care:

17

16.982

*

Salarii Brute

18

12.500

*

C.A.S.

19

2.469

*

Ajutor Şomaj

20

375

*

Contrib.asig.soc.sănătate cf. L.nr. 145/1997

21

X7^

*

Alte Cheltuieli cu personal-

din care: -fond accidente 0.5% -tichete cadou

22

763

201 300

 

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr. 102/1999

23

12

-

Fond pentru acţiuni social-culturale.

24

250

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

2.700

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 dinL.B.S.nr.216/2001-din care:

26

 

*

Transferuri sau subvenţii**

27

-

e)

Chelt. Reclama si publicitate,sponsorizare,protocol

28

450

f)

Tichete de Masa

29

1.280

g)

Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

-

2.

CHELT.FINANCIARE

33

150

3.

CHELT. EXCEPŢIONALE

34

 

III.

REZULTATUL BRUT

(Profit/Pierdere)

35

-


rv

ALTE SUME DEDUCŢIE. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

 

*

Fond de Rezerva***

37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI ANI    PRECEDENŢI

38

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

-

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001 )-din care:

40

 

a)

Rezerve legale

41

-

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenţi

42

-

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

43

 

d)

Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)

Pina la 10%ptr participarea salariaţilor la profit

45

-

f)

Min.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA.ori divid, in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

 

g)

Prof. nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f)

47

 

VIII

SURSE DE FINANŢARE A

INVESTIŢIILOR,

din care:

48

3.581

1.

Surse Proprii

49

2.700

2.

Alocaţii de la Buget, <

-       buget local

-       buget de stat

lin care :

50

881 881

3.

Credite Bancare

51

-

*

Fond rulment

52

-

*

Interne

53

-

*

Externe

 

54

-

4.

Alte Surse*

55

-

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

56

3.581

1.

Investiţii,inclusiv investiţii in curs la finele anului

57

3.581


2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiţii

58

-

*

Interne

59

*

Externe

60

-

X.

REZERVE,din care:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

II.

Rezerve Statutare

63

-

III.

Alte Rezerve****

64

-

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

65

-

1.

Venituri Totale

66

155.000

2.

Costuri af.vol.de acivitate

67

155.000

3.

Nr.programat de personal la finele anului

68

700

4.

Nr.mediu personal-total-din care:

69

680

5.

Fond de salarii,din care:

70

12.500

a)

Fond de salarii aferent posturilor blocate

71

-

b)

Fond de salarii af.cond.ag.ee. cf.art7(l)din OUG nr 79/2001 din care:

72

250

*

Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001

73

30

*

Premiul anual,cf art7(4)din OUGnr.79/2001

74

60

c)

Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca

75

12.250

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat*****

76

1,5

7.

Productiv, muncii pe total personal mediuţmii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preturi curent

77

221

8.

Productiv.muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preţ.compara

78

234

9.

Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

79

1.107

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(che!t.totale/ /venituri totale)x 10001

80

1

11.

Plaţi restante-total******

81

145.000

*

Preturi curente

82

145.000


*

Preţ comparabil(rd.83 x indice de creştere a pret.prognozat)

83

153.700

12.

Creanţe restante-total******

84

60.000

*

Preturi curente

85

60.000

*

Pret.comparabil(rd.86 x indice de creştere a preţ. prognozat)

88

63.600 


DIRECTOR ECONOMIC EC. GHEORGHE ENACHE