Hotărârea nr. 299/2007

Hotarare privind radierea unor imobile, din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T A R A R E

privind radierea unor imobile,

din inventarul bunurilor care apartin  domeniului privat

 al municipiului Constanta

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 18.05.2007.

          Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 2, Raportul Comisiei nr. 5 si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 22268 / 2007;

          In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin (3) si art.115 alin. (1) lit b,din Legea nr.215 / 2001 privind  Administratia Publica Locala,republicata.

 

H O T A R A S T E:

 

           Art.1 Se aproba  radierea din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 540 / 2005, a imobilului prevazut in anexa  1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.2 - Se aproba  radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, conform anexelor 2-6 , ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.3 - Se aproba  radierea din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 322 / 2005, a imobilului prevazut in anexa  7, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.4 - Se aproba  radierea din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 314 / 2005, a imobilului prevazut in anexa  8, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

         

          Art.5 - Se aproba  radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 386 / 2006, conform anexa 9 , ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art. 6 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu, Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, Directiei Financiare in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

 

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

 

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                                CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                                             MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA,  
NR.299/18.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PRIMAR

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

          Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si prevederile art. 36 alin (2) lit "c" si art.45, alin (3) lit b, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215 / 2001 s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, actualizat si completat prin hotarari ulterioare.

 

Vazind  Referatul Directiei Patrimoniu nr.59226 / 08.05.2007,

 

          Initiez proiectul de hotarare privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, conform  anexelor 1-9, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

PRIMAR,

 

RADU STEFAN MAZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 59226 / 08.05.2007

 

 

R E F E R A T

Privind radierea unor imobile din Inventarul bunurilor care apartin

 domeniului privat al municipiului Constanta,

 

 

          In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia         In temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea Legii nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005 actualizat si completat.

 

Aceste imobile au facut obiectul unor sentinte civile sau contracte de vanzare – cumparare.

          Ca urmare, dupa caz, s-a intocmit de catre R.A.D.P.P. Constanta, Protocol de predare – primire pentru constructii iar Serviciul Cadastru a intocmit  procesele verbale de predare – primire pentru teren.

 

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii unor imobile din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, conform anexelor 1 – 9, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

 

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

 

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

 

CONSILIER  JURIDIC                                              SEF SERV. PATRIMONIU

 

 Claudia CEALERA                                                           Gratiela RUSU

     

                                                                                     ELABORAT

 

                                                                                               Mihaela Martolea


 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR.299/18.05.2007

 

privind radierea imobilului situat in

STR. Chiosea Sandu nr. 4

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 540/ 2005,anexa 22

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 27,596 mp , nr. cadastral 6385

 

-         Contract vanzare cumparare autentificat sub nr. 2380 / 2005

-         Proces verbal punere in posesie 2158 / 05.02.2007

-         Se va comunica catre Nasurla Aihan. cu domiciliul  in  Constanta, str. Chiosea Sandu  nr. 4

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 299/18.05.2007

 

privind radierea imobilului situat in

STR. Sarmisegetusa nr. 42

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005, anexa 1

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 270,70 mp si constructie  regim parter.

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 11026

-         valoare inventar 17,00 RON

-         Sentinta Civila nr.3183 / 2004 a Judecatoriei Constanta,

-         Decizia Civila nr. 1250 / 2004 a Curtii de Apel Constanta,

-         Decizia Civila nr.317 / 2006,

-         Protocol nr. 7267 / 2006

-         Adresa Serviciului Juridic si Proces verbal punere in posesie 97976 / 2007

-         Se va comunica catre Telea Iris, domiciliata in Bucuresti – sector 2, Sos.Colentina nr. 17, bl.OD 41 , ap. 32

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 299/18.05.2007

 

privind radierea imobilului situat in STR.Duiliu Zamfirescu nr.66

din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

 

            Imobil compus din teren si constructie

 

-         administrare R.A.E.D.P.P

-         nr. inventar 16357 

-         valoare inventar 1 815 000 lei

-         Sentinta Civila nr. 3874/ 1998 a Judecatoriei Constanta

-         Contract de partaj-voluntar cu sulta autentificat cu nr.2166 / 2003

-         Contract de vanzare-cumparare autentificat cu nr.2581 / 2003

-         Protocol predare – primire nr. 7446 / 2000,

-         adresa S.P.I.T. nr. R-B14.531 / 2007

-         se va comunica catre Stanciu Pavel si Morun Maria domiciliati in Suedia ,reprezentati de Stoica Alina , domiciliata in Constanta ,Bd.1 Decembrie 1918 nr. 4 , bl. L 64, ap. 68.

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 299/18.05.2007

 

privind radierea imobilului situat in

Str.Ion Neculce nr.2 ,Lot A

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005, anexa 1

 

 

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 105,12 mp ,diferenta de masuratori.

 

-nr.cadastral 3351 / 1 / 2

- contract vanzare – cumparare autentificat cu nr.361 / 15.02.2007

-Proces verbal punere in posesie nr. 21474 / 11.04.2007

-Se va comunica catre Tanase Ion cu domiciliul in Constanta ,str.Ion Neculce nr.2.

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 299/18.05.2007

 

privind radierea imobilului situat in

STR.Mangaliei nr. 53

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005, anexa 1

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 400 mp.

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 12421

-         Proces verbal de executare nr.530 / 13.10.2003 emis de Biroul Executorului Judecatoresc Malciu Aurel

-         Sentinta Civila nr.772 / 1999 a Tribunalului Constanta,

-         Decizia Civila nr. 32 / 2000 a Curtii de Apel Constanta,

-         Decizia Civila nr.3355 / 2000 a Curtii Supreme de Justitie

-         Sentinta  Civila nr.951 / 2003, a Tribunalului Constanta

-         Decizia Civila nr.1306 / 2006 a Tribunalului Constanta

-         Se va comunica catre Wyhnalek Beatrice si Filisan Petruta, cu domiciliul in Constanta ,str.Hortensiei nr 17, bl.G8, sc. A , ap. 37.

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR. 299/18.05.2007

 

privind radierea imobilului situat in

Str.Farului nr 28 bis

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005, anexa 1

 

 

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 250 mp, suprafata construita 120     

-administrare R.A.E.D.P.P.

-nr.inventar 16775 si 16782

-valoare inventar 13 RON

-Suprafata utila 63,66 mp

- Suprafata teren 250 mp

-Adresa S.P.I.T. Constanta nr.128139 / 2005 si R-B31.568 / 2007

- Sentinta civila nr.12412 / 1995

-Se va comunica catre  Nacu Dumitru ,domiciliat in Constanta ,Str. Farului nr. 28 bis.

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 299/18.05.2007

 

privind radierea imobilului situat in

Statiunea  Mamaia, zona Bar Melody,

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 322 / 2005, anexa 9

 

 

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 828,40 mp .

 

-nr.cadastral 19643

- contract vanzare – cumparare autentificat cu nr.243 /08.02.2007

-Proces verbal punere in posesie nr. 17831 /22.07.2007

-Se va comunica catre S.C. Euro Vial Lighting S.R.L. cu sediul in Constanta, str.Nicolae Filimon nr.23, etaj P+1, jud. Constanta.

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RoMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 299/18.05.2007

 

privind radierea imobilului situat in

B-dul I.C. Bratianu nr. 251,

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 314 / 2005, anexa 44

 

 

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 1644,26 mp .

 

-nr.cadastral 17211 / 2005

- contract vanzare – cumparare autentificat cu nr.430 /28.02.2007

-Proces verbal punere in posesie nr. 27591 / 11.04.2007

-Se va comunica catre S.C. Rent Car Service Litoral S.R.L. cu sediul in Constanta, b-dul I.C.Bratianu  nr 251.

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR. 299/18.05.2007

 

privind radierea imobilului situat in

B-dul Mamaia nr.14

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 386/ 2006, anexa 39

 

 

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 9,92 mp-diferenta de masuratori.

 

- Contract de vanzare cumparare autentificat cu nr.138 / 29.01.2007

-Proces verbal punere in posesie nr. 25099 / 14.03.2007

-Se va comunica catre Datcu Florea si Datcu Atena, cu domiciliul in Constanta ,b-dul Mamaia nr 14.

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA