Hotărârea nr. 297/2007

Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T A R A R E

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care

 apartin  domeniului public  al municipiului Constanta

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 18.05.2007.

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei 2 – Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr..43146/2007.

            Vazind prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , H.G. nr. 2060 / 2004 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului si Legea nr.107 / 1996, art.3 , alin.(2) ,privind legea apelor .

            In temeiul prevederilor  art. 36, alin.(2) ,lit ”c” , art. 45 alin (3) si art.115 alin.( 1) lit.b , din Legea  nr. 215 / 2001  privind Administratia Publica Locala republicata.

 

H O T A R A S T E

 

            Art. 1 - Se aproba  completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Public al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 110 / 2005, cu urmatorul imobil, conform anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare : Directiei Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P, Directiei Financiare, S.P.I.T. si Administratiei Nationale “Apele Romane”, Directia Apelor Dobrogea-Litoral ,in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                   CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                       MARCELA ENACHE

 

 

CONSTANTA,   
NR.297/18.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

municipiul  CONSTANTA

PRIMAR

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

 

          Avand in vedere prevederile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si in temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c" si art. 45, alin (3),  din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala republicata, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Constanta, completat si actualizat prin H.C.L.M. nr. 110 / 2005.

Vazind  Referatul Directiei Patrimoniu nr.59224 / 08.05.2007 .

In temeiul prevederilor art.45 alin.(6) din Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala,initiez proiectul de hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al Municipiului Constanta centralizat prin H.C.L.M.nr. 110 / 2005,cu imobilul cuprins in anexa 1 ,ce face parte integranta din prezenta hotarare,

 

 

 

PRIMAR

 

RADU STEFAN MAZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 59224 / 08.05.2007

R E F E R A T

Privind completarea si actualizarea inventarul bunurilor care apartin

 domeniului public al municipiului Constanta,

 

 

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si in temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c" si art. 45, alin.3  din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 110 / 2005.

            Avind in vedere dispozitiile Legii nr. 213 / 1998, conform careia dreptul de proprietate publica apartine statului sau unitatilor administrativ- teritoriale, asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public.

            Conform art. 3 pct 4, domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale este alcatuit din bunurile prevazute in anexa la lege si din alte bunuri  de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local.

            Prin H.G. nr. 2060 / 2004 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, lacul Tabacarie este cuprins in domeniul public al statului desi acest lucru contravine Legii nr.107 / 1996,art.3 , alin.(2) ,privind legea apelor , ‘’albiile minore cu lungimi mai mici de 5 km si cu bazine hidrografice ce nu depasesc suprafata de 10 kmp,pe care apele nu curg permanent, apartin detinatorilor, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se formeaza sau curg.Proprietarii acestor albii trebuie sa foloseasca aceste ape in concordanta cu conditiile generale de folosire a apei in bazinul respectiv.

           

            Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al Municipiului Constanta, cu imobilul – Lacul Tabacarie, cuprins in anexa 1,ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

 

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

 

CONSILIER  JURIDIC                                             SEF SERVICIU PATRIMONIU

 

      Claudia CEALERA                                                                      Gratiela RUSU

 

                                                                                     ELABORAT   

                                                                               Mihaela MARTOLEA                                                                                                                                               

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1 LA H.C.L.M. NR.297/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Teren Lac Tabacarie

 99 ha

0,99 kmp

Legea nr. 107 / 1996 ,art.3

alin.2

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA