Hotărârea nr. 295/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Poporului nr. 30, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Curumi Traian

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M,

str. Poporului nr. 30, teren în suprafaţă de 200 mp,

proprietate Curumi Traian

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, cu asigurarea locurilor de parcare în incintă, str. Poporului nr. 30, teren în suprafaţă de 200 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul ENEL ELECTRICA nr. 7020384/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18297, este proprietate Curumi Traian conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 168/2005 autentificat de notar public Dumitra Cristian Gabriel.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CURUMI TRAIAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 295/18.05.2007

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 52501 / 10.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Curumi Traian privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, str. Poporului nr. 30, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Curumi Traian.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18297, este proprietate Curumi Traian conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 168/2005 autentificat de notar public Dumitra Cristian Gabriel.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă P-P+1E care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 200 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Poporului cu o deschidere de 11,13 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea locuinţei parter existente pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuinţă. Asigurarea locurilor de parcare necesare se va face în limita terenului proprietate.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. existent = 55,80 %              C.U.T. existent = 0,80

P.O.T. propus = 55,80 %                C.U.T. propus = 1,20

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4828/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                           Alte avize

- ENEL ELECTRICA nr. 7020384/2007               - Aviz Mediu nr. 923 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, str. Poporului nr. 30, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Curumi Traian.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                      

                

 

 


P.U.D.


Supraetajare cu 1E + M pentru locuință


LEGENDĂLIMITA ZONEI STUDIATE LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT CONSTRUCȚII EXISTENTE CAROSABIL, TROTUARE TEREN LIBER

CONSTRUCȚIE PROPUSĂ P + 1E + M ACCES


BILANȚ TERITORIALZONA FUNCȚIONALĂ

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

CONSTRUCȚII

565.86

28.8

580.86

29,6

ILREN LIBER NECONSTRUIT

866,47

44,1

851,47

43,3

CIRCULAȚII CAROSABILE

293,12

14,9

293,12

14,9

CIRCULAȚII PIETONALE

239,87

12,2

239.87

12,2

TOTAL

1965.32

100.0

3543,32

100.0


CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI STUDIA T


PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI COEFICIEN DE OCUPARE A TERENULUI


EXISTENT 55,80% /< 0,6HELICON PROIECTFirmă asociată cu SC pROiECT SA Constant C-Q b-au; Torni» nr M3A.W fax 0243-520521 tei 0241-555005 <"t 272 moM 0722 E-nail neacongpnMdsa-cta ro DeseaatlCart- Manar Bătăi h.


dumirea: Supraetajare imobil cu 1E + M pentru locuință


întocmit


Verificatpei

Localitatea: ConstanGTstr Poporului nr.30. Beneficiar: CURUMI ÎRAIAN

Ptiu! planșei

REGLEMENTARI


Proiect nr. 73

noiembrie

2006


Faza

PUD


Planșa

, A3