Hotărârea nr. 294/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SERA LEGUMICOLA, DEPOZIT si SPATII ANEXA, zona Viile Noi, parcelele A 1016/1 si A 1016/2/5, teren in suprafata de 6000 mp, proprietate SC CELCO SA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SERĂ LEGUMICOLĂ, DEPOZIT şi SPAŢII ANEXĂ,

zona Viile Noi, parcelele A 1016/1 şi A 1016/2/5, teren în suprafaţă de 6000 mp,

proprietate SC CELCO SA.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05 2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SERĂ LEGUMICOLĂ, DEPOZIT şi SPAŢII ANEXĂ, cu asigurarea a 10 locuri de parcare în limita terenului proprietate, zona Viile Noi, parcelele A 1016/1 şi A 1016/2/5, teren în suprafaţă de 6000 mp, proprietate SC CELCO SA, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Terenul, identificat cu nr. cadastral 20654, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 100380 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 52422/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC CELCO SA conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 723/2006 şi nr. 1268/2006 autentificate de notar public Mariana Lambrino şi actului de alipire autentificat sub nr. 1866/2006 la biroul notarului public Mariana Lambrino.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC CELCO SA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.294/18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.11022 / 23.02.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Secăreanu Ion, în calitate de reprezentant al SC CELCO SA, privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SERĂ LEGUMICOLĂ, DEPOZIT şi SPAŢII ANEXĂ, zona Viile Noi, parcelele A 1016/1 şi A 1016/2/5, teren în suprafaţă de 6000 mp, proprietate SC CELCO SA.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 20654, este proprietate SC CELCO SA conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 723/2006 şi nr. 1268/2006 autentificate de notar public Mariana Lambrino şi actului de alipire autentificat sub nr. 1866/2006 la biroul notarului public Mariana Lambrino.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte conform PUG din subzona unitatilor predominant industriale ZRA 2a.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 6000  mp, se află în municipiul Constanţa, situat la sud de incinta fabricii SC CELCO SA, fiind despartit de aceasta de CF uzinal ce apartine SC ARGUS SA si paralel cu ea si drumul de exploatare De 1012. Terenul  are o deschidere de 39,82 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei sere legumicole ca functiune principala, compusa din doua hale si constructii conexe cu functiuni auxiliare – depozit legume, birou, depozit de utilaje agricole statie pompe, rezervoare. Se vor amenaja cca 10 locuri de parcare în limita terenului proprietate.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. propus = 76,66 %                C.U.T. propus = 0,76

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în localitate sc 1:25000

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu de prezentare

- Regimul de proprietate sc.1:1000                                  - Certificat urbanism nr.3793 /13.09.2006

- Reglementări urbanistice sc.1:1000                              

- Reglementări edilitare sc.1:1000

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                          Alte avize

- RAJA nr.503/39142/2006                                     - Aviz  Brigada Pompieri nr. 10750 /2006

- SC ELECTRICA nr.6023114 /2006                                - Aviz Sanitar nr.2-13 371 /2006

- PETROTRANS din 26.10.2006                                     - Aviz Mediu nr. 9550 RP/2007

                                                                               - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/1595 /2007

                                                                     - Aviz  CF nr.7/2054/2006

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SERĂ LEGUMICOLĂ, DEPOZIT şi SPAŢII ANEXĂ, zona Viile Noi, parcelele A 1016/1 şi A 1016/2/5, teren în suprafaţă de 6000 mp, proprietate SC CELCO SA

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT