Hotărârea nr. 293/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 588/2005 privind aprobare PUD – Lotizare Compozitori, str. Eliberarii

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 588/2005

 privind aprobare PUD – Lotizare Compozitori, str. Eliberării

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 588/2005 privind aprobare PUD – Lotizare Compozitori, str. Eliberării, în sensul schimbării regimului de înălţime de la P+3E+M (spaţiu comercial şi depozit) la 2S+P+10E+Etehnic (imobil apartamente) pentru terenul în suprafaţă de 5000 mp, proprietate Mina Mirela, cu asigurarea a 286 locuri de parcare în limita proprietăţii, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele: RAJA nr. 9/48731/2007, ENEL ELECTRICA nr. 6023810/2006.

              Celelalte articole ale HCLM nr. 588/2005 rămân neschimbate.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16593, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 42764 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 3737/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Mina Mirela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 361/2005 autentificat de notar public Mariana Mihăescu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Drei. MINA MIRELA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.293/18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 27828 / 09.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de privind modificarea HCLM nr. 588/2005 privind aprobare PUD – Lotizare Compozitori, str. Eliberării.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă de 5000 mp,  identificat cu nr. cadastral 16593, este proprietate Mina Mirela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 361/2005 autentificat de notar public Mariana Mihăescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona aferentă spaţiilor comerciale şi depozitelor de mărfuri generale conform PUD aprobat prin HCLM nr. 588/2005.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 5000 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Eliberării.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime 2S+P+10E+Etehnic cu destinaţia de apartamente. Proiectul propune asigurarea în incintă a unui număr de 286 locuri de parcare şi amenajarea unui loc de joacă pentru copii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 4,5-5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = 2S+P+10E+Etehnic.

P.O.T. propus = 60 %                      C.U.T. propus = 7,85

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4902/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500        

- Studiu însorire                  

- Plan parcare                                  

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                           Alte avize

- RAJA nr. 9/48731/2007                                        - Aviz  Brigada Pompieri nr.  10778/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 6023810/2006               - Aviz Sanitar nr.2- 2200/2007

- ROMTELECOM nr.           1781 /2006                            - Aviz Mediu nr. 129 RP/2007

- CONGAZ nr.17835 bis /2007                              - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1645/2007

                                   

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 588/2005 privind aprobare PUD – Lotizare Compozitori, str. Eliberării în sensul schimbării regimului de înălţime de la P+3E+M (spaţiu comercial şi depozit) la 2S+P+10E+Etehnic (imobil apartamente) pentru terenul în suprafaţă de 5000 mp, proprietate Mina Mirela.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                     

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - P.U.Dr5-î«s

B fl ■

49 7»

Rfe < «a

♦^1

---•----


5

[ARHHECrURA PLUS/

ARHITECTURA PLUS    X’&k

TTTLUt MC6L APKTAJCNTE S^ICe+EÎ.TEWC PARTAL    TEREN S? RACORD LA

lOCALEARE. CONSTANTA.3TR EL8ERARII F N. -2O4AALT06A2A 2 RATC, JUC CONSTANTA    K 7*'T< -    V»

CLIENT MINA MIRELA

pr/nr.

27/06

PROIECTAT URB.GABWELA VAS1ESCU

DIRECTOR ARHDAN OILANCE.A

VERIFICAT ARH HORATRJ illESCU

ost»

• &ta

FE9 2007

REGLEMENTARI

ZONOFICARE FUNCȚIONALA

U4