Hotărârea nr. 292/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 3 COPERTINE DEPOZITARE CHERESTEA, Incinta Port Constanta, teren in suprafata de 13766,20 mp, proprietate de stat aflat in administrarea CN APMC

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE 3 COPERTINE DEPOZITARE CHERESTEA,

Incinta Port Constanţa, teren în suprafaţă de 13766,20  mp,

proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 3 COPERTINE DEPOZITARE CHERESTEA, Incinta Port Constanţa, teren în suprafaţă de 13766,20  mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 798/118, este proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC, conform HG nr. 517/1998, modificata şi completată de HG nr. 464/2003 şi inchiriat căte SC DECIROM SA, conform contractului de închiriere nr. 31/2004.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC DECIROM SA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.292/18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.13610 / 09.05.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de SC DECIROM SA privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 3 COPERTINE DEPOZITARE CHERESTEA, Incinta Port Constanţa, teren în suprafaţă de 13766,20 mp, proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC investiţie realizată de SC DECIROM SA.

            

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 798/118 este proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC, conform HG nr. 517/1998, modificata şi completată de HG nr. 464/2003 şi inchiriat către SC DECIROM SA, conform contractului de închiriere nr. 31/2004.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona  ZRA5b, conform PUG, corespunzătoare subzonei portului vechi, cuprinzand şi activităţi de interes urban.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei – zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 13766,20 mp se află în municipiul Constanţa, Incinta Port Constanţa, in zona Poarta 3. Terenul are acces atat carosabil cat şi feroviar.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea a 3 spaţii de depozitare cherestea( hale de dimensiuni diferite) , cu structură metalică, în regim de înălţime parter.     

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = Parter

P.O.T. propus = 6,27  %                     C.U.T. propus = 0,062

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:1000                               - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:1000                                  - Certificat urbanism nr.1081/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:1000                                          

- Fotografii

- Secţiune prin teren

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 10742 /2006

- Aviz Sanitar nr. 2-4619/2007

- Aviz Mediu nr. 1991/2007

- Aviz Statul Major General D 2180/2007

- Aviz CN Administraţia Porturilor Maritime SA C-ţa nr. 179/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 3 COPERTINE DEPOZITARE CHERESTEA, Incinta Port Constanţa, teren în suprafaţă de 13766,20  mp, proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC investiţie realizată de SC DECIROM SA.             

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                                     

                

 


4ENTI URBANISTICI

EXISTENTA


IBREN

13766,20 mp

CONSTRUITA

0 mp

DESFASURATA

0 mp

0%

0


SITUAȚIA PROPUSA

ARIE TEREN

13766.20 nu

ARIE CONSTRUITA

864,00 mp

ARIE DESFASURATA

864.00 mp

PO.T

6.27%

C.U.T.

0,062DI IR PLAN URBAN,ST,C I UD DE DETALIU

CiXJSTKMRE 3 COPEKTIMC P£iTRIXTUP^ MCTAIXA ►£HTKU CxFOÎJTASI CW£*£ÎTlÂ

3 REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA

• • • LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA TEREN AFERENT P U.D.

SPATII DEPOZITARE

PLATFORME BETONATE

CONSTRUCȚII EXISTENTE

CONSTRUCȚII PROPUSE

SPAȚIU DEPOZITARE S 1» 216.00 mp SPAȚIU DEPOZITARE S 2= 312.00 mp SPAȚIU DEPOZITARE S 3» 336,00 mp

CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONALE

SPATII VERZI


Ar.;îrci 9 B€ȘLlîCA art

PROKfiTAT DESENAI VERIFICAI SEE PAGII CTCONSTANTA II CWSULUWTA


Aiti A Bescuca Aih, A. Bescuca A/h. A. Bescuca Ai li, A Bescuca


S.C. DECIROM S.A.