Hotărârea nr. 291/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA UTILAJE AGRICOLE, extravilan , parcela A 604/3/2/1, teren in suprafata de 3000 mp, proprietate SC VICOMIMPEX SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE HALĂ UTILAJE AGRICOLE,

extravilan , parcela A 604/3/2/1, teren în suprafaţă de 3000 mp,

proprietate SC VICOMIMPEX SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ UTILAJE AGRICOLE, cu asigurarea a 14 locuri de parcare în incintă, extravilan, parcela A 604/3/2/1, teren în suprafaţă de 3000 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 500/2/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 35742 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 14825/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC VICOMIMPEX SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1853/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC VICOMIMPEX SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR. 291/18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 147446 / 09.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC VICOMIMPEX SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ UTILAJE AGRICOLE, extravilan , parcela A 604/3/2/1, teren în suprafaţă de 3000 mp, proprietate SC VICOMIMPEX SRL

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 500/2/1, este proprietate SC VICOMIMPEX SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1853/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor agroindustriale conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 3000 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la DJ 156 cu o deschidere de 30 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter înalt cu destinaţia de hală de depozitare utilaje agricole. Proiectul propune amenajarea în limita proprietăţii a 14 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 25 m de la DJ 156.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter înalt (7,50 m).

P.O.T. propus = 40 %                      C.U.T. propus = 0,40

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 5155/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Faţade

 

Avize utilitati                                                           Alte avize

- RAJA nr. 6/49142/2007                            - Aviz  Brigada Pompieri nr.  /2007

- ENEL ELECTRICA nr.  6023830/2006  - Aviz Sanitar nr.2- /2007

- ROMTELECOM nr.           1777/2006                - Aviz Mediu nr. 563 RP/2007

                                                            - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1679/2007

                                                            - Adresă IPJ Constanţa nr. 30307/2007

                                                            - Aviz DRDP nr. 1501 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

 

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ UTILAJE AGRICOLE, extravilan , parcela A 604/3/2/1, teren în suprafaţă de 3000 mp, proprietate SC VICOMIMPEX SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT