Hotărârea nr. 290/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+7E – BIROURI si LOCUINTE, bd. Mamaia nr. 158, teren in suprafata de 440 mp, proprietate SC GRAIN SISTEM SERVICE SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+7E – BIROURI şi LOCUINŢE,

bd. Mamaia nr. 158, teren în suprafaţă de 440 mp,

proprietate SC GRAIN SISTEM SERVICE SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+7E – BIROURI şi LOCUINŢE, cu asigurarea a 20 locuri de parcare în incintă, bd. Mamaia nr. 158, teren în suprafaţă de 440 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 5286, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 15107 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 65912/2006 eliberată de OCPI Constanţa este proprietate SC GRAIN SISTEM SERVICE SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3089/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC GRAIN SISTEM SERVICE SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.290/18.05.2007

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 38380 / 08.05.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de SC GRAIN SISTEM SERVICE SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+7E – BIROURI şi LOCUINŢE, bd. Mamaia nr. 158, teren în suprafaţă de 440 mp, proprietate SC GRAIN SISTEM SERVICE SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 5286, este proprietate SC GRAIN SISTEM SERVICE SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3089/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 440 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia bd. Mamaia cu strada Muncel cu o deschidere de 14 / 26 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+ P+7E cu destinaţia de parcare la demisol, birouri la parter şi etajul 1 şi locuinţe – 18 apartamente – la etajele 2-7. Proiectul propune la parter amenajarea unei parcări pentru 4 autoturisme, iar la demisol se asigură 16 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 1,50 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+7E (27 m).

P.O.T. propus = 85 %                      C.U.T. propus = 9,50

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 262/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                 - Studiu geotehnic

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  30534/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 1839/2007

- Aviz Mediu nr. 1244 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1651/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+7E – BIROURI şi LOCUINŢE, bd. Mamaia nr. 158, teren în suprafaţă de 440 mp, proprietate SC GRAIN SISTEM SERVICE SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                    

 


11 n

plan urbanistic de detaliu

vJ ■ U a

PROPUNERI / REGLEMENTARI

i